Слике страница
PDF
ePub

και ενωρίς εγείρεσθαι κάμνει τον άνθρωπον υγιά, πλούσιον και σοφόν. 3) Διατηρείτε τον κοιτώνός σας το παράθυρον ανοικτόν όλην την νύκτα. 4) "Οχι ψυχρόν ύδωρ την πρωΐαν, αλλά ένα λουτρόν με την θερμοκρασίας του σώματος, 5) "Ασκησις πρό του γεύματος. 6) Τρώγετε ολίγον κρέας και προσέχετε ίνα είναι καλώς μαγειρευμένον. 7) Τρώγετε πολύ πάχος ένα τρέφονται τα κύτταρα, τα οποία καταστρέφουν της ασθενείας τα σπέρματα. 8) 'Αποφεύγετε τα μεθυστικά ποτά, τα οποία καταστρέφουν τα κύτταρα ταύτα. 9) Καθημερινή άσκησις εν ύπαίθρω.-10 Μή επιτρέπετε θρεπτά ζώα εις τα δωμάτια σας ένθα ζητε. 11) Ζητε εις την εξοχήν εάν δύνασθε. 12) Περιορίσατε την φιλοδοξίαν σας. 13)θυμού κρατείτε.

ΜΑΙΟΥ ΗΜΕΡΑ At μαργαρίται προβάλλουν από κάθε αγρό, Τα μυροβόλα ία τ' άρωμά τους απλόνουν Τα κόκκινα ανθίσματα χρωματίζουν τον βάτον, Και τα ρυάκια κατοπτρίζουν της πρωίας το ερύθημα. "Ώ, τότε αγόρια και κόραις χαρείτε Γιατί είναι αυτή, της φύσεως γιορτή. *Ας πέση της ζωηράς δουλειάς και κόπανος Κι' ο ξυοκόπανος ας μη κόψη κανένα ξύλο. Το βώδι θα παύση τον αυχένα να κυπτη, Κι'' βολσκόπος ας αφήση το άροτρον να ησυχάση Νά, ο κορυδαλός πετά στον αιθέρα *Ενώ χαρά πλημμυρίζει τον υγρόν λαιμός του Πώς κελαδεί χαραϊς γεμάτος "Ας βασιλεύη για πάντα η αγάπη και χαρά "Ώ, τότε αγόρια και κόραις χαρείτε Γιατί είναι αυτή της φύσεως γιορτή.

NEVER TOO LATE TO LEARN

Cato, at 80 years of age, began to study the Greek language. Socrates at an extreme old age, learned to play on musical instruments, Plu. tarch, when between seventy and eighty, began to learn Latin. Dr. Johnson applied himself to the Dutch language but a few years before his death. Ludovico Monaldesco, at the great age of one hundred and fifteen years, wrote the memories of his own times. Ogildy, the translator of Homer and Virgil, was unacquainted with Latin or Greek till he was past fifty. Franklin did not begin his philosophical studies till he had reached his fiftieth year. Dryden, in his sixtyeighth year, commenced the translation of the "Aineid,” his most pleasing production. Boccaccio was thirty years when he commenced his studies in light literature; yet he became one of the greatest masters of the Tuscan dialect.

WHY DO I YAWN?

When you yawn, you do so because you have not been breathing properly and for some reason or other your blood supply, has not been getting sufficient oxygen through the air which has been taken into your lungs. Nature's way in this instance, is to call for a big intake of air all at one time, and since it is important at such times that a large quantity of air should be supplied to the

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΝΑ ΜΑΝΘΑΝΗ ΤΙΣ

Ο Κάτων, κατά το όγδοηκοστόν έτος της ηλικίας του, ήρχισε να σπουδάζη την Ελληνικής γλώσσας. Ο Σωκράτης, εις πολύ προκεχωρημένην ηλικίαν έμαθε να παίζη μουσικά όργανα. Ο Πλούταρχος, ότε ήτο μεταξύ εβδομήκοντα και όγδοήκοντα ετών ήρχισε να μανθάνη λατινικά. Ο δόκτωρ Τζόνσον επεδόθη εις την εκμάθησιν της Γερμανικής ολίγα μόνον έτη προ του θανάτου του. Λουδοβίκος ο Μοναλδέσκος, εις ηλικίας 115 ετών, έγραψε τα σύγχρονά του απομνημονεύματα.

