Слике страница
PDF
ePub

vered thee with confusion. For I swear, that I shall never repent to make my abode of pleasure with thee who art my repose for ever and ever».

Then the first Enemy, in ambush for his prey, perceiving that his snares were discovered, and that the worship of God flourished throughout the world, observing that those who had been deceived were redeemed, and that the inheritors of Paradise returned to their country, that the celestial holiness poured forth it's glory, that the instrument of hatred being broken, the fruits of charity began to multiply themselves, and the hope of all no longer turned to the earth, ascended to the heavenly abodes, forth from the cave of his malice he issued like the lion roaring in his anger, and roamed about with open and insatiate jaws, to devour the Church recovered by Christ. Lampronensis in his Synodical oration.

A. GOODE'S TRANSLATION

Ripsima! Angel surpassing in beauty, wisdom, and grace; thou art chosen from the family of mighty Kings, and given to us a present from the Latin race.

Thou travaller journeying on the road of heaven, well skilled in Celestial Laws, hav-. ing denied Thyself, and the glories of thy native country. - Ripsima, etc.

Իմաստուն սուրբ կուսան գերյարգոյ Հրով բանին ՚ի յերկիր արկելոյ վ առեցեր ըզլապտեր հաւատոյ , Հրեշտակ , եւ այլն: փեսային իրիստոսի մարմնացեալ, նապակ կուսութեամբ Հարսնացեալ, առագաստ անմատոյց բազմեցեալ. Հրեշտակ , եւ այլն : Սիրանունդ Սիրամարդ սխրալի , “Նրբափայլ ոսկեթել տարփալի , ռապսակ իւղագլուխ ցանկալի • Հրեշտակ, եւ այլն : սկածեմ` լցաւնի օդապար , ,որ ՙոյեան տապանն է քոյդ դադար • ()ձասպան րագիլ դու արդար • Հրեշտակ, եւ այլն :

:

Մտաւոր |արտիրոս միցական
լական Րանին Հօր զօրութեան ,
| իակոխ քաջութեամբ ըզՀընձան .
Հրեշտակ, եւ այլն:
լի գունեղ թաթաւեալ'ի բոսոր ,
Սաղարթուն կամրորակ իբր խընձոր ,
Հարսն ազնիւ դու արեամբ քօղաւոր •
Հրեշտակ, եւ այլն :

ՆԵՐՍ ԷՍ ԿԼԱՅԵՑԻ :

Wise, holy Virgin, most venerable, Thou didst light up the lamp of Faith with the fire of the Word shed abroad on the earth. Ripsima, etc.

[ocr errors]

Of pure Virginity Thou hast been betrothed to the Bridegroom the incarnate Christ, and placed on the inaccessible nuptial couch. Ripsima, etc.

Lovely Peacock! nursed affectionately, charming, delicately shining with thy golden thread; enchanting, anointed with thy triple crown. Ripsima, etc.

Thou Dove over hov'ring in the air, the Ark of the new Noah is thy dwelling: Thou righteous Stork, who hast destroyed the Serpent. Ripsima, etc.

Thou Martyr skilful and valiant of the power of the true Word of the Father, who didst firmly tread the Wine-press. - Rip

sima, etc.

Thou art colored, having been plunged in a crimson dye; thou art covered with leaves like the blushing Apple; Thou comely Bride veiled with thy blood. - Ripsima, etc.

NIERSES CLAJENSIS.

Ի Ն Ո Ր Կ Տ ԱԿ ԷՆ

«Րանզի բազումք յօժարեցին վերստին կարգել զպատմութիւն վասն իրացն Հաս տատելոց ՚ի մեզ՝ որպէս աւանդեցին մեզ որ ՚ի սկզբանէ ականատես եւ սպասաւորք եղեն բանին, կամ՝ եղեւ եւ ինձ՝ որ ՚ի սկզբանէ զՀետ երթեալ էի ամենայնի Ճշմարտութեամբ , կարգաւ գրել քեզ՝ քաջդ () ոփիլէ . զի ծա նիցես զըանիցն որոց աշակերտեցար, զճըշմարտութիւն: ՂՈՒԿ. Ա. 14.

'ռն միոջ էին երկու որդիք . ասէ կըրտ սերն ՚ի նոցանէ ցՀայրն . Հայր՝ տուր ինձ բաժին , որ անկանի յընչիցդ. եւ նա բաժա նեաց նոցա զկեանմն : ւ յետ ոչ բազում՝ աւուրց Ժողովեալ զամենայն կրտսեր որ դւոյն գնաց յաշխարհ Հեռի, եւ անդ վատ նեաց զինչս իւր • զի կեայր անառակութի :

- իբրեւ սպառեաց զամենայն , եղեւ սով սաստիկ յաշխարՀին յայնմիկ, եւ սկսաւ ինքն չքաւորել: իւ գնացեալ յարեցաւ ՚ի մի ոմն ՚ի քաղաքացւոց աշխարՀին այնորիկ . եւ յղեաց զնա յագարակ իւր արածել խոզս եւ ցանկայր լնուլ զորովայն իւր յեղջերէն զոր խոզքն ուտէին, եւ ոչ ոք տայը նմա : ւ ե կեալ 'ի միտս իւր՝ ասէ . քանի վարձկանք

FROM THE NEW TESTAMENT

Forasmuch as many have taken in hand

to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them unto us, who from the beginning were eye-witnesses, and ministers of the word; it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus, that thou mightest know the certainty of those things wherein thou hast been instructed. LUKE. 1. 1-4.

A certain man had two sons: And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him. And

« ПретходнаНастави »