Muzicki Pojmovi: Glasovni Fahovi, Muzicka HarmoniJa, Ton, Interval, Sopran, FrekvenciJe Muzickih Tonova, MariJaci, Partitura, Kljuc, Mecosopran

Предња корица
General Books LLC, 2011 - 34 страница
0 Рецензије
izvor: Wikipedia. Stranice: 33. Poglavlja: Glasovni fahovi, Muzi?ka harmoniJa, Ton, Interval, Sopran, FrekvenciJe muzi?kih tonova, MariJa?i, Partitura, Klju?, Mecosopran, Mol, Tempo, Disk d okeJ, Kvintni i kvartni krug, Alikvotni tonovi, Glisando, Notni sistem, Alt, Povisilica, Snizilica, DodekafoniJa, Usnik, Metronom, Gramofonska plo?a, Jezi?ak, Istarska muzi?ka lestvica, Razre ilica, Konceptualni album, Tenor, PikardiJska terca, Funkcionalna muzika, PolifoniJa, Kontinuo, Celostepene lestvice, Libreto, Arpe?ato, Dur, Bariton, MelodiJa, Oktava, EP, Neume, Kontrafakta, Preduvavanje, Kapodaster, Kre endo, MuzikologiJa, Stakato, Takt, Em-Si, Harmonski mol, Kadenca, Muzi?ka drama, Stakatisimo, Ritam, Stupanj, Kontraalt. izvod: Glasovni fah (nem.Fach, mn. F cher) Je sistem klasifikovanja peva?a, prete no operskih, prema rasponu, te ini i boJi glasa. Prete no se koristi u Evropi, paralelno sa italiJanskom podelom glasova. Obe klasifikaciJe su date ovde paralelno. Peva? ?iJi glas pripada Jednom fahu mo e bez problema da peva uloge tog faha, a retki su peva?i koJi mogu pevati nekoliko fahova. Ipak, ni tada niJe svaki Jednak po kvalitetu i uvek se Jedan od fahova isti?e kao naJbolji kod peva?a, dok drugi variraJu od uspe niJih ka manje uspe nim izvo?enjima. Za s m glas videti: Sopran Poznat Jo i kao mlado-lirski sopran Je bogat, pokretljiv glas visokog dometa. Potrebno Je da glas bude bogat Jer kod ve?ine uloga, naJvi e melodiJa se nalazi u srednjem registru, a visoki tonovi nisu ?esti. Ako sopran ovog faha ima Jake i sigurne visine i glas pokretljiv i u tom registru, mo e pevati i uloge slede?eg, koloraturnog faha. Uloge za ovaJ glas su (izme?u ostalih): Poznati subret soprani su Ileana Kotruba (Ileana Cotruba?) Poznat Jo i kao lirski koloraturni sopran, vrlo pokretljiv, blistav glas sa pro irenim gornjim registrom. Osnovna razlika u odnosu na prethodno opisan subret Je mogu?nost pevanja ekstremno visokih tonova, brzih koloraturnih pasa a i ne to zvonkiJi i ?istiJ...

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Библиографски подаци