Слике страница
PDF
ePub

The Acting Secretary of State (Castle) to the Netherland Minister

(Van Royen)

DEPARTMENT OF STATE

Washington, April 22, 1932. SIR:

I have the honor to refer to your note No. 3956, dated November 16, 1931, and likewise to your note No. 935 of March 18, 1932, both of which relate to the proposed load-line agreement between the Governments of the United States and the Netherlands.

It is noted that the Government of the Netherlands has designated the following bureaus as private investigation bureaus recognized in accordance with the “Schepenwet” (Netherlands Merchant Shipping Act of July 1, 1909):

1. Lloyd's Register of British and Foreign Shipping;
2. British Corporation for the survey and registry of shipping;
3. Bureau Veritas;
4. Germanischer Lloyd;

5. Det Norske Veritas. The United States Government is willing to recognize the loadline certificates issued by the aforementioned classification societies to merchant ships of the Netherlands when they are issued under the authority thus granted by the Netherland Government.

This Government has authorized the marking of load-lines and the issuance of certificates therefor, on American vessels, by the American Bureau of Shipping, the American Committee of Lloyd's Registry of Shipping, and the American representatives of the Bureau Veritas.

The Government of the United States is also willing to recognize the certificates issued by the Netherland Government pursuant to the Royal Decree of January 29, 1932,5 (Official Gazette No. 25) which amends certain regulations under the Shipping Law of the Netherlands so as to allow the assignment of smaller freeboards than hitherto authorized provided it can be done without danger to ship and crew, and that the freeboards so assigned are in accordance with the provisions contained in the International Load Line Convention of July 5, 1930.

Note has been taken of Royal Decree No. 414 of October 8, 1931, by which the provisions in force in the United States in regard to the minimum water-line as established under the law of March 2, 1929, will be recognized by the Netherland Government. It is the view of this Government, therefore, that the agreement for the recog

[ocr errors][ocr errors][merged small]

nition by each Government of the load-lines marked and of the certificates issued under the authority of the other Government, may now be regarded as complete. Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.

W. R. CASTLE, Jr.

Acting Secretary of State. MR. J. H. VAN ROYEN,

Minister of the Netherlands.

The Netherland Minister (Van Royen) to the Secretary of State

(Stimson)

No. 2168.

LÉGATION DES PAYS-Bas.

Washington, D.O., 29 June 1932. SIR:

Referring to my note of April 27, 1932, No. 1393, regarding the loadline agreement between the Governments of the Netherlands and the United States and to the third paragraph of Your Excellency's letter of April 22, 1932 on the same subject, I have the honor, pursuant to instructions received from The Hague, to inform you, that, according to article 34 of the Royal Decree of 1929, referred to in articles 5, 9 and 17 of the “ Schepenwet” (Netherland Merchant Shipping Act) of July 1, 1909 published in the “Staatsblad” (Official Gazette) No. 219 of said year, of which two documents I presented you with a copy by my letter of January 20, 1931,' No. 113,the Netherland load-line certificates are exclusively issued by the “Commissie tot Vaststelling van de minimum-Uitwatering(Commission for the Determination of loadlines) and never by the classification societies even when recognized in accordance with the “Schepenwet".

These classification bureaux, when recognized by the Netherland Government, act on the subject of the marking of loadlines and the issuance of certificates, only in advisory capacity; however, the advice of the majority of these bureaux is generally followed.

I avail myself of this opportunity to renew to you Sir, the assurances of my highest consideration.

J. H. VAN ROYEN THE HONORABLE THE SECRETARY OF STATE

Washington, D.C.

Not printed.

The Netherland Minister (Van Royen) to the Secretary of State

(Stimson) No. 3031.

LÉGATION DES Pays-Bas.

Washington, D.C., 30 September 1932. SIR :

By note of April 27, 1932, No. 1393, I had the honour to inform Your Excellency that I did not fail to communicate to the Department of Foreign Affairs at The Hague the contents of Your communication of April 22, 1932, regarding the LOADLINE AGREEMENT between the Governments of The Netherlands and the United States.

I am now instructed by the Minister of Foreign Affairs and take pleasure to inform Your Excellency that it is also the view of the Royal Government that said agreement for the recognition by each Government of the loadlines marked and of the certificates issued under the authority of the other Government, may now be regarded as complete.

