Слике страница
PDF
ePub

Spirit of Christ, arise again on that day, with a perfect body?

50. Elias the prophet embracing the widow's son raised him from the dead,

51. by how much more shall Jesus Christ revive you on that day with a perfect body, even as he himself hath risen?

52. But if ye receive other things vainly,

55. henceforth no one shall cause me to travail: for I bear on my body these bonds

54. to obtain Christ; and I suffer with patience these afflictions to become worthy of the resurrection of the dead.

55. And do each of you having received the law from the hands of the blessed Prophets and the holy Gospel, firmly maintain it;

56. to the end that you may be rewarded in the resurrection of the dead and the possession of life eternal.

57. But if any of ye not believing shall trespass, he shall be judged with the misdoers, and punished with these who have false belief.

58. Because such are the generations of vipers, and the children of dragons, and basilisks.

59. Drive far from amongst ye, and fly

րուք ՚ի նոցանէ զօրութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:

6օ. ւ եղիցի ընդ ձեզ խաղաղութիւն եւ շնորհք անդրանկին սիրելւոյ • լ մէն:

րչակ մեծ Արքայն Պարսից եւ Պարթեւաց . որ L ազգաւ իսկ Պարթեւ, ապըս տամբել ասեն ՚ի |՝ակեդովնացւոցն, եւ թա գաւորել ՚ի վերայ ամենայն երեւելից, եւ սորեստանեայց • եւ սպանանել զնտիոքոս ( ագաւոր ՚ի ՙլ,ինուէ, Հնազանդեցու ցանել զամենայն տիեզերս ընդ ձեռամբ իւ րով:

?

Սազ թագաւորեցուցանէ զեղբայր իւր զ] աղարշակ 'ի վերայ աշխարհիս Հայոց • պատեՀ իմն Համարեալ այսպէս անշարժ իւ րոյ թագաւորութեանն լինել: ւ քաղաք թագաւորութեան տայ նմա զՄծբին . եւ սահմանս Հատանէ նմա զմամն ինչ յարեւ մտեայ լ սորւոց, եւ զՊաղեստին, եւ զ՝ սիա եւ զամենայն միջերկրեայս, եւ զիտալիա • ի ծովէն Պոնտոսի մինչեւ ՚ի տեղին՝ ուր կաւ կաս յարեւմտեանն յանգի ծով. եւ զտըրպատական. ,, եւ այլ որչափ միտք քո եւ քաջութիւն Հասանեն . զի սաՀմանք քաջաց՝ ասէ , զէնն իւրեանց • որքան Հատանէ, այն քան ունի » :

Սորա կարգեալ զիշխանութիւն իւր մեծապէս, եւ Հաստատեալ զթագաւորութին

from such, with the aid of our Lord Jesus Christ.

60. And the peace and grace of the beloved Son be with you! Amen.

LORD BYRON'S TRANSLATION

Arsaces the great King of the Persians

and Parthians is said with the Parthians to have revolted from the Macedonians, to have reigned over all Assyria and the East; and having slain the King Antiochus at Nineveh to have reduced the world under his dominion.

He appointed his brother Valarsaces King of Armenia, rightly deeming that his dominions would thus become more secure and consolidated; he bestowed upon him the roy al of Nisibin, and assigned the limits of his territory, one part from the west of Syria, and Palestine and Asia and all the inland places and Thitalia from the Pontic sea to the spot where Caucasus ends in the western Ocean, and Atropatane, and » whatever else thy prudence or valour may acquire. For to the brave, he says, their arms are boundaries, what they win, they wear ❝.

He, when he had completely tranquilized his kingdom, and established his power, de

[ocr errors]

իւր՝ կամ՝ եղեւ գիտել սորա, թէ ոյք, եւ որպիսի արք տիրեալ են ՚ի վերայ աշխարՀիս Հայոց մինչեւ ցնա • զքաջաց արդեօք, եթէ զվատաց անցեալ ունի զտեղի

.

8

իւ գտեալ զոii | սորի |՝արիբաս (կամ՝ ՝արաբաս ) կատինայ , այր ուշիմ եւ վարժ քաղդէացի եւ յոյն գրով, զոր յղէ առ մեծ եղբայր իւր Արշակ արժանի ընծայիւք , բա նալ նմա զդիւանն արքունի . եւ գրե Xեւ բանից օրինակ զայս :

առ նա

"

»՝ րշակ՝ թագաւոր երկրի եւ ծովու . որոյ անձն եւ պատկեր, որպէս եւ Է իսկ, մեր ա տուածոց . իսկ բախտ եւ պատաՀումն՝ 'ի վեր քան զամենայն ագաւորաց. եւ մտաց լայ նութիւն՝ որչափ երկնի ի վերայ երկրի . վ աղարշակ կրտսեր եղբայր քո , եւ նիզակա կից . որ ՛ի քէն կարգեալ Արքայ Հայոց . Ո՛ղջ լեր ամենայն յաղթութեամբ :

Քանզի պատուէր ընկալայ ՛ի քէն՝ քաջութեան եւ իմաստութեան Հոգ տանել, ոչ երբեք անփոյթ արարեալ զքոյովն խրատու, այլ խնամ՝ տարեալ Հոգացայ ամենայ նի՝ որչափ միտք եւ Հասողութիւն բաւեցին :

իւ այժմ՝ ՚ի քումմէ խնամակալութենէ զետեղեալ թագաւորութիւնս՝խորհուրդ ՚ի մտի եդի գիտել, թէ ոյք ոմանք յառաջ քան զիս իցեն տիրեալ` աշխարհիս Հայոց եւ ուստի ՙլ,ախարարութիւնքս՝ որ աստ կան: () ի ոչ կարգք ինչ լեալ աստ յայտնի , եւ ոչ |եհենից պաշտամունք, եւ ոչ գլխաւորաց

[ocr errors]

sired to know, who and what sort of men had reigned before him over Armenia, and whether they were valiant or indolent.

Having chosen therefore a Syrian, Maribas (or Marabas) of Catina, a learned man, and very skilful in Chaldaic and Greek literature, he sent him to his brother Arsaces, with proper presents, to entreat him to permit the inspection of the royal Archives; and furnised him with letters of which the following is a specimen.

"To Arsaces King of Earth and Sea, whose form and image are like those of our Gods, but his fortune and fate above all Monarchs, and the greatness of his mind such as is the heaven above the earth; Valarsaces his younger brother and fellow-Soldier, appointed by him King of Armenia, sends Health and Victory in all things.

Since I received thy commands to cultivate valour and wisdom, I have never neglected this thine admonition; but have administered in all things with diligent care, to the extent of my capacity and power.

Being delegated by thee to this kingdom, I have resolved to enquire what order of men ruled over Armenia before me, and what was the origin of these Satrapies around me. For neither indeed appears any regula rity of things here whence it may be seen, what was the worship in the temples, or

« ПретходнаНастави »