Zanati: VaJarstvo, Stari Zanati, Toponimi Po Zanatima, Kubizam, Klasicno Starogrcko VaJarstvo, Srpsko VaJarstvo, Kolari, Kovac, Filigran

Предња корица
General Books LLC, 2011 - 62 страница
0 Рецензије
izvor: Wikipedia. Stranice: 60. Poglavlja: VaJarstvo, Stari zanati, Toponimi po zanatima, Kubizam, Klasi no starogr ko vaJarstvo, Srpsko vaJarstvo, Kolari, Kova, Filigran, ProstituciJa, Grn ar, Kip slobode, Spisak zanata, Skulptura baroka, Obuc arstvo, MaJstor, Slonova a, Klesar, Licidar, Ba var, Berberin, Daktilograf, Grn arstvo, Kuros, Pekar, Kalfa, Tehni ki crta, Gletovanje, Medalja, Vorticizam, KuJund iJa, Kuvar, Topitelji, HauzmaJstor, Ba tovan, Umetnost povera, Pisar, Sodad iJa, Splavar, Moler, Telefonista, egrt, Nielo, SaJd iJa, Od a ar, Moderna skulptura, Spomenik slobode, TerziJa, Sakad iJa, Esnaf, Vunovla ar, Seksualni radnik, Miloska Venera, etkar, Mutavd iJa, Asurd iJa, Vlasuljar, Sara, C ur iJa, Tabad iJa, Stenograf, Bunard iJa, Hrizelefantinska tehnika, Tatarin, Tapetar, Bombond iJa, Tau iranje, Skeled iJa, Telal, Klonfer, Kubika, Potkiva, Tapecirer, Domac a radinost, Papir-ma e, BoJad iJa, Burekd iJa, Dun er, Limar, Rabad iJa, C irvaJz, Kazand iJa, Kostolomac, Asura, Pudar, umrugd iJa, Alas, C evabd iJa. izvod: VaJarstvo ili skulptura (lat. - klesati, urezivati) Je umetnost oblikovanja trodimenzionalnih oblika (kipova) u materiJalima kao to su kamen, mermer, drvo, metal, glina, staklo, plastika i mnogi drugi. VaJarstvo, kao slikarstvo i arhitekturu ubraJamo u likovnu, ali i u plasti nu ili prostornu umetnost, Jer vaJar - ovek koJi kreira sklupturu - umetni ki oblikuJu prostor. Vec ina skulptura ima isto estetski ili umetni ki cilj. Kada trodimenzionalni obJekat - skulptura ima, osim umetni kog i upotrebni aspekt, mo emo ga nazvati skulpturom samo ukoliko Je umetni ki aspekt predominantan, a kada su upotrebni i umetni ki aspekt balansirani, nazivamo ga funkcionalnom skulpturom, a kako umetni ki aspekt prepu ta vi e mesto upotrebnom, vaJarstvo postaJe dizaJn. Veliki broJ vaJara smatra da su samo liniJa, povr ina i volumen, i kada se tome pridoda simetriJa, proporciJa i ritam, dovoljni da se izrazi misao i da se preto i u skulpturu. Takve ...

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Библиографски подаци