Ο Όγκίλει, και μεταφραστής του Ομήρου και Βιργιλίου, ήτο άμοιρος λατινικής και ελληνικής μέχρι και πέραν του πεντηκοστού έτους αυτού. Ο Φραγκλίνος δεν ήρχισε τας φιλοσοφικάς του σπουδάς προ του πεντηκοστου έτους της ηλικίας του. Ο Δράϊδεν κατά το εξηκοστον έτος της ηλικίας του ήρχισε την μετάφρασιν της Αινειάδος, το μάλλον ευχάριστόν του πνευματικών προϊόν.

“Ο Βοκάκιος ήτο τριάκοντα ετών ηλικίας ότε ήρχισε τας σπουδάς του εις την ελαφράν φιλολογίας, και όμως έγεινεν εις των μεγίστων διδασκάλων της Τοσκανικής διαλέκτου.

ΔΙΑΤΙ ΧΑΣΜΩΜΕΘΑ

“Όταν χασμάσθε πράττετε ούτω διότι δεν έχετε αναπνεύσει εντελώς καλά και διά τινα λόγον ή άλλον το αίμα σας δεν έχει λάβει επαρκές οξυγόνον διά τού αέρος ο οποίος εισήλθεν εις τους πνεύμονάς σας. Της φύσεως το έργον, εις την περίστασιν ταύτην είναι να προκαλέση μίαν βαθείαν εισπνοής αέρος διά μιάς και αφού είναι ουσιώδες, είς τοιαύτας περιστάσεις, ένα μεγάλη ποσότης αέρος

lungs at once, nature has so arranged matters that certain muscles shall cause you to open your mouth wide and take in as much air as you can at one time.

KITSOS' MOTHER Kitsos mother sat facing the river And she scolded the river and pelted it with

stones. "O river, said she, either make thy stream less

or turn back for awhile. I wish to cross over, to go to the villages of the

klephts, Where the klephts hold a meeting, where their

twelve chief-quarters lie." On the way, while she was walking, while she

is going her way, She finds Kitsos before her, bound with iron

fetters, A thousand men led him in front and five

hundred followed behind. His mother said to him, his mother says to him: “Kitsos, where are thine arms! where are thy

knee-plates!" "My crazy mother, mother mad, mother with no

brains ! Mother, will thou not weep for my youth, my

youthful valour, But dost thou weep for the wretched arms, the

wretched knee-plates ?” 'Twere better, my Kitsos, to have perished thy

self, to have lost thy head, Than to lose the arms left to thee by thy

fathers."

αναγκαίως χορηγηθή εις τους πνεύμονας διά μιάς, η φύσις έτακτοποίησεν ούτω ια πράγματα, ώστε ορισμένοι μύωνες σε αναγκάσουν να ανοίξης το στόμα σου καλά και να εισπνεύσης τόσον αέρα όσον δύνασαι συγχρόνως.

Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤΣΟΥ

Του Κίτσου η μάνα κάθουνταν αντίκρυ στο ποτάμι, Και το ποτάμι μάλλωνε και το πετροβολούσε, «Ποτάμι για λιγόστεψε, για κάμε λίγο πίσω, Θέλω να περάσ’ αντίπερα, πέρ' σ'τα Κλεφτοχώρια Πώχουν οι κλέφτες σύνοδο, τα δώδεκα πρωτάτα.» Στον δρόμον όπου πήγαινε, στον δρόμος που πηγαίνει, Βρίσκει τον Κίτσον όμπροστά στα σίδερα δεμένον, Χίλιοι τον πήγαιναν μπροστά και πεντακόσιοι πίσω, Κι' η μάνα του τον έλεγε, κι' η μάνα του τον λέγει: «Κίτσου, που τάχεις τ' άρματα, που τάχεις τα τσαπράζια;» «Μάνα ζουρλή, μάνα λουλή, μάνα ξεμυαλισμένη! Μάνα δεν κλαίς τα νειάτα μου, δενκλαίς τη λεβεντιά μου, Μόν' κλαις τάρημα τ' άρματα, τάρημα τα τσαπράζια;» «Κάλλια, Κίτσου, νάχάνουσαν, νάχανες το κεφάλι, Παρά να χάσης τ' άρματα τα πατρικοδομένα.

« ПретходнаНастави »