Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Садржај

Дефиница
5
Геометриско формираше парциалних едначина
14
Прва начела интегралена
23
Алеров рад
33
Лагранжева метода
39
Интегралене едначина у тоталним диференщалима
48
Израчунавање потпуног интеграла
59
Примеры сингуларних интеграла
64
Теорба интеграбилног елемента I Изналажене општег интеграла карактеристика 132 Библиографски подаци
413
Изналажене општег интеграла карактеристика едначине
415
Различити интеграли
417
Дефинитна интеграбилног елемента нормалног система пар циалних едначина
419
Изналажегье општег интеграла диференшфлних едначина карактеристика нормалног система парцалних едначина
423
Различити интеграли
426
Потпуни интеграл едне 1едначине
427
Дово ъни услови
431

Неопходни и довољни услови за егзистенцију сингуларних интеграла
68
Општа теорија сингуларних интеграла
72
Библиографски подаци
73
Предмет методе
74
Испитивање решења Лагранжевих једначина
75
Изналажене регуларног интегралног елемента
76
Примери
77
Особине Поасонових заграда
78
Библиографски подаци
79
Израчунаване регуларног интегралног елемента
80
Свођење на једну линеарну хомогену једначину
81
Саисћуева теорема о егзистенцији интеграла
83
13
86
Различити интеграли
87
Свођење на интеграљење обичних диференцијалних једначина
91
Општи интеграл
94
Систем главних интеграла Формирање Кошиева интеграла
100
Особине интеграла линеарних једначина
104
Сингуларни интеграли
107
Непотпуни систем интеграла Шарпиеве једначине
110
Систем линеарних једначина
118
Оператори
120
Трансформација променљивих
121
Услови сагласности линеарних једначина
122
Претворене једначине
126
Јакобиев систем
127
Интеграбилност система парцијалних једначина Број њихових интеграла
129
Скођење на систем једначина у тоталнкм диференцијалима
132
Системи једначина у тоталним диференцијалима потпуно или непотпуно интеграбилни
135
Општи интеграл
137
Главни интеграли Саисћуев интеграл
140
Особине интеграла
142
Непотпун систем интеграла Шарпиев генералисани систем
147
Јакобиева метода интеграљења и њена генерализација
154
Примери
160
Метода Коркина и њена генерализација
167
Примена методе Коркина на решен е Вег1гапЈовл проблема
172
Мауегова метода
176
Интеграљење једначине у тоталним ди реренцијалима Лав ровой методом
179
Интеграљење система једначина у тоталним деференцијалима Мајеровом методом
181
Библиографски подаци
183
Излагайте методе
184
Примери
187
Два интеграла у инволуции
189
дначине независне од непознато функцие
193
Класификаша едначнна по Шарпиу
195
56 Испитиваше интеграбилности скупа од по две едначине
205
Испитиваше интеграбилности скупа од три едначине
217
кобиева генерализациа Бибиографски подаци
218
Библиографски подаци
225
Геометриска теорба интегралена 61 Монжова геометриска испитаваша геометриско тумачеше про блема интегралеша линеарне едначине
227
Геометриско тумачеше проблема интегралена нелинеарне едначине
231
Аналитична теориа 63 Формираше обичних диференциалних 1едначина
235
Формираше потпуног интеграла
236
Примери
240
Ь6 Особине карактеристичних функциа
241
Израчунаваше потпуног интеграла и Кошиева интеграла
245
Своеше на систем обичних диференциалних едначина
247
Формираше потпуног интеграла
249
Карактеристичне функше
252
Особине карактеристичних функщца од више променливих
253
Израчунаваше потпуног интеграла и Ко ииева интеграла
257
2Н1
262
Функционална група интеграла 84 дначине са три независно променливе
294
дначина са више независно промен ъивих
297
Карактеристична детерминанта групе
299
Изналажеяе нових интеграла карактеристика
301
Библиографски подаци
306
кобиева теорема 57
307
Генералисана акобиева теорема
310
Каноничке особине интеграла
313
Библиографски подаци
315
Каноничке особине диференшцалних едначина карактеристика
316
Формираше потпуног интеграла у Лиувилову случае
318
94 Проблем кобиева интегралена
322
95 Услови сагласности
323
Дефиницща потпуног интеграла
325
Сагласност л+1 едначина са л независно промешьивих
326
Изналажен е потпуног интеграла
329
Особине Валерових заграда
331
Изрячунавакэ регуларног интегралног елементя
334
Функционална група интеграла
335
Интеграли у инволуци и
336
Генералисане кобиеве теореме
341
Генералисане Лиувилове теореме
349
Формиранье потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову случау
353
Библиографски подаци
357
Сагласне едначине
358
Трансформисани системи
359
ПО Формиране система едначина
361
Разна решена система
362
Формулисаше проблема
364
Израчунавжье интегралног елемента
365
дначине кое се интеграле непосредно
369
дначине кое експлицитно садрже непознату функциу
370
дначине решене по каноничким промешьивима друге класе
372
Општи интеграл карактеристика
374
Формиранзе потпуног интеграла
377
Особине карактеристичних функция
379
Израчунава1ье потпуног интеграла и Коптева интеграла
382
дначине кое садрже непознату функщу експлицитно
