Слике страница
PDF
ePub

Handboeken voor zeelieden ter koopvaardij.

De Heer Dr. G. de Jager Meezenbroek heeft goedgevonden in een opstel onder voornoemden titel mijn werk: Scheepsbouw, Toetuiging en practische zeemanschap enz., eene vrij scherpe berisping toe te dienen, en zulks naar aanleiding van één ongelukkig misplaatst woord.

ZE. noemt het eene misstelling, en dat woord is wel wat hard, aangezien indien ZE. met een weinig goeden wil wat nauwkeuriger had gelezen, mijne bedoeling niet moeilijk te begrijpen ware geweest, hoewel ik erken mij niet geheel juist te hebben uitgedrukt.

De eigenschap der plaatselijke afwijking der kompassen door den invloed van het scheepsijzer is toch volstrekt niet geheim, zooals verkeerdelijk in mijn boek staat, doch zeer duidelijk voor een ieder zichtbaar. De oorzaken daarentegen der miswijzing en afwijkingen van het kompas behooren tot de natuurgeheimen, zoodat, indien er gestaan had geheime oorzaak in plaats van geheime eigenschap, er geene quaestie van aanmerkingen ware geweest. Ik heb trouwens nergens in mijn boek ontkend dat de verschillende afwijkingen, naar gelang der

voorliggende koersen, wiskunstig konden worden bewezen; zoodat de door den Heer M. geleverde hooge wiskunstige bewijsvoering, die ons wel met eerbied voor ZEs. geleerdheid vervult, doch waarvan zooals ZE. trouwens zelf erkent geen enkel zeeman een steek begrijpt, gerustelijk had kunnen achterwege blijven. Indien ZE. mijne bedoeling en den geest van het geheele werkje beter had willen begrijpen, daar op bijna iedere bladzijde gezegd wordt dat alle hooge theorien en ingewikkelde berekeningen opzettelijk zijn vermeden, om aan den titel getrouw te blijven, dan houd ik mij overtuigd dat ZEs. berisping wel wat gematigder zoude zijn geweest, niettegenstaande de verkeerde plaatsing van het woord geheime reeds door mij is erkend. Overigens ben ik den Heer M. zeer verplicht voor de door ZE. genomen notitie van mijn boekje, terwijl iedere heusche terechtwijzing, van iemand van ZEs. kunde, dankbaar door mij zal worden aangenomen.

J. MULLER.

(Staats- Courant Dec. 1878 en Jan. 1879.)

N. B.

Het voornemen bestaat in elk numiner de Mutatiën op te

nemen der afgeloopen maand. Bij eventueele mededeeling door Heeren Reeders enz. zullen

ook de Mutatiën bij de Koopvaardij gaarne worden vermeld

DATUM

van de St. Cour

NA A M.

KWALITEIT.

Μ Ο Τ Α Τ Ι Ε.

4 Dec.

W. M. E. Bervoets. Luit. t/z. Ie kl. 5 Dec. van Commt. t. Z. M.

5 Dec.

7 Dec.

jo Dec.

17 Dec.

Gier. op n. a.
H. J. R. Sutherland. Idem. Uit 0.-Indie terug en op n. a.
P. C. W. Vandevelde. Luit. t/z. 2e ,,

Idem.
W. F. Meijboom. Off.v.Gez.le ,

Idem.
Dr. D. Hellema. Dir. Off. v.Gez. 2 Dec. verg. verl. aann. en

dragen Ridd. Poolster

(Zweden en Noorwegen). H. C. Steenbergen. Off. v. G. Ie kl.

Idem.
J. G. J. Spanjaard. Luit. t/z. Ie kl. 29 Nov. Uit 0.-Indië terug

en op n. a.
Mr. J. H. Beaujon. Oud Proc. Gen. 6 Dec. ben. t. Lid v/h Hoog.

te Curaçao. Mil. Gerechtshof. H. Quispel. Luit. 1/2. Iekl. 3 Dec. L'it 0.-Indië terug

en op n. a. H. L. Oudenhoven. Dir. Off.v. Gez. 1 Jan. 1879. bev.t. Inspect.

vld Geneesk. dienst.
H. L. Koning Off.v.Gez. Iekl. 1 Jan. 1879. bev. tot Dir.

Off. v. Gez.
W. Schoondermark. Off.v.Gez.2e , 1 Jan. 1879. bev. tot Off. v.

Gez. je kl.
J. H. C. ten Hove. Off.v.Adm.ie,, 9 Dec. 78. Uit O.-Indië terug

en op n. a.
E. Luitsz.

