Слике страница
PDF
ePub

Znam ja to, da sam bio sám preslab u boju pro. godine izabiraju si djaci iz svoje srědine glavara, koj i opačini ovoga zlosrětnoga věka.a

dobiva ime domaćina južine, i ovaj opet odabere iz. » »Nu budući će narodi kazati, da ti nisi proti medju varoških děvojakah domačicu jutine, koja za. opačinam, nego za nje vojevao; jer si se za to borio, stavu vårpcami i cvětjem kiti. što nama više neprilikuje i protivio se onomu, što U urečeni dan sastanu se svi djaci i otidju s doje čověčanskomu kolěnu najveća potrėba.« «

maćinom u věćnicu, gdě mu se zastava izruči, koju »A kakova je to potrěba ?a

on k domacici nosi, da ju pakiti. S urešenom ovako »»Da budu pravi ljudi! odgovori Krisaor. zastavom idu svi djaci u redu na město od zabave,

gdě se u dvorani zastava razvije, a mladi i stari svět

veselo se zabavlja. — Buduć da su mladeži za ovu zaJažina novo-bidžovskjh djakah u českoj. bavu do tri dana dozvoljena, samo se od sebe razu .

mie, da se ona nezadovoljuje jednim danom. Lětos su U vrěme austrianskoga rata radi naslėdstva raz djaci dåržali svoju južinu na 10. Rujna, i milo je bi

bavarsko-francezka vojska svoje stane kod ko. lo gledati, da su i ovoj zabavi narodni značaj podělina, a jedan odsěk otišao je četovanja radi tja do Jiti nastojali: a tim se je lěpa ova uspomena bi reć Novoga Bidžova. Gradjani odlučiše varoš od prěteće pomladila i veću jošte znamenitost stekla. joj propasti obraniti i nepriatelju na susrět izaći. To

Borivoj Bydžovsky. se je sbilo baš u vrėme praznikah (vakaciah), kad su se novo-bidžovski djaci kod kuće bavili. Ovi službe

odlomak pisma nici Minerve, uzpaljeni domoljubnim plamom, stadoše pisanoga u Társlu od jedne zagrebske Hårvatice. pod barjak Davorov, priklopiše se odvažnim otcem i otidjoše š njimi proti nepriatelju. Srěča im je poslu Buduć da ti evo o samih privatnih stvarih pišem, žila, te su srětno protěrali dušmana od varoši, i po valjda već misliš, dragi brate, da sam ti se u ovom vratili se slavodobitno kući kao poběditelji.

poluněmačkom i polutalianskom Tårstu poněmčila ili Zahvalni gradjani, želeći mladim ovim junakom potalianila, te na milu domovinu zaboravila. Nu varaš harnost očitovati i ujedno mladež svoju i u napred u. se. Čověk u tudjini samo jošte više osėća, da mu je spomenom ovoga viteškoga děla na ljubav prama do najbolje u majčinom krilu, i zato ondě jošte više ljumovini podbadati : odlučiše dati im svake godine po

bi domovinu. I ja sam se uverila, da to nije sramota dvě tri večernje zabave, na kojih bi se plesom, pě. reći, nja sam Hårvatica ,« kao što smo prie deset gosmami i razgovori veselili. Da im pako ništa nemanj- dinah mislile. Zato dragu mi domovinu i jezik narod. ka, dozvoliše im, da smiju po svih na varoš spadaju. ni sve više ljubim, i knjige na njem pisane marljivo cih njivah i šumah lov loviti, a od bližnjih seljanah čitam. Nu nisam ja ovdě jedina domorodka, ima ih štogod za kuhinju, kao tobože u ime palježine, za. više, a na čelu nam stoji slavno poznata domorodki. htevati. Osim toga dobiše iz varoške pěneznice 15

nja gospoja R., kojoj je g. Kollar toli zaslužene hvale for. za priprave, dvě bečke piva i jedan hvat dårvah

podělio na 50. strani svoga Cestopisa. Svaki četvår.

tak sastaje nas se više. Pa šta misliš da radimo? za kubinju. Za istu svårhu morala je i židovska ob. Nu težko da bi pogodio, zato volim ti sama reći: 4. čina novacah pružati.

čimo sårbski čitati ; jer znaš da mi Zagrebčanke jed. Dionici biahu ovoj zabavi djaci, njihovi roditelji čitale. Zato smo ovde naumile ostalim hårvatskim

va da smo do sada vidéle sårbske knjige, a kamo li i uglednii stanovnici. Na kao što je sve na světu pro. sestram dobar priměr dati, i iztočnoj bratji našu ljubav měni podvàrženo, tako se je i navadno streljanje očitovati, te im čitamo knjige. Zaisto imat ćeš vese. divjači i zahtěvanje kuhinjskih potrěbocah s vrěmenom

lje, kad ti se u Zagreb povratim, pa stanem sårbski

čitat i sårbske pěsme pėvat kao rodjena Sårbkinja. ukinulo i dan danas obiteli, koje su dionice iste za

Nu za ovo veselje moraš platiti i to naprěd: piši mi bave, obskårbljuju same društvo svime, šta mu treba. naime, što biva u miloj domovini, kako li napreduje Da se ovoj zabavi veća svečanost poděli, poklonio je

narodnost kod mojih zagrebskih sestarah, polaze li

marljivo besède (Reunions) itd. Ja ti iz ovoga targo. varoš djakom lepu zastavu, na kojoj je s jedne strane

vačkoga grada neznam priobeiti novinah, koje bi te varoški gårb, a s druge Minerva nashkovana. Svake zanimale, i zato svaršujem pismo. S Bogom! F. Ž.

