Слике страница
PDF
ePub

(5) Jaarlijks worden, zonder voorafgaande oproeping, twee gewone zittingen gehouden. De eerste zitting vangt aan op 15 Mei of, indien die datum op een Zondag of daarmede gelijkgestelden feestdag valt, op den eersten daaropvolgenden dag, welke geen Zondag, noch daarmede gelijkgestelde feestdag is. Zij wordt geopend door den Gouverneur-Generaal, of namens den Gouverneur-Generaal door den Luitenant-Gouverneur-Generaal en, bij ontstentenis van dezen, door den vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indië of diens wettelijken vervanger en duurt uiterlijk tot 15 Augustus. De tweede zitting vangt aan op den derden Dinsdag der maand October en duurt ten hoogste zes weken.

(6) Wanneer de Gouverneur-Generaal het noodig oordeelt, of minstens een derde der leden, het lid tevens voorzitter niet medegerekend, daartoe hun wensch te kennen geven, worden buitengewone zittingen gehouden.

(7) In de buitengewone zittingen worden geen andere onderwerpen behandeld dan in de oproeping zijn vermeld.

Art. 63. (1) Wanneer hij dat noodig acht, kan de Gouverneur-Generaal de beraadslagingen van den Volksraad bijwonen. Hij heeft alsdan eene raadgevende stem.

(2) Hij kan mede de beraadslagingen door gemachtigden doen bijwonen teneinde namens hem voorlichting te verschaffen. Deze gemachtigden zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij in de vergadering van den Volksraad hebben gezegd of aan den Raad schriftelijk hebben overgelegd, tenzij zij daarmede openbaar maken wat in besloten vergadering onder geheimhouding is gezegd of overgelegd.

(3) Aan den Gouverneur-Generaal en zijne gemachtigden wordt het woord gegeven, wanneer en zoo dikwijls zij dit verlangen, echter niet vóórdat de spreker, die aan het woord is, zijne rede geëindigd heeft.

Art. 64. (1) In de eerste vergadering van het in het eerste lid van art. 60 bedoelde tijdperk benoemt de Volksraad voor den duur van dat tijdperk uit zijn midden en eersten en een tweeden plaatsvervangend-voorzitter.

(2) Wanneer de in het eerste lid vermelde bedieningen tusschentijds openvallen, geschiedt de benoeming van

du successeur a lieu pour le restant de la période mentionnée à cet alinea.

ART. 65. (1) Dans des cas urgents, à juger par le G. G., le « Volksraad» peut tenir des séances extraordinaires pour discuter des projets de budgets supplémentaires, où seuls sont convoqués les membres domiciliés à Java et à Madura.

(2) Aux autres membres il est en même temps donné connaissance sans convocation de la décision de tenir une séance extraordinaire.

(3) La partie du « Volksraad » mentionnée au 1er alinéa avec les membres établis hors de Java et de Madura, présents à la séance. sont aussi censés composer le « Volksraad » pour l'application de l'article suivant.

ART. 66. (1) Le « Volksraad » ne peut ni délibérer, ni prendre des décisions, si au moins la moitié des membres ne sont présents, le membre (en même temps) -président non compris.

(2) Les décisions sur les affaires sont prises à la majorité absolue des membres votants.

(3) En cas de parité des voix, la décision à prendre est remise à une réunion suivante.

(4) Dans cette assemblée, de même que dans une assemblée plénière, la proposition est censée ne pas être adoptée en cas de parité de voix.

(5) Le vote doit avoir lieu par appel nominal lorsqu'un des membres le demande; il a lieu alors verbalement.

(6) Le vote concernant des personnes a lieu par billets fermés et non signés. La majorité absolue des votes valables décide; en cas de parité de voix le sort décide.

(7) Les membres du « Volksraad » ne peuvent pas être poursuivis en justice pour ce qu'ils ont dit ou produit par écrit au Conseil, à moins que de cette façon ils ne rendent public ce qui a été dit ou produit en séance à huis-clos sous secret.

den opvolger voor den verderen duur van het in dat lid bedoelde tijdperk.

Art. 65. (1) In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, kunnen, ter behandeling van ontwerpen van aanvullingsbegrootingen, buitengewone zittingen van den Volksraad worden gehouden, tot bijwoning waarvan alleen de op Java en Madoera metterwoon gevestigde leden worden opgeroepen.

(2) Aan de overige leden wordt te gelijker tijd zonder oproeping kennis gegeven van het voornemen om eene buitengewone zitting te houden.

(3) Het in het eerste lid bedoelde deel van den Volksraad wordt alsdan te zamen met de buiten Java en Madoera gevestigde leden, die ter vergadering aanwezig zijn, ook voor de toepassing van het volgende artikel, geacht den Volksraad uit te maken.

Art. 66. (1) De Volksraad mag noch beraadslagen noch besluiten, zoo niet minstens de helft der leden, het lid tevens voorzitter niet medegerekend, tegenwoordig is. (2) De beslissingen over zaken worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden genomen.

