Слике страница
PDF
ePub

TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN DE BELANGEN

DER

NEDERLANDSCHE

STOOM- EN ZEILVAART.

EERSTE JAARGANG.

AMSTERDAM,
J. F. V. BEHRNS.

1879.
Agent voor Rotterdam :

Agent voor 'sGravenhage :
P. M. BAZEN DIJK.

DE GEBROEDERS VAN CLEEF.

[ocr errors]

Naamlijst der Medewerkers.

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY

ARr 1954

Finest D D. Borchers,

E. J. Hoos. D. G. Brand.

Dr. H. F. R. Hubrecht. A. Bruinier.

F. W. Hudig G. J. van Brummelen.

A. Jongkees. A. Werumeus Buning.

J. H. Jullien. Prof. Dr. C. H. D. Buys Ballot. Dr. P. J. Kaiser. J. C. Ceuvel.

D. van Ketwich. Dr. F. M. Cowan.

J. Koorders. D. Croll Jr.

J. P. J. Lucardie. M. C. van Doorn.

J. Vos van Marken. Mr. C. C. Dutilh.

Dr. G. de Jager Meezenbroek. V. C. Dyckmeester.

Mr. W. H. K. Mouthaan. A. G. Ellis.

J. Muller. P. D. A. Frankamp.

J. T. Nieuwenhuisen. C. de Haas, Jbzn.

L. P. D. Op ten Noort. C. A. W. Halverhout.

W. A. M. Piepers. L. Haremaker.

J. C. van de Poll. L. J. Harri.

Mr. E. N. Rahusen. B. T. W. van Hasselt.

D. C. Rietbergen. W. van Hasselt.

O. van Slooten. H. P. Hazewinkel.

S. Stapert.
P. F. Bn. van Heerdt.

P. E. Tegelberg
K. Junius van Hemert. J. W. Visser.
A. A. H. van Herwerden. J. V. Wierdsma.
W. van der Hoeven

C. L. van Woelderen.

INHOUD

Bladz.

Voorwoord.

3.

Marine en Koopvaardij.

5.

J. P. J. LUCARDIE, Het Zeevaartkundig onderwijs in Nederland... 8.

D. CROLL JR. Veiligheidskleppen voor Nederlandsche Zeestoomschepen. 15.

W. H. K. MOUTHAAN, De Burgemeester-strandvonder..

J. C. CEUVEL, De reparatie van het Ned. fregatschip „Ernestine."

Dr. G. DE JAGER MEEZENBROEK, Handb. v zeelieden ter Koopv.. 26.

W.A.M. PIEPERS, Scheeps-Stoomketels op de Parijsche Tentoonstelling. 31.

J. V. WIERDSMA, Iets over het schilderen van ijzeren schepen.

Prins Hendrik....

49.

D. VAN KETWICH, Over de bemanning onzer Koopvaardijvloot met

Nederlandsche Zeelieden...

L. HAREMAKER, Het revolverkanon Hotchkiss

J. A. BREDIUS, Nog eens de Burgemeester-Strandvonder.

Dr. F. M. COWAN, Kan het onderzoek naar kleurenblindheid al dan

niet aan een leek in ile oogheelkunde worden overgelaten ...

Handboeken voor Zeelieden ter Koopvaardij .

90.

F. W. HUDIG, Zelfontbranding van Steenkolenen ontploffing van Koolgas 98.

M. C. VAN DOORN, Nieuwe methoden voor Breedtebepaling op Zee. 102.

J. MULLER, Het Zeevaartkundig onderwijs in Nederland...

108.

A. G. Ellis, Nog iets over het schilderen van ijzeren schepen. II2

JAN LELS, Staaldraadtouwwerk...

117.

J. F. GRAADT VAN ROGGEN, Rule of the Road..

W. VAN HASSELT, Toetsing eener methode, waardoor ten allen tijde

de afwijking van het kompas kan worden gevonden....

137

BRAND, Route genomen door Z. M. Stoomschip Deli, van Hoedjong

Felix via Soesoeh, Makih, Tampat-Toewan en Troemon naar Singkel. 150.

J. H. MEIJER, Is het plaatsen van een Vuurschip vóór IJmuiden

wenschelijk en mogelijk.

156.

De Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam..

160.

De aanvaring van de „Voorwaarts”,

165 en 419.

Onze Loodsen....

169.

H. P. HAZEWINKEL, Arbitrale uitspraak in zake ,,lenspompen, afwijking

van koers en oorzaak van stranding” van het galjootschip Z.,

Kapt. W.

177 en 217.

DAVID CROLL JR., Staal voor de vervaardiging van stoomketels voor

zeestoomschepen.

189.

V'ERITAS, Losse opmerkingen over de Marine.

195

N. O., Stoomschepen met twee schroeven..

H., Proeftocht van Zr. Ms. Schroefstoomschip 3de klasse „Alkmaar.” 207.

