Слике страница
PDF
ePub

omtrent den afstand, kan men daaromtrent zekerheid verkrijgen door slechts een paar schoten te doen, en niettemin vaardig blijven, om op elk gewild oogenblik het vuur te openen; welk vuren bij grooteren afstand slechts langzaam behoeft te geschieden, om ook bij nadering der boot in snelheid toe te nemen. Tot op ongeveer 1000 à 800 meters genaderd, is men in staat in ééne minuut met de meeste kalmte den vijand een twintigtal granaten toe te zenden, die, treffende, de boot doorboren en door de uitwerking der springlading de verwoesting vergrooten. Bij deze snelheid van vuren kan men voor elk schot de gewenschte opzethoogte kiezen, op het doel richten en daardoor voldoende trefzekerheid bekomen.

De a/b der schepen opgestelde revolverkanons vermeerderen het defensief vermogen dier bodems nog, door, bij gevecht van schepen onderling, het vijandelijk dek als het ware met granaten te overstelpen, waardoor gemakkelijk weifeling en verwarring onder de aanvallende bemanning kan ontstaan.

Offensief is het wapen zeer krachtig en van groot nut, daar waar de Marine geroepen wordt landingen daar te stellen of te dekken, of daar waar dikwijls een gering aantal sloepen te kampen heeft met een overgroot aantal vijandelijke vaartuigen in onze Oost-Indische bezittingen. Door de betrekkelijk geringe zwaarte en groote handelbaarheid kunnen deze kanons in de sloepen worden opgesteld. Bij landingen kan het strand van vijanden worden gezuiverd, hetzij door het direct schot op een troepenmassa, hetzij door de granaat een aanslag op

het water te laten doen vóór het strand, waardoor zij springen zal, kort voor het doel.

Ook bij het afslaan van landingen, zullen deze kanons, op kleine vaartuigen, zooals onze stoombarkassen, opgesteld, of op de stoomkanonneerbooten van belangrijk nut kunnen zijn, terwijl het ook de waarde der riviervaartuigen tegenover een vijandelijk leger aanzienlijk zal vermeerderen. Bij een aanval ter zee, of bij eene landing, zullen wij zeer zeker a/b der vijandelijke schepen deze vernielende oorlogswapenen aantreffen. Wenschelijk ware het, was het slechts alléén daarom, dat ook wij over eene voldoende hoeveelheid van die kanonnen mochten beschikken, om ze tegenover die van den vijand te stellen.

Uit bovenstaande beschouwing, berustende op de uitkomsten der proeven, blijkt dat door het revolver-kanon Hotchkiss wordt voldaan aan de eischen, die men aan dergelijk wapen kan stellen. Deze eischen zijn naar ons inzien:

1'. Een snel onderhouden en juist vuur, zoowel op een vast als beweegbaar doel, als van eene bewegelijke standplaats, het oorlogsschip of kleiner vaartuig.

2'. De trefkans moet, bij vrij aanzienlijke drachten, nog groot genoeg zijn om, gevrijwaard blijvende voor vijandelijk geweervuur, gewenschte voordeelen te behalen.

3o. De opzethoogten en verbeteringen voor zijdelingsche afwijking moeten vlug kunnen worden geregeld.

4o. Het projectiel moet sterk genoeg zijn en op aanzienlijken afstand voldoende kracht bezitten om torpedobooten en lichte vaartuigen te doorboren, waarbij aanbevolen is, het met goed gevolg tegen troepenmassa's aan te wenden. Om in alle opzichten aan de eerst gestelde voorwaarde te voldoen, zal het gebruik van stalen granaten wenschelijk zijn, waarmede men bij het doorboren van het boord van de boot, tevens dat van den stoomketel beoogt. De gewone gietijzeren granaat voldoet aan de tweede voorwaarde, daar deze bij het springen 18 vrij regelmatige stukken verspreidt, elk stuk, gemiddeld 23 gram wegende, kan een mensch buiten gevecht stellen.

5o Eindelijk moet het aantal bedieningsmanschappen zoo gering, en de bediening zoo gemakkelijk mogelijk zijn. In verband met deze eischen is noodig:

Zoo groot mogelijk aanvankelijke snelheid. b. Behoorlijke lengte en vorm van projectiel.

Verzekerde stand van het projectiel in zijne baan. d. Goede en verzekerde werking der buis tot ontsteken

der lading.

Eenvoudige en sterke inrichting. Na het vorenstaande zal eene korte beschrijving van het kanon hier zijne plaats vinden, om daarna tot vermelding der genomen proeven over te gaan.

De bijgaande schetsteekeningen, met aanwijzing der verschillende deelen, zullen, hopen wij, de korte beschrijving aanvullen en de werking duidelijk maken.

a.

c.

C.

[graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors]

Het revolver-kanon bestaat uit de navolgende hoofddeelen:

1°. Uit vijf loopen, vervaardigd van Whitworth-staal, die rond eene as vastzitten, zoodanig dat de assen evenwijdig zijn; zij zijn onbewegelijk aan die as verbonden door twee bronzen platen. De achtereinden der loopen zijn in de achterste plaat geschroefd, terwijl de voorste plaat, op ongeveer 1/3 der loop lengte van de mondingen, is aangebracht.

De loopen hebben een kaliber van 37 mm. en eene lengte van 740 mm., de ziel is voorzien van 12 links omgaande trekken, de spoed standvastig. Verder heeft de ziel twee kamers, de achterste eenigszins kegelvormig, de voorste de getrokken kamer. Onderling, en met de ziel, loopen deze door vereenigingskegels in elkaar.

2o. De kulas van gegoten ijzer, tegen wier voorkant de bodem der patroon bij afgaan van het schot steunt. Daar ter plaatse is een stalen stootplaatje aangebracht, met eene opening tot doorlating der slagpen.

In de kulas zit het geheele mechanisme, zij is van achter open en wordt met een klep gesloten, die door een knop met schroef tegen de kulas wordt vastgezet. De as, rond welke de loopen onbewegelijk bevestigd zijn, steekt voor een gedeelte buiten de mondingen, en achter de achterste bronzen plaat uit, met dit gedeelte wordt het samenstel loopen aan de kulas verbonden, zoodanig dat bij vasten stand der kulas, de loopen kunnen draaien. Met ten

3o. het bronzen raan, waaraan de tappen zich bevinden, worden de kulas en loopen tot één geheel vereenigd, het voorste uitstekende gedeelte der wentelingsas heeft zijn steunpunt in een voor de mondingen liggende bronzen dwarsrib, met de zijribben een geheel uitmakende. Deze bronzen dwarsrib is in het midden naar boven gebogen, om de monding van den loop, die telkens onderkomt en vuur geeft, vrij te doen zijn. De zijribben zijn bevestigd aan de kulas, de tappen rusten in een mik, die wederom geplaatst is in een' pot; daardoor is de vaste stand van geraamte en kulas verzekerd, terwijl de loopen kunnen draaien door ten

40 het mechanisme, hetgeen bestaat uit:

a eene eenvoudige inrichting tot het draaien dier loopen. De wentelingsas namelijk wordt aan de kulas opgesloten door eene moer, een doorloopend boutje belet het terugdraaien dier

« ПретходнаНастави »