387
Особине карактеристичних функциа
389
Друге методе за излагайте теорие карактеристика
391
Генерализациа якобиеве теореме
392
Каноничке особине интеграла
393
Проширем е якобиеве теореме
395
Генерализация Лиувилове теореме
397
Формирам е потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову случау
399
С Лиов потпуни интегрял
402
Мримена кобиеве теореме на С Лиов потпуни интеграл
405
Формиране Лагранжева потпуног интеграла помогу С Лиова интеграла
408
Уво1ене почетних вредности промен ъивих
433
Прва теорема
435
Друга теорема
436
Четврта теорема
439
Потпуни интеграл нормалног система едначина
441
Особине карактеристичних функцща
443
Увоеье почетних вредности променливих
445
Потпуна функционална група едне едначине
446
Непотпуна функционална група
449
Изналажене нових интеграла карактеристика
450
Потпуна функционална група система
453
Непотпуна функционална група
455
Потпуни интеграл система едначина
456
Функционална група интеграла
460
Изузетне функцие групе
461
Изналажене нових интеграла характеристика
465
Општи интеграл карактеристика 161 Генералисане кобиеве теореме
467
Генералисане Лиувилове теореме
470
Интеграбилни елемент
471
Особине карактеристичних функциа 457
473
Излажеже општег интеграла карактеристика
474
Класична теора
477
Помови С Лиа
478
Формираше едначина едног система елемената
480
Генерализациа пома множине
482
Формираше С Лиових изводних едначина
484
С Лиов потпуни интеграл
486
Генералисана кобиева теорема
487
Потребни услови кои дефинишу С Лиов потпуни интеграл
490
Дово ъни услови
493
Везе измену интеграла карактеристика 4Е6
496
Потпуни интеграл л1 класе
497
дначине са три независно променлнве
498
Општи проблем
501
Формулисане проблема
508
Потпуни интеграл л1 класе
509
едначине са три независно промен ъиве
510
Општи проблем
512
Формулисаке проблема
515
Формирайте система сдначина
519
Проширеже кобиеве теореме
521
Особине С Лиова интеграла
523
Општи облик система кои допушта С Лиове непотпуне интеграле
524
Библиографски подаци
527
Дефинициа
528
Особине тангенциалних трансформаций
529
Трансформацие по х и р
533
Структура тангешщалних трансформация
534
Формиране тангенциалних трансформациа
535
Примери трансформацие прве класе
537
Пример трансформацие друге класе
541
Дефиницща
543
дначине решливе по каноничким променливима друге класе
544
Везе измену независно променливих величина
548
Трансформацие парцалних едначина првог реда
556
Трансформисане едначине функционалног облика
558
Примери
564
Дефиниция
575
Особине образаца трансформаце
577
Односи измену функциа трансформацие
580
Други доказ релациа измену образаца тангенщфлне транс формацще
581
Формираме тангенциалних трансформациа
585
Специални случаеви трансформация
587
Дефинициа
592
дначине решливе по каноничким променливима друге класе
593
Везе измену независно промен ъивих величина
598
Трансформациа парциалних едначина првог реда
604
Спецалне особине тангенталних трансформация
607
Трансформисане едначине функционалног облика
610
Дефиницща
619
Особине тангенциалних трансформация
620
Трансформисане едначине
621
Трансформащф датих едначина
623
Испитиване едног спешфлног случаа
625
Примена Коркинове методе на интегралене парцалних едначина
626
Библиографски подаци
635
Дефини1ща лиференциалних инвараната
636
Проблем интегралена едне едине едначине
638
Диференциалне инварианте у случау система едначина у инволушф
640
Проблем интегралена система едначина
642
Генералнзациа Поасонове теореме
643
Проблем интегралена едне едначине
644
Изузетни случа
647
Проблем интегра ъеша система едначина
648
Дефиниција
653
Слободне тачке под дејством сила које допуштају функ
661
Елиптичке координате
669
Лиувилове површине
676
Елипсоид инерције обрташа
682
Сингуларни облик једначина са две независно променљиве
688
Хомогене једначине Динамике општег облика
695
Хетерогене едначине Динамике општег облика
703
дначине са три независно променливе
711
Сингуларна решена треЬе класе
713
Сингуларна решена друге класе
714
Сингуларна решена прве класе
716
Опште решение
717
Кретане едног тела у равни
719
Решение проблема кретана едног тела у простору методом функционалних група
720
Решение проблема кретана тела у простору методом дифе реншалних инваршанлта
722
Решете проблема креташа тела у простору методом инте грабилних елемената
723
Решение проблема кретажа тела у простору у сферним координатама
724
Проблем два тела
728
Диференциалне едначине и нихови интеграли
729
Функционална група интеграла осмог реда
730
Изузетне функцие посматране трупе
732
Формиранэе максималног броа интеграла у инволуции
735
Лагранжеве едначине кретана два тела у односу на треЪе
736
кобиеве едначине за релативно кретане
739
Интеграли кобиевих едначина
742
Нов облик каноничких едначина за релативно кретаже
743

Друга издања - Прикажи све

Библиографски подаци