Comm.d. Jood- 14 Dec. 78. pens. bep. op

f 718. D. J. W.A.G. Coops. Luit. t/z. 2e kl. 5 Jan. 79. v. 2. M. Guinea

op n. a. L. C. Koster.

Idem. 6 Jan. 79. v. n. a. op 2. M.

Guinea.
R. C. v. d. Meulen. Idem. 6 Jan. 79. v. 2. M. W/S. te

Amsterd. over in rol Z. M.

W/S. te Willemsoord. C. H. de Goeje. Luit

. t/z. Ie kl. 1 Jan. 79. verlof verl. v. I j.

m. stilst van nonact. trakt.
Jhr. H. H. Hora
Siccama.

Luit. t/z. 2e kl. 1 Jan. 79. bev.t. Luit t/z rekl.
W. J. Scholten van
Aschat.

Kapt. Luit. t|z. Uit 0.-I. terug en op n. a.
W. A. Buijtendijk. Luit. t/z. 2e kl.

Idem.
A. G. J. Bn. v. Plet-
tenberg.

Idem.

Idem.

18 Dec.

sen.

19 Dec.

20 Dec.

DATUM

van de St. Court.

NAAM.

KWALITEIT.

M U T A T U E.

21

[ocr errors]

Ie kl.

V.

[ocr errors]
[ocr errors]

Idem 3e ,,

2e kl.

25 Dec.

3e k).

20 Dec. M. J. P. Westveer. Luit. t/z. 2e kl. Uit 0.-I. terug en op n. a. Jhr. G. S. Boreel. Idem.

Idem. Dec. H. D. Guyot. Kapt. Luit. t/z. 20 Jan. 79. eerv. onth. v. be

vel Z. M. Zeehond. N. Mac Leod.

Idem. 21 Jan. 79. Commt. Z. M.

Zeehond.
J. A. G. Hulst. Off.v.Gez.zekl. 1 Jan. 79. bev. tot Off. van

Gez. je kl.
JF. J. Mahieu. Off. v. Adm. 1 Jan. 79. op pens. (f 1100

+ f 275 + f 1050).
G. D. van Werdt. Idem ze kl. 1 Jan. 79. bev. tot Oll. v

Adm. Ie kl.
C. H. S. Pastor, Idem.

Idem.
M. C. Hazenberg.

Idem
J. C. Kluit.

Idem.

Idem.
H. Slot.

Luit. t/z. 2e kl. 15 Jan. 79. Van 2. M. Zee.

hond op n. a. J. A. Kloek.

Idem. 16 Jan. 79. Van n. a. op

Z. M. Zeehond.
F. H. M. Rant. Off

. v. Adm. 15 Jan. 79. Van 2. M. W/s.

te Willemsoord op n. a. J. J. van Diemen. Idem. 16 Jan. 79. Van n. a. op

2.M. W/s.te Willemsoord, 29/30 Dec. J. van der Burgt. Commd. Loods 25 Dec. 1878. tevens ben.

te Ymuiden. tot Ontv. d. loodsgelden. D. H. Dietz. Adj. Comm. d. 25 Dec. 78. Overgepl. n.

loodsen te Ymuiden.

Willemsoord.
W. J. Derx. Luit. t/2. 2e kl. 1 Jan. 1879. bev. t. Luit. t/z

Ie kl.
J. H. C. ten Hove. Off. v. Adm. 1 Jan. 79. pens. (f 1100 +

Ie kl.

f 1275).
F. A. Frederiks. Idem 2e kl. 1 Jan. 79. bev. tot Off. v.

Adm. Ie kl.
P. Gallas.

Idem
1879.
1 Jan. A. B. Collot d'Es-

cury. Luit. t/z. 1e kl. Uit 0.-I. terug en op n. a. C. J. de Vriese.

Idem. 5/6 Jan. Jhr. H. M. Speelman Idem. 31 Jan. Van 2. M. W/S. te

Amsterdam op n. a.
L. R. Koolemans
Beynen. Idem.

Idem. 7 Jan. P. A. van Rees. Vice Admir. 2 Jan. Verg. verl. aann. en

drag. Grootkruis zwaard

orde (Zweden en Noorw.) H. L. Oudenhoven. Insp. Geneesk. 2 Jan. Verg. verl. aann. en

dienst.

drag. Commkr. 2e kl. Wa

sa-orde. (id.) L. A. T. J.F. v. Oijen Luit. t/z. 2e kl. Uit 0.-I. terug en op n. a.