Udrednik i izdavatelj Dor, Ljudevit Gaj.

POZIV K PREDPLATI

za

drugo polletje XI. tečaja
Horvatsko - Slavonsko - Dalmatinskih,

NOVINAH

i

DA NIOD

Dok smo bili prisiljeni čitatelje naše, kao i nas same sladkom nadom, lěpimi izgledi i njim priměrenimi rěčmi těšiti : dotle biaše od potrèbe sve razloge, koje nam je ljubav naroda i domovine pružala, navoditi, da nam se broj izabranih, svetu vatru na ognjištu novouzpirenoga domorodstva gojećih rodoljubah neumali. Nu sinulo je jedva jedanput već i pred naša vrata sunce, i odsada na město ustiuh govorit će sama děla, kojimi će se ono u život uvesti, što smo dosada samo želili i obećavali. Da pako ovo nije gola sěna, svědoče (čemu zaista nitko prigovoriti nemože) već poslědnji brojevi naših listovah. Tá sokol, kad mu podrastu krila, bi reći nehotice vije se nebu pod oblake, te razgleda svoj zavičaj i sbira hranu za mlade. Nam doduše nisu jošte na toliko podrasla krila, da bi se odmah tako visoko uzpeti mogli; nu svakako ćemo poletiti nad cárnu maglu, što nam je od mnogo věkovah staru zemlju dědovinu obastárla. Kako je bio početak tako je i uspěh svega narodnoga teženja sve dosada jošte najvećma, pače nerazdružno skopčan s naprědkom naših narodnih novinah i prehodnice Danice. Jedine dakle u našem narodnom jeziku s glasoshodnim pravopisom izlazeće političke

N O V I N D u dostojnom stanju uzdåržati, i sve moguće doprinesti, da se ovaj jedini političkoga i narodnoga našega bitja organ, na koi priatelji i protivnici našega razvitja pozorno gledaju, sve više objači a zatim i povekša i razširi, neusudjujemo se kazati, da je dužnost svakoga domorodca, ali to ipak tvårditi směmo, da svakoga rodoljuba , koi u budućem procvětanju narodne srěće i svoju i svojega potomstva srěču providja, posebna korist iziskuje, da uloži u obće narodno poduzetje neznatnu glavnicu, koja će njemu i nakon njega svim njegovim nebrojenu kamatu doněti. Za neznatan prilog upoznat će se sa svim, što se u prostranoj domovini našega naroda, dapače i u ostalih najdaljnjih světa predělih dogadja. Jer ovo je zadatak novinah naših, i buduć da su se uslěd blage milosti našega světloga kralja zaprěke uklonile, koje su nas odprie u tom poslu prěčile • nevaramo se tvårdeći, da ćemo se ovoj svårhi, koliko dopuste naše najviše od broja čitateljah zavisne sile, sve bolje i bliže primaknuti. Spravišta naših i ugarskih varmedjah, gdě nam se svuda broj dopisnikah umnožava, ter sabor sdruženih kraljevinah, koi će se svakako ovoga pollětja dåržati, pružat će nam toliko zanimivih věstih i predmetah, da se radi pomanjkanja važne gradje ni malo brinuti nemoramo. Isto tako razprostirat će i

spasonosne zråke narodnoga osobito književnoga izobraženja i uzajemnosti slavjanske i razpåršivat sve mračne oblake, krijuće nam dosada blago sunce narodne prosvěte. Ljubav k svemu dobru, što je od starine naše, nauk i zabava, život i knjižestvo, naprědak i podboda - sve će to Danica kano od svoga postanka, na nalik svoje na nebu posestrime u slici blagih zrakah prosipavati nad visokimi gorami i prostranimi rav. ninami velike našega naroda domovine. A svemu krugu njezinih zrakah bit će uvěk srědište u pradavnoj klasičkoj starini naše grane osnovana narodnost slavjanska.

kr.

.

24 » 24 )

[ocr errors]

»

Polugodišnja cěna za domaće u novinarnici narodnoj bez zavitka .

3 fr. u zavitku s naslovom

3 s pošiljanjem u kuću bez zavitka

3 u zavitku s naslovom

3 48 za vanjske u zavitku s naslovom i poštarskim pošiljanjem. 4 za celu godinu

8 Obična predplata prima se u c. kr. pr. bor. slav. dalmatinskoj novinarnici u Dugoj ulici u pl. Demów torfyevoj kući, kako takodjer za Ugarsku i sdružene kraljevine po svih c. kr. poštah. Exemplari, koji u austrianske naslědne pokrajine ili u inostrane dèržave imadu ici, mogu se naručiti jedino po ces. glavnoj pošti u Beču.

Vanjska gospoda predplatitelji mogu najprikladnie na bližnjoj pošti, od koje novine dobivaju, pred. platili, jer tim putem smiju punim pravom svaki izgubljeni broj od iste pošle Cražiti; a zapisna taksa , koja se na poštah uzimati običaje, nije velika. Uz predplatjenje neka izvole svoj naslov s imenom iste poštarske štacie, kroz koju novine primati zatim žele, svoje pribivalište posve jasno u onom jeziku napisati u kojem se adresa štampati ima.

Ovdě takodjer napomenuti moramo, da ovdašnja němačka novinarnica s narodnom u nikakovom savezu nestoji, osim što se němačke zagrebske novine u narodnoj tiskarnici tiskaju.

U Zagrebu, 10. Lipoja 1845.

Dor. Ljudevit Gaj, c. k. p. udrednik i izdatelj, i sl. varm. Zagr., Varašd. i Križ.

stola sud prisėdoik.

« ПретходнаНастави »