Слике страница
PDF
ePub

wordt door voorafgaande stemming beslist, wie hunner niet zullen behooren tot het bij de vorige alinea bedoelde tweetal.

(11) Bij het staken der stemmen is de oudste in benoeming de verkozene. Na den afloop der werkzaamheden, worden de stembriefjes in tegenwoordigheid der leden verbrand.

(12) Van de verrichtingen der vergadering wordt een nauwkeurig proces-verbaal in dubbel opgemaakt, en door al de leden en de secretarissen onderteekend. Een der dubbelen wordt gezonden aan den Minister van Koloniën.

Art. 17. Het bepaalde bij art. 16 is ook toepasselijk op het geval dat de door den Koning benoemde vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indië, hoewel in Indië aanwezig, echter niet in staat is de waardigheid van waarnemenden Gouverneur-Generaal dadelijk te aanvaarden. Zoodra de verhindering ophoudt, treedt hij van rechtswege op als waarnemend Gouverneur-Generaal.

Art. 18. (1) Wanneer er vermoeden bestaat dat de Gouverneur-Generaal door krankzinnigheid buiten staat is zijne waardigheid te blijven uitoefenen, belegt degene die hem zou moeten vervangen, of, als deze niet bekend of atwezend is, de oudste in benoeming der aanwezige leden van den Raad van Nederlandsch-Indië, eene vergadering van dien Raad, ten einde te onderzoeken, of er gronden aanwezig zijn, om het bestaande vermoeden als juist aan te nemen.

(2) In die vergadering worden de ambtenaren, die dagelijks met den Gouverneur-Generaal in aanraking zijn, geroepen om inlichtingen te geven.

(3) Zoo daartoe redenen bestaan, wordt vervolgens eene commissie benoemd, om den Raad te dienen van bericht omtrent den toestand van den Gouverneur-Generaal.

(4) Die commissie bestaat uit het hoofd van den geneeskundigen dienst, den oudste in rang van de ter plaatse aanwezige officieren van gezondheid en den stadsgeneesheer te Batavia.

(5) Zij is bevoegd om den gewonen geneesheer van den Gouverneur-Generaal in haar midden te roepen.

(6) Si cet examen plus minutieux confirme la présomption existante, l'assemblée décrite à l'art. 16 est convoquée.

(7) Cette assemblée convoque ceux qui peuvent jeter de la lumière sur la question, et décide ensuite à la majorité des voix s'il y a des raisons de suspendre le G. G. de l'exercice de sa dignité, avec l'approbation du Roi.

(8) Si l'assemblée conclut à la suspension, le G. G. est, en vertu de cette décision, suspendu de ses fonctions, et il est procédé au remplacement provisoire, conformément aux art. 15 ou 16, d'après les circonstances.

(9) De chaque partie de l'enquête, il est dressé en double des procès-verbaux exacts, signés par tous les membres et les secrétaires.

(10) Un des doubles est envoyé au Ministre des Colonies.

ART. 19. (1) La parenté ou l'alliance, jusqu'au 4o degré inclus, ne peut exister entre le G. G. et les secrétaires du Gouvernement, ni entre les secrétaires.

(2) Les clauses des deux derniers alinéas de l'art. 9 sont applicables ici.

ART. 20. Tout ce qui est stipulé par cette loi au sujet du G. G., est applicable à celui qui le remplace intérimairement, à l'exception de ce qui est stipulé à l'art. 19.

ART. 21. (1) Le G. G. est chargé de l'exécution des ordonnances générales et donne à cet effet les ordres nécessaires.

(2) Les dispositions générales sont seulement applicables à ces parties des I. N., où le droit d'autonomie est laissé aux princes et peuples indigènes. pour autant qu'elles soient compatibles avec ce droit.

ART. 22. (1) Le G. G. demande l'avis du Conseil des I. N. sur toutes les affaires d'intérêt général et particulier, où il le juge nécessaire.

(6) Bevestigt dit nader onderzoek het bestaande vermoeden, dan wordt de vergadering belegd, omschreven in art. 16.

(7) Die vergadering roept als getuigen voor zich degenen, die over de zaak licht kunnen verspreiden, en beslist vervolgens bij meerderheid van stemmen of er redenen zijn om den Gouverneur-Generaal, onder 's Konings goedkeuring, te ontheffen van de uitoefening zijner waardigheid.

(8) Wanneer de vergadering tot de ontheffing besluit, is de Gouverneur-Generaal, uit kracht dier verklaring, van de uitoefening zijner waardigheid ontheven en wordt, naarmate der omstandigheden, in de voorloopige vervulling voorzien, overeenkomstig het bepaalde bij art. 15 of 16.

(9) Van elk gedeelte des onderzoeks worden nauwkeurige processenverbaal in dubbel opgemaakt, en door al de leden en de secretarissen onderteekend.

(10) Een der dubbelen wordt gezonden aan den Minister van Koloniën.

