Слике страница
PDF
ePub

thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they who would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father's house; for I have five brethren: that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses, and the prophets; let them hear them. And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rose from the dead. LUKE XVI. 19-31.

When it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band. And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia; one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us. And the next day we touched at Sidon. And Julius courteously entreated Paul, and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself. And when we had launched from thence, we sail

րոս , վամն Հողմոյն ընդդէմ՝ լինելոյ : Յայն Ժամ՝ ընդ մէջ ծովուն կիլիկեայ եւ Պամիի լեայ նաւեալ՝ իջաք ՚ի Միւռա | իկիացւոց: ւ անդ գտեալ Հարիւրապետին զնաւ մի աղեքսանդրացի՝ որ երթայր յԻտալիա, եմոյծ զմեզ անդր : - ՚ի բազում՝ աւուրս ծանրանաւեալք՝ Հազիւ Հասաք առ կնի. դաւ. եւ ՚ի չթողացուցանել մեզ Հողմոյն՝ նա ւեցաք խոնարՀագոյն ՚ի կրետէ Սաղմո նեաւ : Հազիւ անցեալ առ նովաւ՝ եկաք ՚ի տեղի ինչ, որ կոչէր Գեղեցիկ նաւահան գիստ. յոր Հուպ էր քաղաքն Ո ասեայ : —

யட

L

ւ իբրեւ բազում՝ ժամանակք անցանէին, եւ սխալ եւս լինէր նաւելղյն, եւ վամն այն ինչ եւս պաՀոցն անցանելոյ՝ տայր խրատ Պաւղոս, եւ ասէր ցնոսա . լրք՝ տեսանեմ՝ զի թշնամանօք եւ բազում վնասու՝ ոչ միայն բե ռինդ եւ նաւիդ, այլեւ անձանց մերոց լինե լոց է նաւարկութիւնս: Իսկ հարիւրապետն նաւապետին եւ նաւավարին առաւել ան սայը , քան բանիցն Պաւղոսի : իբրեւ դըժ. պատեհ իմն թուէր նաւաՀանգիստն առ ՚ի ձմերել, բազումք խորՀեցան գնալ անտի, թերեւս կարասցեն հասանել ՚ի փիւնիկէ՝ ձմերել ՚ի նաւաՀանգստին կրետացւոց , որ Հայեր ընդ Հարաւակողմն եւ ընդ աշխարհն (xpov) • ւ ՚ի շնչել Հարաւոյն՝ համարե ցան ուր դիմեալն էին Հասանել. եւ արկեալ մօտ անցանէին զկրետեաւ: ւ ոչ յետ բա զում՝ Ժամուց անկաւ զնովաւ Հողմ` ուռու ցիկ որ կոչի ւրակիկլոն : Ընդ յափշտակել նաւին, եւ ի չհանդուրժել ընդդեմ

ed under Cyprus, because the winds were contrary. And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. And there the centurion found a ship of Alexandria sailing unto Italy; and he put us therein. And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under Crete, over against Salmone; And hardly passing it, came unto a place which is called The fair havens; nigh whereunto was the city of Lasea. Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them; and said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship, more than those things which were spoken by Paul. And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the southwest and north-west. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence, they sailed close by Crete. But not long after, there arose against it a tempestuous wind,

.

Հողմոյն՝ թոյլ տուեալ երթայաք եւ գայաք • ՛ի կղզի ինչ դիմեալ՝ որ կոչէր կղաւդիա Հազիւ կարացաք ըմբռնել զմակոյկն . զոր ա ռեալ՝ յօգնականութի կապէին ընդ նաւն : րկուցեալ թէ դուցէ ՚ի յորձանուտն ան կանիցին , իջուցեալ զառագաստն այնպէս երթային եւ գային: ւ ՚ի սաստկագոյն վըշտանալոյն մերոյ՝ ՚ի վաղիւ անդր զկարասին ընկեցիկ առնէին . եւ յերիր աւուր ընդ իւ րեանց ձեռն զգործին նաւին ընկեցին : իբրեւ ոչ արեւ, եւ ոչ աստեղք երեւեին ՚ի բա զում աւուրս , եւ ձմեռն ոչ սակաւ կայր ՚ի վերայ՝ ապա բառնայը ամենայն յոյս փըրկութեան մերոյ : >ւ զի բազում՝ աւուրս նօ թի էին, յայնժամ՝ Պաւղոս կացեալ ՚ի մէջ նոցա ասէ . Պարտ էր ձեզ՝ ով արք, անսալ ինձ, եւ ոչ ելանել ՚ի կրետեայ, եւ շահել զվիշտս զայս եւ զվնաս. եւ արդ՝ խրատեմ՝ զձեզ քաջալերել, զի վնաս անձին եւ ոչ միում՝ ի ձէնջ լինիցի՝ բաց ՚ի նաւէդ . քանզի երեւե ցաւ ինձ յայսմ գիշերի Հրեշտակ ստուծոյ՝ որոյ եմն եմ, եւ պաշտեմ՝ զնա. եւ ասէ . Մի երկնչիր Պաւղէ, կայսեր եւս պարտ է քեզ յանդիման լինել. եւ ահա շնորհեալ է քեզ ստուծոյ զամենեսեան՝ որ են ընդ քեզ ՚ի նաւիդ: 1] ասն այսորիկ քաջալերեցարուք արք, զի Հաւատամ՝ յ'ստուած, թէ այս պէս լինի՝ զոր օրինակ խօսեցաւ ընդ իս » բայց ՚ի կղզի ինչ Հասանէ մեզ անկանել: — իբրեւ չորեքտասաներորդ գիշեր լիներ, մինչդեռ ծփէաք ՚ի Հանդրին անդունդս՝ ՛ի մէջ գիշերին կարծէին նաւավարքն, եթէ Հասեալ

|

called Euroclydon. And when the ship was caught, and could not bear up into the wind, we let her drive. And running under a certain island which is called Clauda, we had much work to come by the boat; which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship; and fearing lest they should fall into the quicksands, strake sail, and so were driven: And we being exceedingly tossed with a tempest, the next day they lightened the ship; and the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship. And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them, and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. And now I exhort you to be of good cheer: for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. For there stood by me this night the Angel of God, whose I am, and whom I serve, saying, Fear not, Paul; thou must be brought before Cesar: and, lo, God hath given thee all them who sail with thee. Wherefore, sirs, be of good cheer; for I believe God, that it shall be even as it was told me. Howbeit, we must be cast upon a certain island. But when the fourteenth night was come, as we were driven up and

« ПретходнаНастави »