Posebna izdanja (Srpdka kraljevska akademija), Том 139

Предња корица
0 Рецензије
Google не верификује рецензије, али проверава и уклања лажни садржај када га идентификује

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Садржај

Формирање парцијалних једначина елиминисањем произвољних
3
Испитивање општег случаја
11
Израчунавање потпуног интеграла
16
Примери сингуларних интеграла
17
Неопходни и довољни услови за егзистенцију сингуларних интеграла
18
Првобитне једначине и интеграли
19
Испитивање решења Лагранжевих једначина
20
Примери
21
Потребни услови који дефинишу С Лиов потпуни интеграл
174
Довољни услови IV Изналажење облика једначина које допуштају С Лиове интеграле
175
Везе између интеграла карактеристика
176
Потпуни интеграл n1 класе
177
Једначине са три независно променљиве
178
Општи проблем V Једначине које садрже непознату функцију и допуштају С Лиове интеграле
179
Формулисање проблема
180
Потпуни интеграл n1 класе
181

Библиографски подаци
22
Свођење на једну линеарну хомогену једначину
23
Cauchyева теорема о егзистенцији интеграла
24
Различити интеграли
25
Свођење на интеграљење обичних диференцијалних једначина
26
Општи интеграл
27
Систем главних интеграла
28
Особине интеграла линеарних једначина
29
Сингуларни интеграли
30
Непотпуни систем интеграла Шарпиеве једначине 32 Систем линеарних једначина
31
Оператори
33
Еквивалентни системи
34
Трансформација променљивих
35
Услови сагласности линеарних једначина
36
Претворене једначине 37 Јакобиев систем
37
Интеграбилност система парцијалних једначина Број њихових интеграла
38
Свођење на систем једначина у тоталним диференцијалима
39
Системи једначина у тоталним диференцијалима потпуно или непотпуно интеграбилни
40
Непотпун систем интеграла Шарпиев генералисани систем
43
Јакобиева метода интеграљења и њена генерализација
44
ПРИМЕРИ
45
Метода Коркина и њена генерализација
46
Примена методе Коркина на решење Bertrandова проблема
47
Мауегова метода
48
Интеграљење једначине у тоталним ди реренцијалима Маје ровом методом
49
Интеграљење система једначина у тоталним деференцијалима
50
Библиографски подаци
51
Излагање методе Метода Лагранжа и Шарпиа Јакобиева генерализација ГЛАВА V
52
Примери
53
Два интеграла у инволуцији
54
Једначине независне од непознате функције
55
Класификација једначина по Шарпиу 56 Испитивање интеграбилности скупа од по две једначине
56
Испитивање интеграбилности скупа од три једначине
57
Јакобиева генерализација Бибиографски подаци
58
Мајеровом методом
59
Библиографски подаци ГЛАВА VI
60
Монжова геометриска испитавања геометриско тумачење про блема интеграљења линеарне једначине
61
Геометриско тумачење проблема интеграљења нелинеарне једначине
62
Формирање обичних диференцијалних једначина
63
Формирање потпуног интеграла
64
Примери
65
Особине карактеристичних функција
66
Израчунавање потпуног интеграла и Кошиева интеграла IV Једначине са више независно променљивих на систем обичних диференцијалних...
67
Свођење
68
Формирање потпуног интеграла
69
Карактеристичне функције
70
77
73
81
74
Услови инволуције
75
Изналажење регуларног интегралног елемента
76
Непосредно израчунавање интегралног елемента
77
Особине Поасонових заграда
78
Поасонова теорема
79
Израчунавање регуларног интегралног елемента
80
Узастопно формирање функција интегралног елемента
81
Други начин за израчунавање потпуног интеграла
82
Појам реда интеграљења II Функционална група интеграла
83
Једначине са три независно променљиве
84
Једначина са више независно променљивих
85
Карактеристична детерминанта групе
86
Изналажење нових интеграла карактеристика
87
Библиографски подаци
88
Јакобиева теорема III Општи интеграл диференцијалних једначина
89
Генералисана Јакобиева теорема
90
Каноничке особине интеграла карактеристика
91
Библиографски подаци
92
Каноничке особине диференцијалних једначина карактеристика
93
Лиувилова теорема карактеристик
94
Формирање потпуног интеграла у Лиувилову случају
95
Дефиниција потпуног интеграла
96
Сагласност n+1 једначина са п независно променљивих
97
Генерализација Поасонове теореме
100
Израчунавањә регуларног интегралног елемента
101
Функционална група интеграла
102
Интеграли у инволуцији
103
Генералисане Јакобиеве теореме
104
Генералисане Лиувилове теореме
105
Формирање потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову
106
случају ГЛАВА VIII
107
Сагласне једначине
108
Трансформисани системи
109
Формирање система једначина
110
Разна решења система
111
Формулисање проблема
112
Израчунавање интегралног елемента
113
Једначине које се интеграле непосредно
114
Једначине које експлицитно садрже непознату функцију
115
Једначине решене по каноничким променљивима друге класе III Теорија карактеристика
116
Општи интеграл карактеристика
117
Формирање потпуног интеграла
118
Особине карактеристичних функција
119
120
120
Једначине које садрже непознату функцију експлицитно
121
Особине карактеристичних функција
122
Друге методе за излагање теорије карактеристика
123
Генерализација Јакобиеве теореме
124
Каноничке особине интеграла
125
С Лиов потпуни интеграл
126
Генерализација Лиувилове теореме
127
Формирање потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову
128
