Posebna izdanja, Том 139

Предња корица
0 Рецензије
Google не верификује рецензије, али проверава и уклања лажни садржај када га идентификује

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Садржај

Предговор
3
Геометриско формирање парцијалних једначина
14
Израчунавање потпуног интеграла
16
Примери сингуларних интеграла
17
Неопходни и довољни услови за егзистенцију сингуларних интеграла
18
Општа теорија сингуларних интеграла
19
Испитивање решења Лагранжевих једначина
20
Примери 68
21
Дефиниција интеграбилног елемента
414
Изналажење општег интеграла карактеристика једначине
415
Различити интеграли
417
Дефиниција интеграбилног елемента нормалног система пар цијалних једначина
419
Изналажење општег интеграла диференцијалних једначина карактеристика нормалног система парцијалних једначина
423
Различити интеграли
426
Потпуни интеграл једне једначине
427
Довољни услови
431

Библиографски подаци
22
Ајлерово дело у стварању теорије
23
Cauchyева теорема о егзистенцији интеграла
24
Различити интеграли
25
Свођење на интеграљење обачних диференцијалних једначина
26
Општи интеграл
27
Систем главних интеграла Формирање Кошиева интеграла
28
Особине интеграла линеарних једначина
29
Систем линеарних једначина
31
Оператори
33
Преглед једначина које је Ајлер испитивао
34
Трансформација променљивих
35
Услови сагласности линеарних једначина
36
Претворене једначине 37 Јакобиев систем
37
Интеграбилност система парцијалних једначина Број њихових интеграла
38
Свођење на систем једначина у тоталним диференцијалима
39
Системи једначина у тоталним диференцијали ма потпуно или непотпуно интеграбилни
40
Општи интеграл
41
Главни интеграли Cauchyев интеграл
42
Особине интеграла 43 Непотпун систем интеграла Шарпиев генералисани систем
43
Јакобиева метода интеграљења и њена генерализација
44
Примери
45
Метода Коркина и њена генерализација
46
Примена методе Коркина на решење Bertrandова проблема
47
Mayerова метода
48
Интеграљење једначине у тоталним диференцијалима Маје ровом методом
49
Интеграљење система једначина у тоталним деференцијалима
50
Интеграљење једначина у тоталним диференцијалима
52
Библиографски подаци
73
Предмет методе
74
Услови инволуције
75
Изналажење регуларног интегралног елемента
76
Непосредно израчунавање интегралног елемента
77
Особине Поасонових заграда
78
Поасонова теорема
79
Израчунавање регуларног интегралног елемента
80
Узастопно формирање функција интегралног елемента
81
Други начин за израчунавање потпуног интеграла
82
Појам реда интеграљења
83
Генерализација Поасонове теореме
100
Израчунавањә регуларног интегралног елемента
101
Функционална група интеграла
102
Интеграли у инволуцији
103
Генералисане Јакобиеве теореме
104
Генералисане Лиувилове теореме
105
Формирање потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову
106
334 335 336 341 349 353 ГЛАВА VIII
107
Сагласне једначине
108
Трансформисани системи
109
Формирање система једначина
110
Разна решења система 357 358 359 361 362
111
Формулисање проблема
112
Израчунавање интегралної елемента
113
Једначине које се интеграле непосредно
114
Једначине које експлицитно садрже непознату функцију
115
Једначине решене по каноничким променљивима друге класе 364 365 369 370 372
116
Општи интеграл карактеристика
117
Формирање потпуног интеграла
118
Особине карактеристичних функција
119
Израчунавање потпуног интеграла и Кошиева интеграла
120
Једначине које садрже непознату функцију експлицитно
121
Особине карактеристичних функција
122
Друге методе за излагање теорије карактеристика
123
Мајеровом методом
129
Формирање Лагранжева потпуног интеграла помоћу С Лиова
131
Библиографски подаци
183
Излагање методе
184
Примери
187
Два интеграла у инволуцији
189
Једначине независне од непознате функције
193
Класификација једначина по Шарпиу
195
56 Испитивање интеграбилности скупа од по две једначине
205
Испитивање интеграбилности скупа од три једначине
217
Јакобиева генерализација Бибиографски подаци
218
Библиографски подаци
225
Геометриска теорија интеграљења блема интеграљења линеарне једначине
227
Монжова геометриска испитавања геометриско тумачење про 62 Геометриско тумачење проблема интеграљења нелинеарне једначине
231
Формирање обичних диференцијалних једначина
235
Формирање потпуног интеграла
236
Примери
240
Особине карактеристичних функција
241
Израчунавање потпуног интеграла и Кошиева интеграла
245
Једначине са више независно променљивих 68 Свођење на систем обичних диференцијалних једначина
247
Формирање потпуног интеграла
249
Карактеристичне функције
252
Особине карактеристичних функција од више променљивих
253
Израчунавање потпуног интеграла и Ко гнева интеграла
257
259
261
Једначине са три независно променљиве 85 Једначина са више независно променљивих
297
Карактеристична детерминанта групе
299
Изналажење нових интеграла карактеристика 294 297 299 301 1
301
Општи интеграл диференцијалних једначина карактеристика 88 Библиографски подаци 89 Јакобиева теорема 90 Генералисана Јакобиева тео...
306
