Слике страница
PDF
ePub

биша, дозвољает предхвални г. патријарх под 31. Јануариа т. .. к Ч. 983. из 1851. да Кирил Цвјеткович протосинкел в монастири Бездиње и Јереј червленн појас за честное житија своего поведение и заслуги в церкви учинениа в знамение заслуженаго отличија упопомјанутим протосинкелу Кирилу Цвје

требљати могут тковићу и Јереју о благословении и дозволении патријаршеском, јеже во знамение заслуженаго отличија червлени појас носити и употребљати мошчи, под 7. Фев. т. .ь. No 118. президиално увједомленим сушчим, вједомости ради во протокол ввести“.

А у истом записнику под бр. 544. из 1856. стоји: « Прочтен бист президиал високославнаго ц. к. Сербско Банатскаго Намјестничества от 16 Ноемвриа т. ж. No 1801., коим јављает, јако протосинкел монастирја Бездина Кирило Цвјеткович от простертаго Јего Величеству прошенија своего, јеже во отечество свое, относително в монастир Савину возвратитисја мошчи, отбиен јест; Всевисочајше решение сие помјанутому протосинкелу вједомости ради, своим путем в копии сообшчити".

[ocr errors]

*

[ocr errors]
[ocr errors]

Видећи сирома Кирило, да више никада не ће видети своје отаџбине, и своје Савине, отправио је 27. Марта 1857. своме сроднику синовцу поп Николи Цвјетковићу, пароху у Баошиће, ово писмо, које наводим Кириловим правописом :*, Благоговѣйный г. отче Ніколае, мой мили и любезный сродниче!

[ocr errors]

Може быти да ћешъ се ты зач8дити, кадъ ово мое писмо угледашъ, бздоћи да ти іоштъ никада писао ніесамъ, а томе в узрокъ быо нека моя особыта обстоятелства како и честе болести кое с8 ме жестоко нападале, како што ме и ове прошле 1856. године, ü 4. Септемвріа до послѣднегъ Јанзара т. б. тако была напала, да за све ово време нiесамъ могао изъ ћелiе изыћи, садъ захвалећи милостивоме Богз и пречистой Богома

(Ово је писмо изишло и у „Шематизму боко-которске епархије”)

Самъ ce

Мое по

тери, болѣ се чемъ, али йоштъ доста слабъ, но у свіемъ овимъ моимъ обстоятелствима и болестима, и толикимъ растояніемъ, што тѣлесно ü милога ми отечества и васъ мои миліи сродника, за коима еднако чезнемъ, удалѣнъ всамъ, али сердце мое и мысли вазда с ми тамо, и єдина є желя моя вазда была, и надеждомъ питао да ћò се у мило и пожелано Отечество вратити, и збога тога ніесамъ хтіо ни писати, надаюћи се да ћ8 срећанъ быти васъ лично и изъ ненада посѣтити, а садъ видећи да овз желю мою што увен Ta Craрость моя као и неизлѣчиме у подземновлажнимъ тамницама прихваћене болести, посѣкоше као дерво ов надеждь мою, будући самъ тако ослабіо, да на никакавъ далекій пзть не бы се смѣо шважити, врбо бы таквЫЙ пѣть за мене Wвећъ опасанъ быо, за то даклемъ на мѣсто мога долазка и личнога познанства и састанка, за успомен мою и тѣснога сродства кое є међ8 намы, и священническогъ нашегъ дома, кой ü около стотин година свществе, а садъ на тебе као на благонадеждн8 Праслъ спада да и у напредъ рѣководствомъ Божіе деснице и твоимъ настоянѣмъ бзде существовати, шилѣмъ и 60 комада книга W коихъ ти овде прилажемъ назначеніе, и кое cs завiене у бдномъ воштаномъ стародревномъ платн, и онако завіене и свезане са шпагомъ, ставіо самь ихъ у єдной кашети, у коiой пошть неколико књига има, кое iа за признателность мога пострига у нашъ монастырь Саввынз шилѣмъ, гдѣ ћешъ ты ове теби намiенѣне книге примити, ако по по чем бздо се одріешиле и измiенуле, онда по реченному назначенію лагко ћешъ ихъ наћи, кое желимъ у поволномъ здравлю да ихъ дочекаш, и съ таквимъ усердіемъ да пхъ примишъ; съ каквимъ ихъ iа теби шилѣмъ, не гледай любезный мой братанић8 на малій даръ, него на сердце мое, кое изъ оволикога разстоянія измеђз насъ, тебе се споминѣ и искренно люби, и къ томе свесердно то жели, да свемогзній Господь Богъ на тебе и домъ твой свако

[ocr errors]

є

щастіе и благополучие изобилно излiе, и много лѣта у свакомъ задоволство, съ твоимъ домашнима да поживишъ. Међу реченнимъ и теби намѣненимъ книгама, налазе се три с выше, й коихъ една в служебникъ, друга в правила святимъ Сербскимъ, а трећа є благопотребна прошенія. Ове три книге понеси и предай ихъ у наш церкву св. Ніколаа, за благоговѣніе мое къ истоме святителю, и за почитаніе и признателность што самъ у реченной церкви месеца Септемвріа 1791. лѣто свято крещеніе и миропомазаніе приміо, и као діакъ са незаборавлѣнимъ стрицемъ моимъ, а дѣдомъ твоимъ, попомъ Маркомъ, и рођакомъ и учителѣмъ моимъ а родителѣмъ твоимъ попомъ Александромъ, у истои церкви неколико година нима діаковао, и съ њима заедно правило Wправляо.

