Слике страница
PDF

βώσι πηγή πλούτου μεγάλου διά τον Έλληνα, εάν ούτος συν τη φιλεργία και δραστηριότητί του προσέθετε και το πνεύμα του συνεταιρισμού, το οποίον θα απετέλει δύναμιν τεραστίαν και ακαταγώνιστον. Ενώ σήμερον ώς μονάς, είνε ευπρόσβλητος εις τα βέλη του ατέγκτου και παμφάγου συνεταιρισμού, τον οποίον τόσον συστηματικώς εφαρμόζουν οι ξένοι. Μέχρι σήμερον ουκ ολίγα ζαχαροπλαστεία και ανθο, πωλεία αφηρέθησαν των χειρών των Ελλήνων υπ' εκείνων οίτινες, ώς άλλοι Κέρβεροι της κινήσεως του εμπορίου, παρακολουθούν την πορείαν τών διαφόρων επαγγελμάτων, και όπου κέρδος εκεί και την στιβαράν των χείρα επιθέΤΟUV. Είναι δυσάρεστον το γεγονός, είναι όμως η πικρά αλήθεια, και διά τους βλέποντας μακράν η απαρχή αύτη θα αποβή ολεθρία διά τον Έλληνα της Αμερικής. "Ιδού διατι μάς επιβάλλεται η ένωσις υπό ένα αρχηγόν και μίαν αρχήν, ιδού διατί οφείλομεν να συσσωματωθώμεν ίνα αποτελέσωμεν μίαν μεγάλην δύναμιν, δύναμιν ήτις και εναντίον της έξωθεν αντιδράσεως να αντεπεξέρχεται, και ημάς αυτούς ώς άτομα να υπερασπίζεται, και να μεριμνά περί της βελτιώσεως της θέσεως ημών, τόσον από υλικής όσον και από πνευματικής απόψεως. Εν τη ενώσει η ισχύς, είπον οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. διά του ρητού τούτου επιστοποιήθησαν μεγάλα γεγονότα διά μέσου των αιώνων. Ενωθώμεν λοιπόν διά να γίνωμεν δυνατοί και ακαταγώνιστοι, ενωθώμεν ίνα ίδωμεν εκπληρούμενα όλα ημών τα όνειρα και τάς βλέψεις, ενωθώμεν ίνα βαδίσωμεν πλησίστιοι προς την πρόοδον και την ευημερίαν,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ηell's foundations quiver
Αt the shout of praise;
Βrothers, lift your voices,
Loud your anthems raise!

Like a mighty army
Μoves the Church of God;

Βrothers, We are treading
Where the saints have trod.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Εις το νεύμα του θριάμβου
Του Σατανά ή στρατιά, θα φύγη προτροπάδην
Και τότε Χριστιανοί στρατιώται
Εμπρός προς την νίκην!

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Οne in hope and doctrine,
Οne in charity.

Crowns and thrones may perish,
Κingdoms rise and wane,

Βut the Church of Jesus
Constant will remain.

Gates of hell can never
"Gainst that Church prevail;

We have Christ's own promise,
Αnd that cannot fail.

[merged small][merged small][ocr errors]

What has woman be in the past-what will her life be in the future ? Α complete answer should fill a sheet of paper big enough to cover the United States.

We have told you how, according to Plato's legend, the human race became divided into Women and men.

Ηuman beings, according to Plato's story, were originally created with the man and woman

Κ' εις ελπίδα και εις δόγμα
Κ' εις την φιλανθρωπίαν.

Στέμματα και θρόνοι παρέρχονται
Βασίλεια, ακμάζουν και παρακμάζουν
Αλλ' η Εκκλησία του Ιησού
Εσαεί θα παραμείνη

Αι Πύλαι της κολάσεως ουδέποτε
Θα επικρατήσουν των πυλών της εκκλησίας.
Έχομεν του Χριστού μας την υπόσχεσιν
Κ' αύτη δεν είναι δυνατόν να διαψευσθή.

Εμπρός λοιπόν λαοί!
Ενωθήτε με τον ευτυχή λαόν μας
Ενώσατε την φωνήν σας με την δικήν μας
Εις το αομα του θριάμβου.

Δόξα, αίνoς και τιμή
Προς τον Χριστόν τόν Ρασιλέα,
Τούτον, διά μέσου απείρων γενεών
"Ανθρωποι και άγγελοι θα ψάλλωσι.

Η ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ

Οποία υπήρξεν η γυνή εις το παρελθόν; Οποία θα είναι η ζωή της εις το μέλλον; Μία τελεία απάντησις θα εγέμιζεν εν φύλλον χάρτου τόσον μεγάλου όσον να καλύψη τας Ηνωμένας Πολιτείας.

Σάς έχομεν είπη πώς κατά την θεωρίαν του Πλάτωνος, ή ανθρωπίνη φυλή εδιχάσθη εις άνδρας και γυναίκας. Τα ανθρώπινα όντα, κατά την αφήγησιν του Πλάτωνος, αρχικώς επλάσθησαν με τον άνδρα και την γυναίκα, ή

« ПретходнаНастави »