Слике страница
PDF

και ενωρίς εγείρεσθαι κάμνει τον άνθρωπον υγιά, πλούσιον και σοφόν. 3) Διατηρείτε του κοιτώνός σας το παράθυρον ανοικτόν όλην την νύκτα. 4) "Οχι ψυχρόν ύδωρ την πρωίαν, αλλά ένα λουτρόν με την θερμοκρασίαν του σώματος, 5) "Ασκησις προ του γεύματος. 6) Τρώγετε ολίγον κρέας και προσέχετε να είναι καλώς μαγειρευμένον. 7) Τρώγετε πολύ πάχος ίνα τρέφωνται τα κύτταρα, τα οποία καταστρέφουν της ασθενείας τα σπέρματα, 8) Αποφεύγετε τα μεθυστικά ποτά, τα οποία καταστρέφουν τα κύτταρα ταύτα. 9) Καθημερινή άσκησις εν υπαίθρω. -10 Μή επιτρέπετε θρεπτά ζώα εις τα δωμάτιά σας ένθα ζήτε. 11) Ζήτε εις την εξοχήν εάν δύνασθε. 12) Περιορίσατε την φιλοδοξίαν σας. 13) Θυμου κρατείτε.

. . . ΜΑ'Ι'ΟΥ ΗΜΕΡΑ ί Αί μαργαρίται προβάλλουν από κάθε αγρό, Τα μυροβόλα ία τ' άρωμά τους απλόνoυν Τα κόκκινα ανθίσματα χρωματίζουν τον βάτον, Και τα ρυάκια κατοπτρίζουν της πρωίας το ερύθημα. "Ω, τότε αγόρια και κόραις χαρείτε Γιατί είναι αυτή, της φύσεως γιορτή. "Ας πέση της ζωηράς δουλειάς ο κόπανος Κι' ο ξυοκόπανος ας μη κόψη κανένα ξύλο. Το βώδι θα παύση τον αυχένα να κύπτη, Κι' o βολσκόπος ας αφήση το άροτρον να ησυχάση Νά, ο κορυδαλός πετά στον αιθέρα "Ενώ χαρά πλημμυρίζει τον υγρόν λαμόν του

[ocr errors]

"Ω, τότε αγόρια και κόραις χαρείτε " Γιατί είναι αυτή της φύσεως γιορτή. . . . . . .

[ocr errors]

Cato, at 80 years of age, began to study the Greek language. Socrates at an extreme old age, learned to play on musical instruments. Ρlutarch, when between seventy and eighty, began to learn Latin. Dr. Johnson applied himself to the Dutch language but a few years before his death. Ludovico Μonaldesco, at the great age of one hundred and fifteen years, wrote the memories of his own times. Οgildy, the translator of Ηomer and Virgil, was unacquainted with Latin or Greek till he was past fifty. Franklin did not begin his philosophical studies till he had reached his fiftieth year. Dryden, in his sixtyeighth year, commenced the translation of the "Αineid," his most pleasing production. Βoccaccio was thirty years when he commenced his Studies in light literature; yet he became one of the greatest masters of the Tuscan dialect.

[ocr errors]

When you yawn, you do so because you have not been breathing properly and for some reason or other your blood supply has not been getting sufficient oxygen through the air which has been taken into your lungs. Νature's way in this instance, is to call for a big intake of air all at one time, and since it is important at such times that a large quantity of air should be supplied to the

[ocr errors]

Ο Κάτων, κατά το ογδοηκοστόν έτος της ηλικίας του, ήρχισε να σπουδάζη την Ελληνικήν γλώσσαν. Ο Σωκράτης, εις πολύ προκεχωρημένην ηλικίαν έμαθε να παίζη μουσικά όργανα. Ο Πλούταρχος, ότε ήτο μεταξύ εβδομήκοντα και ογδοήκοντα ετών ήρχισε να μανθάνη λατινικά. Ο δόκτωρ Τζόνσον επεδόθη εις την εκμάθησιν της Γερμανικής ολίγα μόνον έτη προ του θανάτου του. Λουδοβίκος ο Μοναλδέσκος, εις ηλικίαν 115 ετών, έγραψε τα σύγχρονά του απομνημονεύματα. "Ο Ογκίλτι, ο μεταφραστής του Ομήρου και Βιργιλίου, ήτο άμοιρος λατινικής και ελληνικής μέχρι και πέραν του πεντηκοστού έτους αυτού. Ο Φραγκλίνος δεν ήρχισε τας φιλοσοφικάς του σπουδάς προ του πεντηκοστου έτους της ηλικίας του. Ο Δράϊδεν κατά το εξηκοστόν έτος της ηλικίας του ήρχισε την μετάφρασιν της Αινειάδος, το μάλλον ευχάριστόν του πνευματικόν προϊόν. "Ο Βοκάκιος ήτο τριάκοντα ετών ηλικίας ότε ήρχισε τάς σπουδάς του εις την ελαφράν φιλολογίαν, και όμως έγεινεν είς των μεγίστων διδασκάλων της Τοσκανικής διαλέκτου.

[ocr errors]

"Οταν χασμάσθε πράττετε ούτω διότι δεν έχετε αναπνεύσει εντελώς καλά και διά τινα λόγον ή άλλον το αίμα σας δεν έχει λάβει επαρκές οξυγόνον διά του αέρος ο οποίος εισήλθεν εις τους πνεύμονάς σας. Της φύσεως το έργον, εις την περίστασιν ταύτην είναι να προκαλέση μίαν βαθείαν εισπνοήν αέρος διά μιάς και αφού είναι ουσιώδες, εις τοιαύτας περιστάσεις, ίνα μεγάλη ποσότης αέρος lung8 at once, nature has so arranged matters that certain muscles shall cause you to open your mouth Wide and take in as much air as you can at one time.

ΚΙΤSΟS' ΜΟΤΗΕR Κitsos mother sat facing the river Αnd she scolded the river and pelted it with Stones. "Ο river, said she, either make thy stream less or turn back for awhile. I wish to cross over, to go to the villages of the klephts, Where the klephts hold a meeting, where their twelve chief-quarters lie.'' Οn the Way, while she was Walking, while Βhe is going her way, She finds Κitsos before her, bound with iron fetters, Α thousand men led him in front and five hundred followed behind. Ηis mother said to him, his mother says to him: "Κitsos, where are thine arms! where are thy knee-plates !'' "Μy crazy mother, mother mad, mother with no brains ! Μother, Will thou not Weep for my youth, my youthful valour, Βut dost thou Weep for the Wretched arms, the Wretched knee-plates ?'' "Τwere better, my Κitsos, to have perished thyself, to have lost thy head, Τhan to lose the arms left to thee by thy fathers."

αναγκαίως χορηγηθή εις τους πνεύμονας διά μιας, ή φύσις ετακτοποίησεν ούτω ιά πράγματα, ώστε ώρισμένοι μύ, ωνες σε αναγκάσουν να ανοίξης το στόμα σου καλά και να εισπνεύσης τόσον αέρα όσον δύνασαι συγχρόνως,

[merged small][ocr errors][merged small]
« ПретходнаНастави »