Библиографски подаци 93 Каноничке особине диференцијалних једначина карактеристика ерист 94 Лиувилова теорема 95 Формирање потп...
315
316
316
Проблем Јакобиева интеграљења 95 Услови сагласности 96 Дефиниција потпуног интеграла 97 Сагласност п+1 једначина са пнезависно про...
318
Особине Вајлерових заграда
322
Генерализација Јакобиева и Лиувилова општег интеграла
391
Генерализација Јакобиеве теореме 125 Каноничке особине интеграла 126 Проширење Јакобиеве теореме 127 Генерализација Лиувилове тео...
393
интеграла
408
Теорија интеграбилног елемента I Изналажење општег интеграла қарактеристика 132 Библиографски подаци
413
Увођење почетних вредности променљивих
433
Прва теорема
435
Друга теорема
436
Четврта теорема
439
Потпуни интеграл нормалног система једначина
441
Особине карактеристичних функција
443
Увођење почетних вредности променљивих
445
Израчунавање интеграбилног елемента 150 Потпуна функционална група једне једначине е
446
Непотпуна функционална група
449
Изналажење нових интеграла карактеристика
450
Потпуна функционална група система
453
Непотпуна функционална група
455
Интеграбилни елементи једначина које садрже експлицитно непознату функцију 156 Потпуни интеграл система једначина
456
Особине карактеристичних функција
457
Функционална група интеграла
460
Изузетне функције групе
461
Изналажење нових интеграла карактеристика
465
Генералисање Јакобиеве теореме
467
Генералисање Лиувилове теореме
470
Интеграбилни елемент
471
Особине карактеристичних функција интеграбилног елемента
473
Излажење општег интеграла карактеристика
474
Појмови с Лиа у теорији парцијалних једначина I Формирање с Лиових диференцијалних једначина и проблем њиховог интеграљења 167 К...
477
Појмови с Лиа
478
Формирање једначина једног система елемената
480
Генерализација појма множине
482
Формирање с Лиових изводних једначина
484
С Лиов потпуни интеграл
486
Генералисана Јакобиева теорема
487
Потребни услови који дефинишу с Лиов потпуни интеграл
490
Довољни услови
493
Изналажење облика једначина које допуштају с Лиове интеграле 176 Везе између интеграла карактеристика 406
496
Потпуни интеграл п1 класе
497
Једначине са три независно променљиве
498
Општи проблем
501
Једначине које садрже непознату функцију и допуштају с Лиове интеграле 18 Формулисање проблема
508
Потпуни интеграл п1 класе
509
Једначине са три независно променљиве
510
Општи проблем
512
Формулисање проблема
515
Формирање система једначина
519
Проширење Јакобиеве теореме
520
Особине с Лиова интеграла
523
Општи облик система који допушта С Лиове непотпуне интеграле
524
Библиографски подаци
527
Дефиниција
528
Особине тангенцијалних трансформација
529
Трансформације по хир
533
Структура тангенцијалних трансформација
534
Формирање тангенцијалних трансформација
535
Примери трансформације прве класе
537
Дефиниција
543
Једначине решљиве по каноничким променљивима друге класе
544
Везе између независно променљивих величина
550
Примене тангенцијалних трансформација на интеграљење парцијалних једначина првог реда 201 Трансформације парцијалних једначина пр...
556
Трансформисане једначине функционалног облика
558
Примери
564
Тангенцијалне трансформације ма са коликим бројем променљивих 204 Дефиниција
575
Особине образаца трансформације
577
Односи између функција трансформације
580
Други доказ релација између образаца тангенцијалне транс формације
581
Формирање тангенцијалних трансформација
585
Специјални случајеви трансформација
587
Дефиниција
592
Везе између независно променљивих величина
598
Примена тангенцијалних трансформација на интеграљење
604
Трансформисане једначине функционалног облика
610
Скраћене тангенцијалне трансформације
619
Испитивање једног специјалног случаја
625
Непотпуна функционална група интеграла карактеристика
635
Проблем интеграљења система једначина 612
642
Проблем интеграљења система једначина
648
Дефиниција
653
Слободне тачке под дејством сила које допуштају функ
661
Елиптичке координате
669
Лиувилове површине
676
Елипсоид инерције обртања
682
Сингуларни облик једначина са две независн променљиве
688
Хомогене једначине Динамике општег облика
695
Хетерогене једначине Динамике општег облика
703
Једначине са три независно променљиве
711
Сингуларна решења треће класе
713
Сингуларна решења друге класе
714
Сингуларна решења прве класе
716
Опште решење
717
Кретање једног тела у равни
719
функционалних група
720
Решење проблема кретања тела у простору методом дифе ренцијалних инваријаната
722
Решење проблема кретања тела у простору методом инте грабилних елемената
723
Решење проблема кретања тела у простору у сферним координатама
724
Проблем два тела
728
Диференцијалне једначине и њихови интеграли
729
Функционална група интеграла осмог реда
730
Изузетне функције посматране групе
732
Формирање максималног броја интеграла у инволуцији
735
Лагранжеве једначине кретања два тела у односу на треће
736
Јакобиеве једначине за релативно кретање
739
Интеграли Јакобиевих једначина
742
Нов облик каноничких једначина за релативно кретање
743

Друга издања - Прикажи све

Библиографски подаци