Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Садржај

Дефиниција
5
Постанак диференцијалних једначина
6
Формирање парцијалних једначина елиминисањем произвољних елемената
7
Геометриско формирање парцијалних једначина
14
Еквивалентне површине
16
VI
17
Трајекторије површина
18
Првобитне једначине и интеграли
19
Проширење Јакобиеве теореме
395
Генерализација Лиувилове теореме
397
Формирање потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову случају
399
С Лиов потпуни интеграл
402
lipимена Јакобиеве теореме на С Лиов потпуни интеграл
405
Формирање Лагранжева потпуног интеграла помоћу С Лиова интеграла
408
Теорија интеграбилног елемента I Изналажење општег интеграла карактеристика 132 Библиографски подаци
413
Дефиниција интеграбилног елемента
414

Ајлерово дело у стварању теорије парцијалних једначина првог реда 8 Прва начела интеграљења
23
Ајлеров рад
25
Преглед једначина које је Ајлер испитивао
34
Лагранжева метода
39
Интеграљење једначина у тоталним диференцијалима
52
Јакобиева теорема
57
Израчунавање потпуног интеграла
59
Примери сингуларних интеграла
64
Неопходни и довољни услови за егзистенцију сингуларних интеграла
68
Општа теорија сингуларних интеграла
72
Испитивање решења Лагранжевих једначина
75
Примери
77
Теорија линеарних једначина 22 Библиографски подаци
79
Свођење на једну линеарну хомогену једначину
81
Саuchyeва теорема о егзистенцији интеграла
83
Различити интеграли
87
Свођење на интеграљење обичних диференцијалних једначина
91
Општи интеграл
94
Систем главних интеграла Формирање Кошиева интеграла
100
Особине интеграла линеарних једначина
104
Сингуларни интеграли
107
Примери
109
Непотпуни систем интеграла Шарпиеве једначине 1 l
118
Оператори
120
Трансформација променљивих
121
Услови сагласности линеарних једначин
122
Претворене једначине
126
Јакобиев систем
127
Интеграбилност система парцијалних једначина Број њихових интеграла
129
Свођење на систем једначина у тоталним диференцијалима
132
Системи једначина у тоталним диференцијалима потпуно или непотпуно интеграбилни
135
Општи интеграл
137
Главни интеграли Саuchyeв интеграл
140
Особине интеграла
142
Непотпун систем интеграла Шарпиев генералисани систем
147
Примери
160
Метода Коркина и њена генерализација
167
Примена методе Коркина на решење Веrtrandoвa проблема
172
Мауерова метода 76
176
Интеграљење система једначина у тоталним деференцијалима Мајеровом методом
181
Геометриска теорија интеграљења
227
Формирање обичних диференцијалних једначина
247
Примери
253
Библиографски подаци
259
Предмет методе
261
Услови инволуције
262
Изналажење регуларног интегралног елемента
265
Непосредно израчунавање интегралног елемента
266
Особине Поасонових заграда
276
Поасонова теорема
279
Израчунавање регуларног интегралног елемента
281
Узастопно формирање функција интегралног елемента
284
Други начин за израчунавање потпуног интеграла
289
Појам реда интеграљења
293
Функционална група интеграла Једначине са три независно променљиве
294
Једначина са више независно променљивих
297
Карактеристична детерминанта групе
299
Изналажење нових интеграла карактеристика
301
Општи интеграл диференцијалних једначина карактеристика Библиографски подаци
306
Јакобиева теорема
307
Генералисана Јакобиева теорема
310
Каноничке особине интеграла
313
Лиувилова испитивања и њихова генерализација 92 Библиографски подаци
315
Каноничке особине диференцијалних једначина карактеристика
316
Формирање потпуног интеграла у Лиувилову случају
318
Једначине које садрже експлицитно непознату функцију 94 Проблем Јакобиева интеграљења
322
Услови сагласности
323
Дефиниција потпуног интеграла
325
Сагласност n + 1 једначина са n независно променљивих
326
Изналажење потпуног интеграла
329
Особине Вајлерових заграда
331
Израчунавања регуларног интегралног елемента
334
Функционална група интеграла
335
Интеграли у инволуцији
336
Генералисане Јакобиеве теореме
341
Генералисане Лиувилове теореме
349
Формирање потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову случају
353
Систем парцијалних једначина I Основни појмови 107 Библиографски подаци
357
Сагласне једначине 109 Трансформисани системи
359
Формирање система једначина
361
Разна решења система
362
Регуларни интегрални елементи 112 Формулисање проблема
364
Израчунавање интегралног елемента
365
Једначине које се интеграле непосредно
369
Једначине које експлицитно садрже непознату функцију
370
Једначине решене по каноничким променљивима друге класе
372
Општи интеграл карактеристика
374
Формирање потпуног интеграла
377
Особине карактеристичних функција
379
