Слике страница
PDF
ePub

யட

եւ

·

.

.

իցեն ՚ի տան Հօր իմոյ հացալիցք, եւ ես աստ սովամահ կորնչիմ՝. յարուցեալ դնացից Հայր իմ, եւ ասացից ցնա . Հայր՝ մեղայ յեր կինս , եւ առաջի քո • եւ ոչ եւս եմ՝ արժանի : կոչիլ որդի քո . արա զիս իբրեւ զմի ՛ի վարձ կանաց քոց: — լւ յարուցեալ եկն առ Հայր իւր . եւ մինչդեռ Հեռագոյն էր, ետես զնա Հայրն, եւ գթացաւ • յարեաւ եւ ընթացաւ ընդ առաջ, անկաւ զպարանոցաւն նորա , եւ Համբուրեաց զնա : ւ ասէ ցնա որդին Հայը՝ մեղայ յերկինս, եւ առաջի քո, ոչ եւս եմ արժանի կոչիլ որդի քո : |'ս, Հայրն ցծա ռայս իւր . վաղվաղակի Հանեք զպատմու Ճանն առաջին , եւ ագուցէք նմա • եւ տուք զմատանին ՚ի ձեռն նորա , եւ կօշիկս յոտս նորա • եւ ածէք զեզն պարարակ , զենէք, կերիցուք եւ ուրախ լիցուք, զի այս որդի իմ` մեռեալ էր՝ եւ եկեաց , կորուսեալ էր՝ եւ գտաւ . եւ սկսան ուրախ լինել: — էր երէց որդի նորա յագարակի, եւ մինչդեռ գայր . եւ մերձ եղեւ ՚ի տունն , լուաւ զձայն երգոց եւ զպարուց . եւ կոչեցեալ առ ինքն զմի ՛ի ծառայիցն՝ Հարցանէր, թէ զի՞նչ իցէ այն : ւնա ասէ ցնա . զի եղբայը քո եկեալ է, եւ եզեն Հայր քո զեզն պարարակ , զի ող ջամբ ընկալաւ զնա : Րարկացաւ, եւ ոչ կա մէր մտանել . եւ Հայրն ելեալ արտաքս՝ աղա չէր զնա : Պատասխանի ետ եւ ասէ ցհայրն. այս քանի՞ ամք են, զի ծառայեմ՝ քեզ, եւ երբեք զպատուիրանաւ քով ոչ անցի . ուլմի Երբեք ոչ ետուր ինձ՝ զի ուրախ եղէց ընդ բարեկամս իմ՝, յորժամ՝ եկն որդիդ քո այդ՝

when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger! I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sined against heaven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants. And he arose; and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the sou said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet: And bring hither the fatted calf, and kill it; and et us eat and be merry: For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found: And they began to be merry. Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing: And he called one of the servants, and asked what these things meant. And he said unto him. Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and entreated him. And he answering said to his

որ եկեր զկեանս քո ընդ պոռնիկս, ղեներ դմա զեզն պարարակ : ւ ասէ ցնա • Ոլդեակ՝ դու Հանապազ ընդ իս ես, եւ ամե նայն որ ինչ իմ է,քո է . այլ ուրախ լինե եւ խնդալ պարտ էր, զի եղբայր քո այս մե ռեալ էր եւ եկեաց, կորուսեալ էր եւ գտաւ։

ՂՈՒԿ. ԺԵ. 11—32: .

[ocr errors]

:

.

յը ոմն էր մեծատուն, եւ ագանէր բեՀեզս եւ ծիրանիս, եւ ուրախ լինէր Հանապազ առատապէս : - աղքատ ոմն՝ անուն | ազարոս , անկեալ դնէր առ դրան նորա վիրաւորեալ. եւ ցանկայր յագել 'ի փշրանացն՝ որ անկանէին ՚ի սեղանոյ մեծատանն այլեւ շունք եւս գային , եւ լեզուին զվէրս նո րա : ւ եղեւ մեռւանել աղքատին, եւ տա նելՀրեշտակաց զնա՛ի գոգն Աբրահամու:

.

եռաւ եւ մեծատունն, եւ թաղեցաւ. եւ՛ի դժոխսն ամբարձ զաչս իւր՝ մինչ ՚ի տանջամն էր, ետես զլ՝ բրաՀամ՝ ՚ի Հեռաստանէ, եւ զ) ազարոս՚ի գոգ նորա Հանգուցեալ: ւ նա աղաղակեաց եւ ասէ . Հայը Աբրահամ՝ ողորմեաց ինձ, եւ առաքեա զ] ազարոս՝ զի թացցէ զծագ մատին իւրոյ ՛ի ջուր, եւ զ-վացուսցէ զլեզու իմ՝ զի պապակիմ՝ ՚ի տա պոյ աստի : ւ ասէ ցնա Աբրահամ՝. որդեակ՝ յիշեա զի ընկալար անդէն զբարիս քո

father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends: But as soon as this thy son was come, who hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found. LUKE XV. 11-32.

There was a certain rich man, who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day: And there was a certain beggar named Lazarus, who was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the Angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried; And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom: And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst

[ocr errors]

.

.

՚ի կեանսն քում, եւ ղ ազարոս նոյնպէս ըզ չարչարանս . արդ՝ սա աստ մխիթարի, եւ դու այդր պապակիս . եւ ՚ի վերայ այսր ամե նայնի վիՀ մեծ է ընդ մեզ եւ ընդ ձեզ. եթէ կամիցին աստի առ ձեզ անցանել, ոչ կարեն. եւ ոչ այտի ոք առ մեզ անցանել: ւ ասէ . արդ՝ աղաչեմ՝ զքեզ Հայր, զի արձակեսցես զդա ՚ի տուն Հօր իմոյ . են իմ անդ եղբարք Հինգ , որպէս զի տայցէ նոցա վկայութիւն՝ զի մի եւ նոքա գայցեն յայս տեղի տանջանաց : ւ ասե բրաՀամ. ունին լՄովսես եւ զարգարէսն, նոցա լուիցեն : ւ նա ասէ . Ոչ՝ Հայը Աբրահամ, բայց թէ ՛ի մեռելոց ոք երթիցէ առ նոսա՝ եւ ապաշխարեսցեն : ւ ասէ ցնա . եթէ Մովսիսի եւ Մարգարեիցն ոչ լսեն, եւ ոչ թէ ի մեռե լոց ոք յառնիցէ՝ Հաւատասցեն: ՂՈՒԿ . ԺԶ. 19-31.

Իբրեւ հրամայեցաւ մեզ նաւել յիտա լիա , տային զՊաւղոս եւ զայլս ոմանս կա պեալս ցՀարիւրապետ մի՝ որում` անուն էր Յուլիոս , Սեբաստեան գնդին: ւ ելեալ ՚ինաւ մի անդրամինտացի՝ որ երթալոց էր ՚ի կողմանս սիացւոց, դնացաք . էր ընդմեզ եւ Արիստարքոս | ակեդոն թեսաղո նիկեցի : ւ ՚ի վաղիւ անդր իջաք ՛ի Սիդովն • եւ մարդասիրութիւն ցուցեալ ուլեայ Պաւղոս՝ Հրամայեաց առ բարե կամն երթալ, եւ դարման գտանել: — անտի ելեալ՝ խոնարՀագոյննաւեցաք ՚ի լիա

.

ա.

« ПретходнаНастави »