=J. J. SUYVER, Examens voor Stuurlieden...

v. C. DIJCKMEESTER, De Scheepsbrandspuiten der Kon. Ned. Marine 238.

J. MULLER, Iets over het personeel onzer Koopvaardijvloot. 243.

De Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam.

248.

D. VAN KETWICH, Over den Stuurman, zijn onderwijs in de Zee-

vaartkunde en Examen...

257 ·

A. G. ELLIS, De Vischtorpedo van Whitehead.

268.

M. C. VAN DOORN, Over Lengteverschillen..

278.

A. BRUINIER, De toestand en de toekomst der Zeilvloot.

297 ·

J. V. WIERDSMA, De Engelsche Trans-Atlantische Stoomlijnen..... 305. Dr. H. De Cock, Daltonisme, kleurenblindheid, kleurenonderscheidings-vermogen...

315 E. J. Hoos, Over de afwijkingen der kompassen aan boord van ijzeren schepen..

328 en 339 V. C. DIJCKMEESTER, Zelf-ontbranding..

348. Quos Ego, Een en ander over de opleiding onzer zeemiliciens. 354. Mistsignalen.

361. Voortstuwing door uitspuiting van water.

369. De landengte van Panama..

371. P. D. A. FRANKAMP, Staaldraadtouwwerk.

373. De Reunie te Willemsoord..

379. Twee merkwaardige adressen.

380. H. ENNO VAN GELDER, Werven aan de Clyde.

383. Dr. G. DE JAGER MEEZENBROEK, Groot-cirkelzeilen..

387. Eene Verrassing..

394 Zelfontbranding

403 J. MULLER, Nog iets over de opleiding onzer jonge Zeelieden..

403. J. C. C., Een eerste stap..

411. Verslag Vereeniging ter bevording van het Zeev. Onderwijs. 412. Eerste Jaarverslag der Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam. Dienstjaar October 1878 1879.

428. Dr. G. DE JAGER MEEZENBROEK. Groot-cirkelzeilen.

434 BULLIVANT & Co., Staaldraad-touwwerk......

441. Mr. C. C. DUTILH, Rapport over de zevende jaarlijksche vergadering

van de Association for the Reform and Condification of the Law of Nations, gehouden te Londen van 11-15 Augustus 1879; speciaal hetgeen betreft het aldaar behandelde over averijen en met zee-assurantie verwante kwestiën.

443. Een Nautisch-technisch Marine-Woordenboek in

4
talen...

455 Mr. C. C. DUTILH, Rapport over de zevende jaarlijksche vergadering

van de Association for the Reform and Condification of the Law of Nations, gehouden te Londen van 11-15 Augustus 1879; speciaal hetgeen betreft het aldaar behandelde over averijen en

met zee-assurantie verwante kwestiën. L. HAREMAKER, Peilbord te gebruiken bij het ontmoeten van schepen. (Mei teekening). .

472. D. G. BRAND, De Signaalboei van Courtenay. (Met teekening). 479. Loodvergiftiging door het schrapen van scheepsbodems..

482. J. F. CRAADT VAN ROGGEN, Rule of the Road..

484. Een auxiliair-roer door stoom bewogen.

486. De torpedoboot van Herreshoff.

488. De werking der schroef..

490. De Royal Naval Artillery Volunteers..

492. J. V. WIERDSMA. De nieuwe Voorschriften ter voorkoming van aanvaring op zee.

494. Gemengde mededeelingen..

76. 123. 171. 209 285. Correspondentie.....

42. 88. 130. 173. 209. 285. Mutatiën bij het personeel der Kon. Ned. Marine, 44. 91. 134. 174.

212. 253. 294. 334. 375. 413. 456. 499. Statistiek der Scheepvaart in de haven van IJmuiden, 48. 95. 136.

176. 216. 256. 296. 336. 378. 418. 460. 502. Staat van het getal schepen en van hunne inhoudsgrootte gedurende het jaar 1878 uit Zee naar Rotterdam ingeklaard.

214

[ocr errors]

461,

VOORWOORD.

van

Bij het verschijnen van dit eerste nummer „DE ZEE” een enkel woord tot toelichting.

Indien wij beweren dat in ons Vaderland behoefte bestaat aan een Tijdschrift gewijd aan de belangen der Zeevaart van den tegenwoordigen tijd, dan meenen wij niet eene „gemeenplaatste gebruiken, doch inderdaad de opinie uit te spreken van een groot deel dergenen die tot de Zeevaart in eenige betrekking staan.

Wij willen trachten een Tijdschrift te leveren 'twelk de belangstelling wekt zoo van de Marine als van de Koopvaardij.

Wij wenschen ons daarbij niet te bepalen tot het behandelen van zuiver zeevaartkundige onderwerpen of artikelen te geven over Machinewezen, Scheepsbouw, enz., maar zullen daarin gaarne ook stukken opnemen op het punt van Zeerecht, Assurantie, Handel, enz., alle voor zoover zij tot de Nederlandsche Scheepvaart in eenig

verband staan.

« ПретходнаНастави »