Слике страница
PDF
ePub
[ocr errors]

Kartal
Kar'tan
Kat'tath
Kedar
Ked'e-mah
Ked'e-moth
Ke'desh
Ke-hei'a-thah
Keilah
Ke-lai'ah
Keli-ta
Kem'u-el
Ke'nah
Ke'nan
Ke'nath
Ke'naz
Ken'e-zite
Ke'nite
Ker-en-hap'puch
Ke'ri-oth
Ke'ros

Ke-tu'rah

Kir'jath San'nah Ke-zi'a

Kirjath Sepher Ke'ziz

Kir'i-oth
Kib'roth-Hat-ta'a. Ki'shi
val

Kish'i-on
Kib-za'im

Kishon, or
Ki'dron

Ki'son
Ki'nah

Kith'lish
Kir-har'e-seth Kitron
Kir-ha'resh Kit'tim
Kir-he'res

Ko'a
Kir'i-ath, or

Ko'hath
Kir'jath

Ko'hath-ite
Kir-i-ath-a'im Kol-a-i'ah
Kirjath Ar'ba Koʻrah
Kir'jath A'im Ko'rah-ite
Kirjath Afrim Ko'rath-ite
Kirjath-I-a'ri-us o'rhite
Kir'jath Ba'al Ko'rite
Kir’jath Hu'zoth Ko're
Kir'jath Je'a-rim Kush-ai'al

LA

LE

LI

La'a-dah

La-o-dic-e'a La'a-dan

La-o-dic-e'an Laoban

Lap'i-doth Lab'a-na

La-se'a La'chish

La'shah Lac-e-de-ma'ni-an Lash'a-ron La-cu'nus

Las'the-nes La'dan

Laz'a-rus La'el

Le'ah La'had

Leb'a-na La-hai'roi

Leb'a-nah Lah'man

Leb'a-non Lah'mas

Leb'a-oth Lah'mi

Leb'be-us La'ish

Le-bo'nah La'kum

Le'chah La'mech

Le'ha-bim

Le'hi
Lem'u-el
Le'shem
Let'tus
Le-tu'shim
Le'vi
Le-vi'a-than
Le'vis
Le'vite
Le-vit'i-cus
Le-um'mim
Lib'a-nus
Lib'er-tines
Lib'nah
Lib'ni
Lib'nite
Lib'y-a

[blocks in formation]

Ma'ac-ah
Ma'ach-ah
Ma-ach'a-thi
Ma-ach'a-thite
Ma'ad-ai
Ma-a-di'ah
Ma-a'i
Ma-al'eh Ac-rab'

bim
Ma'a-nai
Ma'a-rath
Ma-a-sei'ah
Ma-a-si'ah
Ma-a-si'ai
Ma'ath
Ma'az
Ma-a-zi'ah
Mab'da-i
Mac'a-lon
Mac'ca-bees
Mac-ca-bæ'us
Mac-e-do'ni-a
Mach'ba-nai
Mach'be-nah
Mach'be-nai
Ma'chi
Ma'chir
Ma'chir-ite

Mach'mas

Ma'hal-eel
Mach-na-de'bai Ma'ha-li
Mach pe'lah Ma-han'a-im
Maclı-he'loth Ma'ha-neh
Ma'cron

Ma'ha-nem
Mad'a-i

Ma-har'a-i
Ma-di'a-bun Ma'hath
Ma'di-ah

Ma'ha-vite
Ma'di-an

Ma'laz
Mad-man'nah Ma-haz'i-oth
Mad-me'nal Ma-her'shal-al- :
Ma'don

hash'baz
Ma-e'lus

Mal'lah
Mag'bish

Mah'li
Mag'da-la

Mah'lite
Mag'da-len Mahlon
Mag-da-le'ne Ma'hol
Mag'di-el

Mai-a'ne-as
Ma'kas

Ma'ked
Ma'gor Mis'sa-bib Mak-he'loth
Magʻpi-ash Mak-ke'dah
Ma'ha-lah

Mak'tesh
Ma-hal'a-leel Mala-chi
Ma'ha-lath-Le-an' Mal'a-chy
noth

Malcham
Ma'ha-lath-Mas' Mal-chi'ah
chil

Mal'chi-el

Ma'ged

Ma'gog

Mal'chi-el-ite
Mal-chi'jah
Mal-chi'ram
Mal-chish'u-ah
Malchom
Malchus
Male-leel
Mal'las
Mal'los
Mal-lo'thi
Mal'luch
Ma-mai'as
Mam'mon
Mam-ni-ta-nai'

mus
Mam're
Mam'u-cus
Man'a-en
Man'a-hath
Man'a-hem
Ma-na'heth-ite
Man-as'se-as
Man-as'seh
Man-as'ses
Ma-nas'site
Ma'neh
Ma'ni
Man'li-us
Man'na
Ma-no'ah
Ma'och
Ma'on
Ma'on-ite
Ma'ra
Ma'rah
Mar'a-lah
Mar-a-nath'a
Mar'cus
Mar-do-che'us
Ma-re'shah
Mar'i-sa
Mar'moth
Ma'roth

Mar'se-na Mar'te-na Martha Ma'ry Ma'sa Mas'chil Mas'e-loth Ma'shal Ma-si'as Mas'man Mas'moth Maspa Mas-re'kah Mas'sah Mas-si'as Ma'tred Ma'tri Mat'tan Mat'tan-ah Mat-tan-i'ah Mat'ta-tha Mat'ta-thal Mat-ta-thi'as Mat-te-na'i Mat'than Mat-tha-ni'as Mat'that Mat-the'las Matthew Mat-thi'as Mat-ti-throah Ma-zi'ti-as Maz'za-roth Me'ah Me-a'ni Me-a'rah Me-bun'na-i Mech'e-rath Mech'e-rath-ite Med'a-ba Me'dad Med'a-lah Me'dan