I avail myself of this opportunity to renew to You, Sir, the assurances of my highest consideration.

J. H. VAN ROYEN THE HONORABLE THE SECRETARY OF STATE

Washington, D.O.

* Not printed.

APPENDIX

Appendix.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Netherlands Official Gazette.

(No. 414.) BESLUIT van den 8sten October 1931, tot erkenning van de in

de Vereenigde Staten van Noord-Amerika geldende bepalingen

betreffende de minimum-uitwatering. WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 2 October 1931,
La. L. Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen;

Gelet op artikel 67, eerste lid, onder a, van de Schepenwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:

de in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika geldende bepalingen be treffende de minimum-uitwatering, vastgesteld bij de wet van 2 Maart 1929, te erkennen als hebbende in voldoende mate eene overeenkomstige strekking en draagwijdte als de hier te lande betreffende de minimum-uitwatering geldende wettelijke bepalingen.

Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit,
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Loo, den 8sten October 1931,

WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
P. J. REYMER.

Uitgegeven den zes en twintigsten October 1931.
De Minister van Justitie,

J. DONNER.
[Translation]

OFFICIAL GAZETTE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS.

(No. 414.) DECREE of October 8, 1931, recognizing the minimum freeboard

regulations in force in the United States.

WE WILHELMINA, BY THE GRACE OF GOD, QUEEN OF THE NETHERLANDS, PRINCESS OF ORANGE-NASSAU, ETC., ETC., ETC.

On the recommendation of Our Minister of Waterways (Waterstaat) of October 2, 1931, La. L. Transportation and Mining Section, have approved and agreed as follows on the basis of article 67, paragraph 1, under a, of the Law on Shipping:

That the provisions in force in the United States in regard to the minimum freeboard, as fixed by the law of March 2, 1929, shall be recognized as having fully the same extent and scope as the provisions of law in force in this country in regard to the minimum freeboard.

Our Minister of Waterways is intrusted with the execution of this decree,
which shall be inserted in the Official Gazette.
Het Loo, October 8, 1931.

WILHELMINA.
The Minister of Waterroays,
P. J. RDYMER.

Published October 26, 1931,
The Minister of Justice,

J. DONNER

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. 25.) BESLUIT van den 29sten Januari 1932, tot nadere wijziging van den

algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 September 1909 (Staatsblad no. 315), het laatst gewijzigd

bij Koninklijk besluit van 4 November 1926 (Staatsblad no. 369). WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 9 Januari 1932, La. G.G., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen;

Den Raad van State gehoord, advies van 19 Januari 1932, no. 21;

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 25 Januari 1932, La. F., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ;

Gelet op de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:

In den algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de Schepenwet, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 September 1909 (Staatsblad no. 315), het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 4 November 1926 (Staatsblad no. 369), wordt de volgende wijziging aangebracht:

ARTIKEL I. Aan artikel 54 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: “3. Door de in artikel 39 bedoelde commissie kan, wanneer dit zonder gevaar voor schip en bemanning kan geschieden, onder door haar te stellen voor" waarden eene geringere uitwatering worden toegestaan dan volgens de " bepalingen van dit besluit, mits ten minste voldaan wordt aan de eischen,

gesteld bij het op 5 Juli 1930 te Londen gesloten Verdrag betreffende de "uitwatering van schepen."

ARTIKEL II. Dit besluit treedt in werking op den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat In het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State. 's-Gravenhage, den 29sten Januari 1932.

WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
P. J. RKYMER

Uitgegeven den elfden Februari 1932.
De Minister van Justitie,

J. DONNER.
(Translation)
OFFICIAL GAZETTE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS.

(No. 25.) DEOREE of January 29, 1932, in further amendment of the general

administrative regulations under Articles 6, 9, and 17 of the Shipping Law, (promulgated by Royal Decree of September 22, 1909 (Oploial Gazette No. 315), last amended by Royal Decree of

November 4, 1926 (Official Gazette No. 889). WE WILHELMINA, BY THE GRACE OF GOD, QUEEN OF THE NETHERLANDS, PRINCESS or ORANGE-NABBAO, ETC., ETC., ETO.

On the recommendation of Our Minister of Waterways, of January 9, 1932, La. G.G., Transportation and Mining Division;

The Council of State having been consulted, opinion of January 19, 1932, No. 21;

« ПретходнаНастави »