формирање Лагранжева потпуног интеграла помоћу С Лиова
131
Ајлерова метода интеграљења
154
Функционална група интеграла
158
Изузетне функције групе
159
Изналажење нових интеграла карактеристика V Општи интеграл карактеристика
160
Генералисање Јакобиеве теореме
161
Генералисање Лиувилове теореме
162
Потпуни С Лиов интеграл
163
Интеграбилни елемент
164
Особине карактеристичних функција интеграбилног елемента
165
Излажење општег интеграла карактеристика
166
Класична теорија
167
Појмови С Лиа
168
Формирање једначина једног система елемената
169
Генерализација појма множине
170
Формирање С Лиових изводних једначина
171
С Лиов потпуни интеграл
172
Генералисана Јакобиева теорема III Особине С Лиова интеграла
173
Једначине са три независно променљиве
182
Општи проблем
183
Особине карактеристичних функција од више променљивих Израчунавање потпуног интеграла и Ко гиева интеграла
253
Једначине са три независно променљиве
254
Сингуларна решења треће класе
255
Сингуларна решења друге класе
256
72
257
Опште решење
258
Кретање једног тела у равни
259
Решење проблема кретања једног тела у простору методом функционалних група
260
259
261
Решење проблема кретања тела у простору методом инте простору
262
Решење проблема кретања тела у простору у сферним
263
Диференцијалне једначине и њихови интеграли
265
Функционална група интеграла осмог реда
266
Изузетне функције посматране групе
267
Формирање максималног броја интеграла у инволуцији
268
Лагранжеве једначине кретања два тела у односу на треће
269
Јакобиеве једначине за релативно кретање
270
Интеграли Јакобиевих једначина
271
Нов облик каноничких једначина за релативно кретање
272
316
316
Лагранжева метода
325
интеграла
408
Теорија интеграбилног елемента 1 Изналажење општег интеграла карактеристика 132 Библиографски подаци
413
Дефиниција интеграбилног елемента
414
Изналажење општег интеграла карактеристика једначине
415
Различити интеграли
417
Дефиниција интеграбилног елемента нормалног система пар цијалних једначина
419
Изналажење општег интеграла диференцијалних једначина карактеристика нормалног система парцијалних једначина
423
Различити интеграли
426
Теорија интеграла парцијалних једначина
427
Довољни услови
431
Увођење почетних вредности променљивих
433
Прва теорема
435
Друга теорема
436
Четврта теорема
439
Потпуни интеграл нормалног система једначина
441
56
442
Особине карактеристичних функција
443
Увођење почетних вредности променљивих
445
Израчунавање интеграбилног елемента 150 Потпуна функционална група једне једначине
446
7
448
Непотпуна функционална група
449
Изналажење нових интеграла карактеристика
450
Потпуна функционална група система
453
25
454
Непотпуна функционална група
455
Интеграбилни елементи једначина које садрже експлицитно непознату функцију 156 Потпуни интеграл система једначина
456
Особине карактеристичних функција
457
34
465
470
470
48
507
183
512
184
515
формирање система једначина
519
Проширење Јакобиеве теореме
520
187
521
Особине С Лиова интеграла
523
189
524
Библиографски подаци
527
Дефиниција
528
Особине тангенцијалних трансформација
529
193
533
Структура тангенцијалних трансформација
534
195
535
Примери трансформације прве класе
537
Пример трансформације друге класе
541
Дефиниција
543
Једначине решљиве по каноничким променљивима друге класе
544
Везе између независно променљивих величина
550
Примене тангенцијалних трансформација на интеграљење парцијалних једначина првог реда 201 Трансформације парцијалних једначина пр...
556
Трансформисане једначине функционалног облика
558
Примери
564
52
571
Тангенцијалне трансформације ма са колиқим бројем променљивих 204 Дефиниција
575
205
577
Односи између функција трансформације
580
Други доказ релација између образаца тангенцијалне транс формације
581
формирање тангенцијалних трансформација
585
Специјални случајеви трансформација
587
Дефиниција
592
Везе између независно променљивих величина
598
Примена тангенцијалних трансформација на интеграљење
604
Трансформисане једначине функционалног облика
610
Скраћене тангенцијалне трансформације
619
217
620
218
621
Испитивање једног специјалног случаја
625
Непотпуна функционална група интеграла карактеристика
635
225
636
227
640
Проблем интеграљења система једначина
642
231
647
Проблем интеграљења си тема једначина
648
Каноничке једначине и њихове особине 233 Дефиниција
653
Корелативна парцијална једначина каноничког система
654
235
655
236
658
Каноничке једначине динамике 237 Слободне тачке под дејством сила које допуштају функ цију силе
661
Систем материјалних тачака са идеалним везама без трења
662
Кретање тачке коју привлаче два непокретна центра по Њутнову закону
665
240
669
241
673
Лиувилове површине
676
Каноничке једначине кретања чврстог тела око непокретне тачке
677
Интеграли живих сила и површина Свођење проблема на други степен
680
245
682
Каноничке једначине кретања слободног чврстог тела
683
247
685
Сингуларни облик једначина са две независно променљиве које их раздвајају
688
249
689
Хомогене једначине Динамике сингуларног облика
691
Хетерогене једначине Динамике сингуларног облика
693
Хомогене једначине Динамике општег облика
695
253
703
257
716
719
720

Друга издања - Прикажи све

Библиографски подаци