Слике страница
PDF
ePub

Թ Ո Ւ Ղ Թ Կ Ո Ր Ն Թ Ա Ց Ւ Ո Ց Ն

ԱՌ ՍՈՒՐԲ ԱՌԱՔԵԱԼՆ ՊԱՒՂՈՍ

( )նալ սրոաածաշունչ Հայոց՝ ի կարգի նացից ) :

1. եւ |տեփաննոս որք ընդ նմա էրրիցունք, Դարնոս , ւբուլոս , թէոփիլոս եւ

սինոն՝ առ Պաւղոս Հայր մեր եւ լե տարանիչ, եւ Հաւատարիմ՝ վ արդապետ ՚ի րիստոս Յիսուս , ողջոյն .

2 • ( րք ոմանք երկու եկին ՛ի կորնթ-ոս՝ Սիմոն անուն եւ կղեբոս, որք կործանեցին քաջ քաջ զոմանց Հաւատս , Հրապուրողս , եւ ապականեալ բանիւք •

3. յորոց բանից վերայ դու ինքնին պար տիս Հասանել.

գ. զի մեք ՚ի քէն ոչ երբեք լուաք զայնպի սի բանս , եւ ոչյայլոցն առաքելոց .

5. այլ այսչափ գիտեմք՝ որ ինչ ՛ի քէն լուաք, որ ինչ ՚ի նոցանէն լուաք, Հաստա տուն պահեմք

$

6. Րայց յայսմիկ յոյժ ողորմեցաւ Տէր, զի մինչ դու իսկ մարմնով ընդ մեզ ես,միւս անգամ՝ լուիցուք :

THE EPISTLE OF THE CORINTHIANS

TO ST. PAUL THE APOSTLE.

(Found in the Armenian Bible as an Apocryphal writing.)

LORD BYRON'S TRANSLATION.

Stephen, and the Elders with him

1.

Dabnus, Eubulus, Theophilus and Xinou to Paul our Father and Evangelist and faithful Master in Jesus Christ, Health.

2. Two men have come to Corinth, Simon by name and Clebus, who vehemently disturb the faith of some with deceitful and corrupt words;

3. of which words thou should'st inform thyself:

4. for neither have we heard such words from thee, nor from the other apostles:

5. but we know only that what we have heard from thee and from them, we have kept firmly.

6. But in this chiefly has our Lord had compassion, that, whilst thou art yet with us in the flesh, we are again about to hear from thee.

7. րդ՝ կամ՝ գրեա դու առ մեզ, եւ կամ ինքնին դու առ մեզ վաղվաղակի ե կեսջիր .

.

8. մեք Հաւատամք ՚ի չէր՝ թէ որպէս յայտնութիւն ցուցաւ Թէոխեայ, եթէ փրկեաց զքեզ Տէր ՛ի ձեռաց անօրինին:

9. ւ են բանք մոլորութեան պղծոցն՝ զոր ասենն եւ ուսուցանենն , այսպէս : 10. Ձէ պարտ ասեն զ՝արգարէմն ըն դունել.

. եւ ոչ |'ստուած ասեն ամենակալ:

12. եւ ոչ ասեն յարութիւն մարմնոց մե ռելոց

15. եւ ոչ զմարդն ասեն, բնաւ ստեղծեալ ՝ստուծոյ *

գ. եւ ոչ ի կուսէն |՝արիամայ ծնեալ առնեն զՅիսուս րիստոս մարմնովն •

15. եւ ոչ զաշխարհս արարած առնեն ս տուծոյ , այլ Հրեշտակի ուրումն :

16. լ րդ՝ փոյթ յանձին կալջիր Հասանել առ մեզ:

17. զի առանց գայթակղութեան կայցէ քաղաքս կորնթացւոց .

18. եւ նոցա յիմարութիւնն յայտ յանդի մանութեամբ ամենեցուն խայտառակեալ մերժեսցին : Ո՛ղջ լեր •

19. դին , տարան զթուղթն |Սարկաւագք ՚ի քաղաքն փիլիպեցւոց՝ () երեպտոս եւ չիքոս . զի իբրեւ առ զայն թուղթն աւ ղոս՝ թէպէտ եւ ինքն ի կապանս էր վամն

.

Therefore do thou write to us, or come thyself amongst us quickly

7.

8. we believe in the Lord, that, as it was revealed to Theonas, he hath delivered thee from the hands of the unrighteous.

9.

But these are the sinful words of these impure men, for thus do they say and teach. 10. that it behoves not to admit the Prophets:

11. neither do they affirm the omnipotence of God:

12. neither do they affirm the resurrection of the flesh:

13. neither do they affirm that man was altogether created by God:

14. neither do they affirm that Jesus Christ was born in the flesh from the Virgin Mary: 15. neither do they affirm that the world was the work of God, but of some one of the Angels.

16. Therefore do thou make haste to come amongst us:

17. that this city of the Corinthians may

remain without scandal:

18. and that the folly of these men may be made manifest by an open refutation; Fare thee well.

19. The Deacons Thereptus and Tichus received and conveyed the epistle to the City of the Philippians. When Paul received the epistle although he was then in chains on ac

Ստատոնիկեայ | պոփոլանի կնոջ, իբրեւ մե ռանալ նմա զկապանս , եւ սուգ առնուլ նմա վասն բանիցն զոր լուաւ: եւ ասէ լալով, իր րեւ թէ լաւ էր ինձ եթէ վախճանեալ էի՝ եւ ընդ Տեառն էի, քան թէ աստէն նովին մարմնով, եւ զայնպիսի բանս եւ զաղէտս լսեմ՝ զսուտ վարդապետութեան, զի տրտմութի ՚ի տրտմութեան վերայ Հասանէ աւադիկ :

ւ յայդչափ տառապանաց վերայ կալ'ի կապանս , եւ տեսանել զայդ աղէտ տարա կոյս, առ որս ընթացեալ սատանայի եւ մեն քենայիցնորա, գործել հնարի զչարիս : ւ այսպէս բազում՝ չարչարանօք առնէր Պաւ. ղոս թղթոյն պատասխանի:

·

[merged small][ocr errors]

Վաւղոս կալանաւոր {իսուսի Քրիս եղբարս կորնթացիս , ՚ի բազում՝

1.

տոսի

վրիպակէ աստի ողջոյն :

2. Էս ոչինչ կարի զարմացեալ եմ՝ եթէ այդչափ վաղվաղակի ընթանան Հրապոյրք չարին :

யாட

« ПретходнаНастави »