Idem 3e ,

2e kl.

2e 1

DATUM

van de St. Court.

NA A M.

KWALITEIT.

M U T A TI E.

8 Jan.

H. v. Broekhuijzen. Luit. t/2. Ie kl. 31 Jan. Van ie Off. Z. M.

Adm.v. Wassenaerop n.a. D.G.Krol v. d. Hoek. Scheepsklerk. (31 Jan. Van 2. M. Adm.

2. Wassenaer op n. a. J. Langereis.

Idem.

Idem.
W. A. le Rutte.

Off. v.

Adm. 31 Jan. Van Z. M. W/S. te

Willemsoord op n. a.
C. Hoffman. Luit t/z. Ie kl. 1 Febr. Van n. a. op Z. M.

Adm. v. Wassenaer als

2e kl.

Ie Off.

[merged small][ocr errors]

Scheepsklerk.

Idem.
Idem.

Idem.
Off. v. Adm. 1 Febr. Van n. a. op Z. M.

W/S. te Willemsoord.
Luit. t/z. 2e kl. Uit 0.-I. terug en op n. a.
Off. v. Adm.

Idem.

3e kl.

12/13 Jan. A. Seret.

R. J. Adams.

Ie kl.

Off. v.

3e kl.

16 Jan. J. D. Ising.

Adm. 1 Juni 1879. Verlof verl. 1 j.

stilst. v. nonakt. tract. en

zonder opkl. in rangl. A. Jongkees. Off. Mach.zekl. 15 Febr. Van 's Rijkswerf

Willemsoord op n. a.
C. R. van Kooten. Idem. 16 Febr. Van n. a. bij's Rijks-

werf Willemsoord.
J. v. Brakel Schim-

mel. Luit. t/z. 2e kl. Uit 0.-I. terug en op n. a. 19/20 Jan. H. van Broekhuijzen.

Іe i Febr. In rol Z. M. W/S.

te Amsterdam. 21 Jan. P. A. Risch. Off.v.Gez. 2e 28 Febr. Van Z. M. Zeehond

.

op n. a.

22

2e

Jhr. J. A. Roëll.

Kapt. Luit. t/z. 18 Jan. Van laatst Adj. Z. K.

H. Pr. Hendrik d. N. tot
Adj. in gew. dienst van

Z. M. den Koning.
W. Bn. van Hogen.
dorp. Luit. t/z. Ie kl.

Idem.
J. D. Bn. v. Wasse-
naer tot Catwyck.

1 Febr. eerv, onth. v. tijd op

gedr. funct. Adj. Z. K. H.

Prins Hendrik d. N.
B. W. C. G. Vries. Scheepsklerk. Op verz. eerv. ontsl. (in O.-I.)
M. P. H. Krol.

Idem.

Idem.
A. Seret.

Luit. t/z. 2e kl. 1 Febr. van n.a. op Z.M. W/S.

te Amsterdam. J.D.Bn. v. Wassenaer

23 Jan.

24

tot Catwijck. Idem. i Febr. op n. a. M. Steensma. Off.v. Gez. Iekl 1 Maart van n. a. op Z. M.

Zeehond. J. P. Valter. Opperstuur- 23 Jan. De groote gouden

Medaille toegek. v. 50 j. d.

man.

DATUM van de

NA A M.

KWALITEIT.

M U T A TI E.

St. Cour.

25 Jan.

28 Jan. 29

H. J. van Bisselick. Luit. t/z. 2e kl. Uit O. I. terug en op n. a.
Dr. T. Abrahamsz. Off.v.Gez., Van 2. M. „Aruba" (Para-

maribo) terug en op n. a. W. A. Bakkers. Scheepsklerk. Op verz. eerv. ontsl. (in 0.-I.) C. A. Woldringh. Luit. t|2. Ie kl. 15 Febr. Van re Off. Z. M.

Guinea op n. a.
O. C. A. J. Moreau. Idem. 16 Febr. Van Z. M. W/S. te

Hellevoetsl. op Z. M.

Guinea (1e Off.)
A. F. J. Frackers. Idem. 16 Febr. Van n. a. op Z. M.

W/S. te Hellevoetsluis.
C. L. de Jong

Idem. 1 Maart van n. a. a/b 2. M.

W/S. te Willemsoord. P. M. W. T. Kraijenhoff v. d. Leur. Idem. 1 Maart van Z. M. W/S. te

Will.oord op 2. M. W/S. te Amsterdam.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« ПретходнаНастави »