Слике страница
PDF
ePub

լական բարւոյն դիտմամբ ընդդէմ՝ մեղա ցըն վառեցաւ,

Տարագնաց ելիւք յերկինըս պարակցեալ ընդ անմարմնոցն . Տաճատ զարմանալի տաձար եղեալ իրրորդութեանն, Տէրունեան սուրբ խորհըրդոյն տուն եւ տեղի արժանացեալ

Ստացեալ ըզհաւատոյ վահան յուսոյն զրա Հիւք ծածկեալ,

O փրրկականըն սաղաւարտ ՚ի գլուխ ե
դեալ զնըշան խաչին

] ահան վեչ երեւեալ,նոր մանկութեամբ
նահատակեալ,
Խաչելոյն վըկայ եղեալ` պըսակեցաւ ա

Ն

րեամբն իւրով:

'ի Հոտ անոյշ ողջակիզեալ մատուցանէր զինքըն նըւէր, Րանաւոր պատարագաւ ընծայելով Հօր ՛ի յերկինս .

| րսենըն ցանկալի արդարութեամբըն ձո խացեալ, մաստութեամբ պայծառացեալ յեւթ նարփեան շնորհաց Հոգւոյն: Էրկոքումբք Հարազատօք ընտրելագոյն նա

.

Հատակօք : Զառւաջեալ յամենեցունց գլուխ եւ ա ւարտ J՝արտիրոսաց . ՙՆախաշաւիղ գոլով բարեաց յառաջադեմըն Գարեգին, Ընկալեալ ըզբրաբիոնըն յաղթանակ նա Հատակաց :

Րամկական խումբ Հազարաց եւ երեմնից թիւ ընդ վեցից,

Որք ընդ նոսին նահատակեալք արիաբար պատերազմաւ.

>ւ հեղին զարիւնս իւրեանց՚ ինորոգումն կեղեցւոյ, Ընդնոսին պըսակելով'ի յերկնաւոր Հան դիսադրէն : ոչութեամբ փառատրութիւն

րրորդու

·

թեանըդ նըւագեմք, Րազմութեամբ պըսակելոցս ըզմեօք մա ծեալ առաքինեաց կեղեցիք Հայաստանեայց պայծառւա պէս զարդարեցան, (Ունելով միշտ բարեխօս ըզճըդնութիւն մարտի սոցա :

ՇԱՐԱԿ ԱՆ :

[ocr errors]

Grammar

Alphabet
Syllable

Familiar Abbreviations

Word

Noun

Declension

Adjective

Middle Nouns

Pronoun

Verb

INDEX

Participle

Conjugation of the Substantive Verbs
Conjugation of the Regular Verbs
Conjugation of the Irregular Verbs
Verbs Impersonal

Preposition

Adverb

Conjunction

Interjection

Syntax

Accents

Punctuation

The letters used as the Numbers
Verse

Page.

7.

8.

10.

11.

12.

12.

18.

Exercises in the Armenian language
Select Pieces from the Armenian Wri-

tings

29.

30.

36.

52.

57.

62.

68.

84.

100.

102.

107.

117.

119.

120.

137.

158.

139.

140.

143.

189.

« ПретходнаНастави »