Mede Med'e-ba Medes Me'di-a Me'di-an Mee'da Me-giddo Me-giddon Me-ha'li Me-het'a-bel Me-hi'da Me'hir Me-hol'ath-ite Me-hu'ja-el Me'hu-man Me'hu-nim Me-jar'kon Mek'o-nah Mel-a-ti'ah Melchi Mel-chi'ah Mel-chi'as Mel-chi'el Mel-chis'e-dek Mel-chish'u-a Me-le'a Me'lech Mel'li-cu Mel'i-ta Mel'zar Mem'mi-us Mem'phis Me-mu'can Men'a-hem Me'nan Me'ne Men-e-la'us Me-nes'the-us Me'nith Me-on'o-thai Me-on'e-nim Meph'a-ath Me-phib'o-sheth

[blocks in formation]

Mis'par

Me'rab

Me-thu'se-la Mer-a-i'ah

Me-thu'se-lah Me-rai'oth

Meu'nim Meran

Me-za'hab Me-ra'ri

Mi'a-min Mer'a-rite

Mib'har Mer-a-tha'im Mib'sam Mer-cu'ri-us Mibʼzah Me're

Mibʼzar Mer'e-moth Micah Me'res

Mi-cai'ah
Mer'i-bah

Mi'cha
Mer'i-bal-Ka'desh Mi'chael
Me-rib'ba-al Mi'chah
Mer'i-moth Mi-cha-i'ah
Mer'o-dach-Bal'a. Mi'chal
dan

Mi-che'as
Me'rom

Mich’mas Me-ron'o-thite Mich'mash Me'roz

Mich'me.thah Me'ruth

Mich'ri Me'sech

Mich'tam Me'sha

Middin Me'shach

Mid'ian
Me’shech

Mid'ian-ite
Me-shel.e-mi'ah Mig'dal-el
Mesh-ez'a-bei Mig'dal Gad
Mesh-eż'a-beel
Me-shil'la-mith Mig ron
Me-shil'le-mith

Mija-min
Me-shille-moth Mik'loth
Me-sho'bab Mik-nci'a
Me-shul'lam Mil-a-la'i
Me-shul'le-mith Milcah
Mes'o-bah

Mil'cha Me-sob'a-ite Mil'chah Mes-o-po-ta'mi-a Mil'com Mes-si'ah

Mi-le'tum Mes-si'as

Mi-le'tus Me-terus

Millo Me'theg Am'mah Mina Meth're-dath Min-i'a-inin Me-thu'sa-el Min'ni

D

Migdol

Mis'pe-reth
Mis'pha
Mis phah
Mis'ra-im
Mis're-photh-

ma'im
Mith'cah
Mith'nite
Mith-ri-da'tes
Mith'ri-Jath
Mi'zar
Miz'pah
Miz

peh
Miz'ra-im
Miz'zah
Mna'son
Mo'ab
Mo'ab-ite
Mo-ab-i'tess
Mo-a-di'ah
Moch'mur
Mock'ram
Mo'din
Mo'eth
·Mol'a-dah
Moʻlech
Mo'loch
Moʻli
Mo'lid

Mo'loch

Mo-se'ra Mom'dis

Mo-se'ralı Mo-os'i-as

Mos'e-roth Mo'rash-ite

Mo-so'roth Mo-ras'thite

Mo'ses, Mo'ziz Mor'de.cai

Mo-sol'lim Moʻreh

Mo-sol'la-mon Mu're-sheth-Gath Mo'za Mo-ri'ah

Mo'zah

Muppin
Mu'shi
Mu'shite
Muth-lab'ben
Myn'dus
My'ra
Mys'i-a
Mit-y-le'ne
Myt-e-le'ne

NA

NA

NE

Na'am
Na'a-mah
Na'a-man
Na'a-man-ite
Na'a-math-ite
Na'a-mite
Na'a-rah
Na'a-rai
Na'a-ran
Na'a-rath
Na-ash'on
Na-as'son
Na'a-thus
Na'bal
Nab-a'ri-as
Nab-a-the'an
Na'bath-ite
Na'both
Naochon
Na'chor
Na'dab
Na-dab'a-tha
Nag'ge
Na-ha'li-el
Na-hal'lal
Na'ha-lol
Na'ham
Na-ham'a-ni

Na-har'a-i
Na'hash
Na'hath
Nah'bi
Na'ha-bi
Nahor
Nal'shon
Na'lum
Na'i-dus
Na'im
Na'in
Na'i-oth
Na-ne'a
Na'o-mi
Na'phish
Naph'i-si
Naph'tah
Naph'ta-li
Naph-ta-li'a
Naph'thar
Naph'tu-him
Nar-cis'sus
Nas'bas
Na'shon
Na'sith
Na'sor
Na'than
Na-than'a-el

Nath-a-ni'as
Na'than Me'lech
Na've
Na'um
Naz-a-rene
Naz'a-reth
Naz'a-rite
Ne'ah
Ne-ap'o-lis
Ne-a-ri'ah
Neb'a-i
Neb-a'i-oth
Neb'a-joth
Ne-bai'lat
Ne'bat
Nebo
Neb-u-chad-nez'

zar

Neb-u-chad-rez

zar Neb-u.chod-on'o

sor
Neb-u-shas ban
Neb-u-zar'a-dan
Necho
Nec'o-dan
Ned-a-bi'ah
Nee.mi'as

« ПретходнаНастави »