(3) Bij staking van stemmen wordt het nemen van eene beslissing tot eene volgende vergadering uitgesteld.

(4) In deze, en evenzeer in een voltallige vergadering, wordt, bij staking van stemmen. het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

(5) De stemming moet geschieden bij hoofdelijke oproeping wanneer een der leden dit verlangt, en heeft alsdan mondeling plaats.

(6) De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes. De volstrekte meerderheid der geldige stemmen beslist; bij staking van stemmen beslist het lot.

(7) De leden van den Volksraad zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij in de vergadering van den Raad hebben gezegd of aan den Raad schriftelijk hebben overgelegd, tenzij zij daarmede openbaar maken wat in besloten vergadering onder geheimhouding is gezegd of overgelegd.

ART. 67. (1) Les appointements du secrétaire et du personnel attachés au « Volksraad » et le règlement des revendications des membres pour le remboursement des frais de voyage et de séjour, ainsi que des jetons de présence, sont établis par ordonnance.

(2) Le membre (en même temps)-président ne jouit d'aucun jeton de présence.

ART. 68. Le « Volksraad » peut défendre les intérêts des I. N. et de ceux qui y sont domiciliés, auprès du Roi, des Etats Généraux et du G. G.

ART. 69. (1) Le « Volksraad» peut inviter le G. G. à donner des renseignements au Conseil concernant les affaires des I. N.

(2) Le G. G. satisfait à cette invitation quand il juge que cela peut se faire sans nuire aux intérêts qui lui sont confiés.

ART. 70. (1) Excepté dans des cas urgents, au jugement du Roi, et sauf lorsqu'il s'agit de mesures générales d'administration, telles que celles mentionnées au 3e alinéa de l'art. 89 et au 3o alinéa de l'art. 90, l'occasion est donnée au «< Volksraad » de donner son avis dans un délai à fixer au besoin par le G. G., au sujet des projets de mesures générales d'administration concernant exclusivement ou en grande partie les I. N., avant de passer à leur établissement.

(2) En tête des mesures générales d'administration à édicter, il est fait mention de ce que le « Volksraad » a été entendu, ainsi que des motifs pour lesquels il n'aurait pas été entendu.

ART. 71. (1) Excepté dans des cas urgents, au jugement du Roi, ou, pour autant qu'il s'agisse de propositions de lois présentées en vertu de l'art. 117 de la Constitution, au jugement du président de la 2e Chambre des Etats Généraux, et sauf en ce qui concerne des projets de lois, comme ceux mentionnés aux art. 107, 108, 109 et 112, l'occasion est fournie au « Volksraad » de

Art. 67. (1) De bezoldiging van den secretaris en het bij den Volksraad aangestelde personeel en de regeling van de aanspraken der leden op tegemoetkoming voor reisen verblijfkosten, zoomede op zittinggeld, worden bij ordonnantie vastgesteld.

(2) Het lid tevens voorzitter geniet geene zittinggelden.

Art. 68. De Volksraad kan de belangen van Nederlandsch-Indië en zijne ingezetenen voorstaan bij den Koning, bij de Staten-Generaal en bij den GouverneurGeneraal.

Art. 69. (1) De Volksraad kan den Gouverneur-Generaal uitnoodigen om nopens zaken, Nederlandsch-Indië betreffende, inlichtingen aan den Raad te geven.

(2) De Gouverneur-Generaal voldoet aan deze uitnoodiging, wanneer dit naar zijne meening geschieden kan zonder schade voor de hem toevertrouwde belangen.

Art. 70. (1) Behoudens in gevallen van spoedeischenden aard, ter beoordeeling van den Koning, en behoudens ten aanzien van ontwerpen van algemeene maatregelen van bestuur, als bedoeld in het derde lid van art. 89 en het derde lid van art. 90, wordt de Volksraad in de gelegenheid gesteld, binnen een zoo noodig door den GouverneurGeneraal te bepalen termijn van raad te dienen nopens de ontwerpen van algemeene maatregelen van bestuur, uitsluitend of in belangrijke mate Nederlandsch-Indië betreffende, voordat tot de vaststelling daarvan wordt overgegaan.

(2) Aan het hoofd van de uit te vaardigen algemeene maatregelen van bestuur wordt melding gemaakt, dat de Volksraad is gehoord, dan wel de reden vermeld, waarom zulks niet is geschied.

Art. 71. (1) Behoudens in gevallen van spoedeischenden aard, ter beoordeeling van den Koning, of, voor zoover het voorstellen van wet betreft, ingediend ingevolge art. 117 der Grondwet, ter beoordeeling van den voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en behoudens ten aanzien van ontwerpen van wetten, als bedoeld in de artt. 107, 108, 109 en 112, wordt de Volksraad in de gelegenheid gesteld binnen een zoo noodig door den Gouverneur-Gene

« ПретходнаНастави »