Istorija Severne Amerike: IstoriJa Kanade, IstoriJa SAD, IstoriJa SJedinjenih Americkih Dr~ava, Americki Rat Za Nezavisnost

Предња корица
General Books LLC, 2011 - 36 страница
0 Рецензије
izvor: Wikipedia. Stranice: 34. Poglavlja: IstoriJa Kanade, IstoriJa SAD, IstoriJa SJedinjenih Ameri kih Dr ava, Ameri ki rat za nezavisnost, iveo slobodan Kvebek!, OperaciJa Kanjon Eldorado, Severnoameri ki savez, Kupovina LuiziJane, Leto ljubavi, IndiJanska teritoriJa, Otkric e Amerike, ProvinciJa Kanada, KolonizaciJa Severne Amerike, Vicekraljevstvo Nova paniJa, Rat kraljice Ane, Feminizam drugog talasa, Sod erner Trut, Malkolm Iks, ak KartiJe, Prvi narodi, Rat kralja D ord a, Rat kralja Filipa, Front za oslobo enje Kvebeka, Islamska nacija, Pobuna robova u NjuJorku 1712., D on Braun, Ju na lepotica, TeritoriJa IndiJana. izvod: IstoriJa SJedinjenih Ameri kih Dr ava se deli u nekoliko perioda, pri emu se kao me a i uzimaJu neki od naJva niJih doga aJa. NaJ e c a Je podela na predkolumbovski period - koJi pokriva vreme sve do dolaska prvih evropskih istra iva a i kolonista u Severnu Ameriku - a iza koga sledi koloniJalni period - koJim se pokriva vreme od dolaska kolonista do stvaranja samih SAD 1776. godine. istoriJa u u em smislu se naJ e c e deli na periode koJi se ti u sledec ih doga aJa - dono enje Ustava SAD koJim su SAD postale federaciJa, odnosno dr ava u pravom smislu re i; zavr etak ameri ko-meksi kog rata koJim su etablirane njene granice; zavr etak gra anskog rata koJim su SAD postale moderna industriJska sila; Prvi svetski rat koJim su SAD postale svetska sila; Drugi svetski rat koJim su postali supersila, te Hladni rat nakon koga su SAD postale Jedina supersila. Period Hladnog rata se ponekad deli na periode pre i posle atentata na predsednika KenediJa, odnosno pre i posle Reganove revoluciJe. Monks Maund u mestu KahokiJa, Ilinois, Je s 30 m visina naJvi e ljudska zemljana gra evina u SevernoJ Americi, a bilo Je deo gradskog naselja oko godine 1050.Podru Je dana njih SAD Je bilo nenastanjeno sve do poslednjeg ledenog doba kada se zbog ni e nivoi mora stvorio Beringov kopneni most. Tada su - prema nekim izvorima od pre 20.000 godina - preko nje...

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Библиографски подаци