Слике страница
PDF
ePub

November 11, 1933.

[blocks in formation]

The offices of New York and

Lister over Opkrævningspost-moltices to send Copenhagen shall be the only anvisninger skal alene udfær

money orders ones to send lists of collect-on- diges af Postkontoret i New York delivery money orders, and such og Postgirokontoret i København, money orders shall be listed sep- og Opkrævningspostanvisningerne arately from the ordinary money skal opføres paa særlige Lister til orders and the list shall be Adskillelse fra almindelige Postmarked “Collect-on-Delivery” or anvisninger, ligesom

Listerne "Remboursement."

skal paategnes “Collect on De-
livery” eller “Remboursement.

[blocks in formation]

orders.

1. The collect-on-delivery 1. Postopkrævningsbeløb, som

Disposition of unpaid money orders which have not been af en eller anden Grund ikke er paid to the payee for any reason blevet udbetalt til Opkrævningsshall be subject to the disposition postanvisningens Adressat, forof the Administration of the bliver til Disposition for Postcountry of origin of the articles to styrelsen i det Land, hvorfra den which they relate.

Pakke, til hvilken Postopkræv-
ningsbeløbet har Henhold, er af-

sendt. When it appears that the col- Saafremt det viser sig, at Post- Fraudulent schemes. lect-on-delivery service was used opkrævningssystemet er blevet in furtherance of a scheme to beayttet til Fremme af bedradefraud, payment of the money gerisk Formaal, skal de paagælorders in question will be with- dende Opkrævningspostanvisninheld, if practicable, and the orders ger tilbageholdes, hvis det er disposed of in accordance with gørligt, og behandles efter hvert the equities of each case under Tilfældes Karakteri Overensstemthe rules and regulations of the melse med de Regler og Bestemcountry of origin of the collect- melser, som gælder i det Land, on-delivery parcels involved. hvorfra vedkommende Postop

krævningspakke er afsendt. 2. As for other formalities, 2. Med Hensyn til andre For- Provisions governing

other formalities. collect-on-delivery money orders maliteter underkastes Opkrævshall be subject to the provisions ningspostanvisninger de for Postgoverning the money order ex- anvisningsudvekslingen mellem change between the two countries. de to Lande gældende Bestem

melser.

[blocks in formation]

for

1. In case an insured collect-on

1. I Tilfælde, hvor en Postop-losses, etc.

Responsibility delivery parcel has been_lost, krævningspakke med angiven rifled, or damaged, the Postal Værdi er gaaet tabt, berøvet sit Administrations are responsible as Indhold eller er blevet beskadiget, for an insured parcel without er Poststyrelserne ansvarlige som trade charges, in conformity

with for en Pakke med angiven Værdi the provisions in Article VII of uden Postopkrævning i Overens- Vol. 47, p. 2400. the Agreement of December 9/28, stemmelse med Bestemmelserne i 1932.

Artikel VII i Overenskomsten af
9/28 December 1932.

November 11, 1933.

etc.

Payment to claimant 2. When a collect-on-delivery 2. Hvis en Postopkrævningsby Administration responsible for loss, etc. parcel has been delivered to the pakke er blevet udleveret til

addressee but the charges have Adressaten, men Postopkrævnot been remitted, the sender or ningsbeløbet ikke er blevet udbeother rightful claimant is en- tlat Afsenderen, har denne eller titled to an indemnity corres- en anden legitimeret Reklamant ponding to the collect-on-deliv- Ret til en Erstatning, der svarer ery amount not remitted, pro- til det ikke udbetalte Postopvided that he has made his claim krævningsbeløb, forudsat at han in due time and unless the deliv- har fremsat sit Krav i rette Tid, ery without collecting the charges og med mindre Udleveringen uden has arisen from the fault or negli- Opkrævning skyldes Afsenderens gence of the sender or from the Fejl

eller Forsømmelse eller skyltransmission of the contents in des Forsendelse af Genstande, som parcel post mails being pro- det er forbudt at sende i Posthibited.

pakker. This stipulation also applies to Denne Bestemmelse finder the case that a lower amount than ogsaa Anvendelse i det Tilfælde, the full collect-on-delivery charge at der hos Adressaten er opis collected from the addressee. krævet et mindre Beløb end det

fulde Postopkrævningsbeløb. Limitation of indem- The indemnity provided for Erstatning i Henhold til Benity.

in this section may not in any stemmelserne i dette Punkt kan case exceed the collect-on-deliv- ikke i noget Tilfælde overstige ery amount.