Израчунавање потпуног интеграла и Кошиева интеграла
382
Једначине које садрже непознату функцију експлицитно
387
Особине карактеристичних функција
389
Друге методе за излагање теорије карактеристика
391
Генерализација Јакобиеве теореме
392
Каноничке особине интеграла
393
Изналажење општег интеграла карактеристика једначине
415
Различити интеграли
417
Дефиниција интеграбилног елемента нормалног система пар цијалних једначина
419
Изналажење општег интеграла диференцијалних једначина карактеристика нормалног система парцијалних једначина
423
Различити интеграли
426
Изналажење потпуног интеграла парцијалних једначина 139 Потпуни интеграл једне једначине
427
Довољни услови
431
Увођење почетних вредности променљивих
433
Прва теорема
435
Друга теорема
436
Четврта теорема
439
Потпуни интеграл нормалног система једначина
441
Особине карактеристичних функција
443
Увођење почетних вредности променљивих
445
Израчунавање интеграбилног елемента 150 Потпуна функционална група једне једначине
446
Непотпуна функционална група
449
Изналажење нових интеграла карактеристика
450
Потпуна функционална група система
453
Непотпуна функционална група
455
Интеграбилни елементи једначина које садрже експлицитно непознату функцију 156 Потпуни интеграл система једначина
456
Особине карактеристичних функција
457
Функционална група интеграла
460
Општи интеграл карактеристика
467
Особине карактеристичних функција интеграбилног елемента
473
Формирање једначина једног система елемената
480
С Лиов потпуни интеграл
486
Довољни услови
493
Општи проблем
501
Једначине које садрже непознату функцију
508
Израчунавање потпуног интеграла и Кошиева интеграла
512
Формулисање проблема
515
Системи парцијалних једначина 185 Формирање система једначина
519
Проширење Јакобиеве теореме
520
Особине С Лиова интеграла
523
Општи облик система који допушта С Лиове непотпуне интеграле
524
Библиографски подаци ф
527
Дефиниција
528
Особине тангенцијалних трансформација
529
Трансформације по х и р
533
Структура тангенцијалних трансформација
534
Формирање тангенцијалних трансформација
535
Примери трансформације прве класе
537
Пример трансформације друге класе
541
Дефиниција
543
Једначине решљиве по каноничким променљивима друге класе
544
Везе између независно променљивих величина
550
Примене тангенцијалних трансформација на интеграљење парцијалних једначина првог реда 201 Трансформације парцијалних једначина пр...
556
Трансформисане једначине функционалног облика
558
Примери
564
Тангенцијалне трансформације ма са коликим бројем променљивих 204 Дефиниција
575
Особине образаца трансформације
577
Односи између функција трансформације
580
Други доказ релација између образаца тангенцијалне транс формације
581
Формирање тангенцијалних трансформација
585
Специјални случајеви трансформација
587
Дефиниција
592
Везе између независно променљивих величина
598
Примена тангенцијалних трансформација на интеграљење
604
Трансформисане једначине функционалног облика
610
Скраћене тангенцијалне трансформације
619
Испитивање једног специјалног случаја
625
Непотпуна функционална група интеграла карактеристика
635
225
636
Проблем интеграљења система једначина
642
231
647
Проблем интеграљења система једначина
648
Каноничке једначине и њихове особине
653
235
655
Слободне тачке под дејством сила које допуштају функ
661
240
669
Елиптичке координате
673
Интеграли живих сила и површина Свођење проблема на
680
245
682
Сингуларни облик једначина са две независно променљиве
688
Хомогене једначине Динамике општег облика
695
Испитивање општег случаја 253 Хетерогене једначине Динамике општег облика
703
Једначине са три независно променљиве
711
Сингуларна решења треће класе
713
Сингуларна решења друге класе
714
Сингуларна решења прве класе
716
Опште решење
717
Кретање једног тела у равни
719
Решење проблема кретања једног тела у простору методом функционалних група
720
Решење проблема кретања тела у простору методом дифе ренцијалних инваријаната
722
Решење проблема кретања тела у простору методом инте грабилних елемената
723
Решење проблема кретања тела у простору у сферним координатама
724
Проблем два тела
728
Проблем трију тела 265 Диференцијалне једначине и њихови интеграли
729
Функционална група интеграла осмог реда
730
Изузетне функције посматране групе
732
Формирање максималног броја интеграла у инволуцији
735
Лагранжеве једначине кретања два тела у односу на треће
736
Јакобиеве једначине за релативно кретање
739
Интеграли Јакобиевих једначина
742
Нов облик каноничких једначина за релативно кретање
743

Друга издања - Прикажи све

Библиографски подаци