За мою сестра Анн не знамъ ели жива, за кою молимъ те пиши ми, и ако є жива, поздрави ю й мое стране, и обзнани ми у каквомъ є станю, и упти ме на кога бы iа могао за ню едно писмо препоручити.

и

Садъ молимъ те: поздрави найусердніе її мое стране, твою мени милз фамилію, такођеръ све наше миле сроднике, равнимъ начиномъ и све жителѣ мога милога незаборавлѣнога мѣста рожденія, тебе пакъ сердечно люблећи и отеческій герлећи, препоручòємъ ти: не заборави у твоимъ святимъ молитвама

У монастир Бездин8 27. Марта 1857.

Твога

искреннога и многострадалнога стрица Курілла Цвѣтковића с. р. Протосиггела

П. п. Ако ми будешъ писати за сестро мою АннS,
напиши: in Closter Bezdin naechst

послѣ мога имена
Deutsch Sz. Peter in Banat.

[blocks in formation]

НАЗНАЧЕНІЕ КЊИГА:

НАИМЕНОВАН I Е

Алфавитъ дѣховный въ кіевской Лаурѣ 1747
Антропологіа, или назка о чоек, Jшана

Стеића 1850.

Банатскій Алманахъ за годин 1827.
Библиотека образованя дечіегъ 1834.
Вопроси и пвѣти о исхожденіи св. духа, о
началствѣ папиномъ и проч. минейскіи
безъ имена и лѣта писано
Диалогисмъ дѣховный въ Кіевопечерской
Лаврѣ 1714. .

Домаћи лѣкаръ ї Франѣ Веселића 1850.
Домишлянъ 1851.

Дѣянія и посланія св. апостолъ въ кіевской

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

Лаурѣ 1737.
Иконостасъ славнихъ лицъ й Н. Шимичь

1807. .

Катихизисъ малый 1837.

Краткое изясненіе Господскихъ и Богоро-
дичньхъ праздниковъ W Jереа А. Векец-
когъ 1840.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Краткая Сербліи, Расіи, Босны и проч. Істо-
pia ü Jшанна Раича 1793.

Зоричь С.

Краткое руководство къ познанію всемирне
Исторіе й Г. Лазаревича
Петербъргъ 1826.
Краткое толкованіе божественнаго храма
1855. .

Лукіана М3шицкогъ Стіхотворения книга перва
Любитель сербске младежи книге три све-

зане у

[ocr errors][ocr errors]

18

19

Мисли чадолюбивогъ отца 1832. .
Мислословлѣ или Логика за младежъ 1849.
20 Младый Сербинъ у всемирномъ царству 1854.
Наставленіе о кравіихъ оспахъ 1804.
Нови српски буквар од Даничића 1854.

21

22

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

40

НАИМЕНОВАНIЕ

Новѣйше землеописаніе Jwакима взича 1825.
О обхожденію съ Людма Пауловића 1831.
Правопись її сербскога єзыка ü Д. Ти-
рола 1852.

Повѣстъ о конечномъ изгзбленіи цѣлога
Францускога воинства 1812., слава Напо-
Леонова 1814., жалостно враћань Фран-
ц 3a из Poccie 1814., подпзна исторія 1845.
и Енкиклопедія 1818. све у књиги .
Позченіе Епископское къ новопоставлено-
м3 Jерею

Повѣстница Сербскаго народа от Медако-
вића 1851.

Православное исповѣданіе въ Москвѣ 1743.
Пригодне Бесѣде її протопрезвитера Уроша
Милутиновића и прочих .

Примѣтбе Ніканора Грзића на преводъ В.
Караџића

Потешествіе у Jepsсалимъ i Видаковића 1834.
Рѣчи надгробнія Гавріила Хранислава 1808.
Рѣчникъ малый Нѣмецко-Сербскій ї 1834.
Соборъ истине и назке W Ј. Стеића 1832.
Собранiе рзскихъ проповѣди ü Раделин-

скогъ 1852.

ковића

45 Абдурити

[ocr errors]

37

38

Сербскій народный листь за пол године 1835.
Священная Исторія въ Кратцѣ її 1835..
39 Священное Evаггеліе въ кіевопечерской
Лаурѣ 1737. . .

Твердица, Покондирена тиква и Зла жена
ü J. С. Поповића све три свезане у
Х8дожество швратити болести 1830.
Цвѣтникъ Раичевъ ü 1802.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

41

42

43

Часи благоговѣнія свезка перва

44 Черте живота народа Сербскогъ й Стояч

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

колико

КОМАДА

1

1

1

1

1

4

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

« ПретходнаНастави »