Слике страница
PDF
[merged small][merged small][graphic][graphic]
[blocks in formation]

b1. Izr; -.

biva.

. I ROTAL

међу
а Ду-

- СПИС 6
, I, III ПО-
уз „Бу-
. Ненада.
- дубро-
J. ИЧИНа.
граној,
Iм љу-
а саме
варства
еза Ду-
IКОЛИЦа.
и послије

[graphic][merged small]

СРПСКА КРАЉЕВ0КА АКАДЕМИЈА.

ДУБРОВНИК

ОСМАНСКО ЦАРСТВО

ПО АРХИВАЛНИJEM IZOTIPA BAMA

НАПИСАО

Д-р ЛУЈО КНЕЗ ВОЈНОВИЋ.
и се

ПРВА КЊИГА:
ОД ПРВОГА УГОВОРА С ПОРТОМ Д0 УСВОЈЕЊА ХЕРЦЕГОВИНЕ

(1365.—1482.)

—-see-š-Geo-
БЕОГРАД
Д Р. ЖА В. Н. А. Ш. T A MI II АР И ЈА К Р АЈЊЕ В И НЕ С Р Б И Ј. E
у
у“
1898.

AS

3412 . TA:5

V, 1)

« ПретходнаНастави »