Postopkrævningsbeløbet. Fixing responsibility, 3. As to the fixing of the res- 3. Med Hensyn til Bestem

ponsibility and the payment of melse af Ansvarligheden og Udthe indemnity the same stipula- betaling _ af Erstatning, gælder

tions shall be applied as are pro- samme Regler som de i Artikel Vol. 47, p. 2400. vided for insured parcels not sent VII i Overenskomsten af 9/28

collect-on-delivery, as set forth December 1932 for Pakker med in Article VII of the aforesaid angiven Værdi uden PostopkævAgreement of December 9/28, ning fastsatte.

1932. Action, when parcel 4. When a collect-on-delivery 4. Saafremten Postopkrævrecovered after indem. nity paid.

parcel for which indemnity has ningspakke, for hvilken Erstatbeen paid is recovered, the post- ning er blevet udbetalt, atter master at the delivering office will kommer til Veje, skal Udleveringsdeliver the parcel and collect the postkontoret udlevere Pakken og charges, hold such amount and opkræve Postopkrævningsbeløbet, request instructions from the Ad- tilbageholde Beløbet og indhente ministration to which his office is Forholdsordre hos den foresatte subordinate. If the addressee, Poststyrelse. Hvis Adressaten however, refuses to accept á imidlertid nægter at modtage en recovered parcel and pay the Pakke, der saaledes er kommet til charges, the postmaster will hold Veje, og at betale Postopkrævit and likewise seek instructions as ningsbeløbet, skal Postkontoret to its disposition. In the latter tilbageholde Pakken og ligeledes case the Administration respon- indhente Forholdsordre angaaensible for the indemnity shall de dens Behandling. I sidste Tildetermine the disposition to be fælde træffer den erstatningspligmade of the parcel involved. tige Poststyrelse Bestemmelse om

den paagældende Pakkes videre

Behandling. Administration pay- 5. By the fact of the payment ing, subrogated

5. Ved Udbetaling af Erstatrights of sender. of indemnity, the Administration ningen indtræder den Poststy

making the payment is subro- relse, der har udredet Erstatningated to the rights of the sender gen, i ethvert Krav vedrørende

to

for any eventual recourse con- Pakken, som Afsenderen maatte cerning the parcel against the have paa Adressaten eller Tredieaddressee or a third party.

mand.

[blocks in formation]

Each collect-on-delivery parcel Enhver Postopkrævningspakke Oficial stamping ol and the relative customs declara- samt den tilhørende Tolddeklaration must bear, on the address tion skal paa Adressesiden bære side, the conspicuous impression et tydeligt Aftryk af et officielt of an official stamp or label reading Stempel eller en Etiket med "COLLECT ON DELIVERY" Angivelsen “Collect on Delivery" or“C.O.D."orRemboursement, eller“C.O.D.” eller “Rembourseand in close proximity to these ment”, og umiddelbart ved denne words there must appear the num- Angivelse skal anføres Pakkens ber given the parcel which shall be Registernummer (kun eet oprinthe insurance number (only one deligt Nummer), og derefter skal original number) and after it must det nøjagtige Postopkrævningsbe shown in Roman letters and in beløb anføres med latinske BogArabic figures the exact amount of staver og arabiske Tal, hvilket the collect-on - delivery charges Beløb ikke maa indbefatte Tilwhich should not include the ad- lægsgebyret for en Postanvisning ditional money order fee or fees eller andre Gebyrer, som opkræves that will be collected in the coun- i det Land, der udleverer Pakken, try making delivery of the parcel for at anvise Beløbet til Afsenfor making the remittance to the deren i Afsendelseslandet. sender in the country of mailing.

[blocks in formation]

to

Rolorwarding other countries.

1. Unless mutually agreed 1. Med mindre anden Aftale otherwise, collect-on-delivery par- træffes, omekspederes Postopcels shall not be reforwarded to a krævningspakker ikke til et tredie third country.

Land. 2. The sender of a collect-on- 2. Afsenderen af en Postop- Recall by sender. delivery parcel may cause it to be krævningspakke kan begære den recalled as provided in Article X tilbageleveret i Overensstemmelse of the Agreement of December med Bestemmelserne i Postpak- Vol. 47, p. 2412. 9/28, 1932.

keoverenskomsten af 9/28 De-
cember 1932 Artikel X.

[blocks in formation]

Vol. 47, p. 2428.

The sender may provide, in Afsenderen kan for det Til Disposition of undo

liverable articles. case his collect-on-delivery parcel fælde, at en Postopkrævningsis undeliverable as originally ad- pakke er ubesørgelig efter den dressed, for other disposition to opringdelige Adresse, træffe Bebe made of it the same as in the stemmelse om dens Behandling paa case of parcels without trade samme Maade som med Hensyn charges and as stipulated in Article til Pakker uden Postopkrævning, 9 of the Regulations of Execution jfr. Artikel 9 i Ekspeditionsregleof the Agreement of December mentet til Overenskomsten af 9/28, 1932.