Art. 19. (1) Bloedverwantschap of zwagerschap, tot den vierden graad ingesloten, mag niet bestaan tusschen den Gouverneur-Generaal en de secretarissen van het Gouvernement, noch tusschen die secretarissen onderling. (2) Het bepaalde bij de twee laatste alinea's van art. 9 is hier toepasselijk.

Art. 20. Al wat in deze wet omtrent den GouverneurGeneraal is bepaald, is toepasselijk op hem, die de waardigheid tijdelijk uitoefent, met uitzondering van het vastgestelde bij art. 19.

Art. 21. (1) De Gouverneur-Generaal zorgt voor de uitvoering der algemeene verordeningen en vaardigt de daartoe noodige bevelen uit.

(2) De algemeene verordeningen zijn op die gedeelten van Nederlandsch-Indië, alwaar het recht van zelfbestuur aan de Inlandsche vorsten en volken is gelaten, slechts in zoover toepasselijk, als met dat recht bestaanbaar is.

Art. 22. (1) De Gouverneur-Generaal vraagt het advies van den Raad van Nederlandsch-Indië over alle zaken van algemeen of bijzonder belang, waar hij dit noodig oordeelt

(2) Il est obligé de faire cette consultation au sujet : a. de toutes instructions et règlements concernant l'administration générale ou régionale émanant de son initiative;

b. de l'application de l'art. 34 de cette loi et en général de tout règlement des relations politiques avec les princes et peuples indiens;

c. de la tendance générale des mesures prises ou à prendre par l'autorité civile en cas de guerre ou de révolte; d. des mesures extraordinaires de caractère grave;

e. des nominations à des emplois importants, à indiquer par ordonnance;

f. des propositions et des communications importantes qui sont faites au Volksraad;

g. des propositions faites par le Volksraad au G. G.; h. de la confection d'ordonnances, comme celles visées au ler alinéa de l'art. 90;

i. des projets d'ordonnances du gouvernement.

(3) Le G. G. seul décide et donne connaissance de sa décision au Conseil.

(4) Lorsque le Conseil des I. N. est entendu par le G. G., il en est fait mention dans les considérants des conclusions.

ART. 23. (1) Lorsque le G. G., dans les cas où l'accord est exigé, n'est pas du même avis que le Conseil des I. N., il provoque la décision du Roi.

(2) Le G. G. peut, sans attendre cette décision, prendre de sa propre autorité et sous sa responsabilité les mesures jugées par lui nécessaires, lorsqu'il estime qu'un plus long délai pourrait mettre en danger la sécurité ou la tranquillité des I. N. ou d'autres intérêts généraux importants.

(3) Avant de prendre ces mesures, le G. G., le viceprésident et les membres du Conseil se communiquent leur avis par écrit. L'affaire est ensuite de nouveau sou

(2) Tot die raadpleging is hij verplicht ten aanzien van : a. alle instructiën en reglementen, het algemeen of gewes

telijk bestuur betreffende, op zijnen last ontworpen; b. de toepassing van art. 34 van deze wet en in het algemeen van elke regeling der staatkundige betrekkingen met Indische vorsten en volken;

c. de algemeene strekking der maatregelen door het burgerlijk gezag genomen of te nemen in geval van oorlog of opstand;

d. buitengewone maatregelen van gewichtigen aard; e. benoemingen tot gewichtige ambten, aan te wijzen bij ordonnantie;

f. de voorstellen, welke bij den Volksraad aanhangig worden gemaakt. en gewichtige mededeelingen, welke aan den Volksraad worden gedaan;

g. de voorstellen, door den Volksraad aan den GouverneurGeneraal gedaan;

h. de vaststelling van ordonnanties, als bedoeld in het eerste lid van art. 90;

i. de ontwerpen van regeeringsverordeningen.

(3) De Gouverneur-Generaal alleen beslist en geeft van zijn besluit kennis aan den Raad.

(4) Wanneer de Raad van Nederlandsch-Indie door den Gouverneur-Generaal is gehoord, wordt daarvan melding gemaakt in den aanhef der besluiten.

Art. 23. (1) Wanneer de Gouverneur-Generaal in de gevallen, waarin overeenstemming wordt gevorderd, zich niet vereenigt met het advies van den Raad van Nederlandsch-Indië, wordt de uitspraak des Konings door hem ingeroepen.

(2) De Gouverneur-Generaal kan, zonder die uitspraak af te wachten. de door hem noodig gekeurde maatregelen op eigen gezag en verantwoordelijkheid nemen, wanneer hij oordeelt, dat langer verwijl de veiligheid of de rust van Nederlandsch-Indië of andere gewichtige algemeene belangen zou in gevaar brengen.

(3) Alvorens die maatregelen worden genomen, deelen de Gouverneur-Generaal, de vice-president en de leden van den Raad elkander schriftelijk hunne gevoelens mede. Het onderwerp wordt daarna opnieuw aan eene beraadslaging

« ПретходнаНастави »