9/28 December 1932. ARTICLE XIV

ARTIKEL XIV Details as to the methods of Nærmere Bestemmelser om Be- Arranging details for

indemnity handling indemnity claims involv- handlingen af Erstatningskrav claims. ing collect-on-delivery parcels and vedrørende Postopkrævningspak

November 11, 1933.

other details for the execution of ker og om Gennemførelsen af this Agreement may be arranged denne overenskomst kan træffes by correspondence between the ved Korrespondance mellem de two Administrations.

to Poststyrelser.

ARTICLE XV

ARTIKEL XV Application of other conventions to matters

All matters connected with the Alle Forhold vedrørende Udnot covered hereby. exchange of collect-on-delivery vekslingen af Postopkrævnings

articles not covered by this Agree- forsendelser, som ikke er omment shall be covered by the handlet i denne Overenskomst, Money Order, Postal, and Parcel skal behandles efter Reglerne i Post Conventions in force between de mellem de to Lande gældende the two countries, or by the pro- Postanvisnings- og Pakkepostvisions of the Universal Postal overenskomster eller efter Be

Union Convention and the De- stemmelserne i VerdenspostkonVol. 46, p. 2523.

tailed Regulations for its Execu- ventionen, og dennes Ekspedition, insofar as they are applicable tionsreglement, alt forsaavidt and not inconsistent with the pro- disse Bestemmelser er anvendevisions of this Agreement, and lige og ikke er uforenelige med then if no other arrangement has Bestemmelserne i denne Overensbeen made, the internal legisla- komst, medens derefter, hvis ikke tion or regulations of the United anden Ordning er truffet, De States of America or Denmark, Forenede Staters eller Danmarks according to the country involved, interne Lovgivning eller Regleshall govern, or the matter will be menter skal bringes til Anvenmade

the subject of mutual agree- delse, eller Sagen skal gøres til ment by correspondence between Genstand for Aftale ved Korrethe two countries.

spondance mellem de to Lande.

ARTICLE XVI

ARTIKEL XVI Temporary suspen. Either Administration may Hver af Poststyrelserne kan sion of service.

temporarily suspend the collect- midlertidigt suspendere Postopon-delivery service, in whole or in krævningstjenesten helt eller delpart, when there are special rea- vis, naar der foreligger særlige sons for doing so, or restrict it to Grunde derfor, eller begrænse den certain offices; but on condition til visse Postkontorer men paa that previous and opportune no- Betingelse af, at der forud gives tice of such a measure is given to den anden Poststyrelse fornøden the other Administration, such Meddelelse om et saadant Skridt, notice to be given by the most hvilken Meddelelse skal gives rapid means if necessary.

med Benyttelse af de hurtigste Midler, saafremt det er nødven

digt. ARTICLE XVII

ARTIKEL XVII Effect and duration. This Agreement shall take ef- Denne Overenskomst skal

fect and operations thereunder træde i Kraft, og de Forretninger, shall begin on a date to be mutu- den omhandler, skal begynde paa ally settled between the Adminis- en efter Aftale mellem Poststyreltrations of the two countries, and serne i de to Lande fastsat Dato, shall continue in force until ter- og Overenskomsten skal forblive minated by mutual agreement; i Kraft, indtil den ophører efter but may be annulled at the desire fælles Áftale, men den kan opof either Administration upon six hæves efter den ene Poststyrelses months' previous notice given to Ønske efter et 6 Maaneder forud the other.

givet Varsel.

Done in duplicate and signed at Udfærdiget i to Eksemplarer Signatures. Copenhagen, the thirteenth day of og underskrevet i København den October 1933, and at Washington, 13 Oktober 1933 og i Washington the 11th day of November 1933. den 11' November 1933. (SEAL)

(SEAL] JAMES A. FARLEY,

C. MONDRUP, The Postmaster General of

Generaldirektør for Postthe United States of America. og Telegrafvæsenet i Danmark. C. MONDRUP,

JAMES A. FARLEY,
The Director General of

General postmester i De
Posts of Denmark. Forenede Stater i Amerika.
The foregoing Agreement for Collect-on-Delivery Service between Approval by

President. the United States of America and Denmark has been negotiated and concluded with my advice and consent and is hereby approved and ratified.

In testimony whereof, I have caused the seal of the United States to
be hereunto affixed.
(SEAL]

FRANKLIN D ROOSEVELT
By the President:
WILLIAM PHILLIPS,

Acting Secretary of State.
WASHINGTON, November 17, 1939.

« ПретходнаНастави »