Posebna izdanja (Srpdka kraljevska akademija), Том 139

Предња корица

Садржај

Формирање парцијалних једначина елиминисањем произвољних
3
Ајлерова метода интеграљења
9
Испитивање општег случаја
11
Јакобиева теорема
15
Израчунавање потпуног интеграла
16
Свођење на једну линеарну хомогену једначину
23
Особине интеграла линеарних једначина
29
Трансформација променљивих
35
Друге методе за излагање теорије карактеристика
391
Генерализација Јакобиеве теореме
392
Каноничке особине интеграла
393
Проширење Јакобиеве теореме
395
Генерализација Лиувилове теореме
397
Формирање потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову случају
399
С Лиов потпуни интеграл
402
интеграла
408

Библиографски подаци
51
3888
53
Испитивање интеграбилности скупа од три једначине
57
Формирање обичних диференцијалних једначина
63
Формирање потпуног интеграла
69
Услови сагласности линеарних једначина
122
Интеграбилност система парцијалних једначина Број њихових
129
Формирање Лагранжева потпуног интеграла помоћу С Лиова
131
Свођење на систем једначина у тоталним диференцијалима
135
Особине интеграла
142
Метода Коркина и њена генерализација
167
Примена методе Коркина на решење Bertrandова проблема
176
Интеграљење једначине у тоталним диференцијалима Маје
182
Дефиниција
210
VІ Примена тангенцијалних трансформација на интеграљење
218
Дефиниција
233
Хетерогене једначине Динамике општег облика
253
Једначине са три независно променљиве 703
254
Сингуларна решења треће класе
255
Сингуларна решења друге класе
256
Сингуларна решења прве класе
257
Опште решење
258
Библиографски подаци
259
Предмет методе
261
Услови инволуције
262
Решење проблема кретања тела у простору у сферним координатама
263
Проблем два тела
264
Изналажење регуларног интегралног елемента
265
Непосредно израчунавање интегралног елемента
266
Изузетне функције посматране групе
267
Формирање максималног броја интеграла у инволуцији
268
Лагранжеве једначине кретања два тела у односу на треће
269
Јакобиеве једначине за релативно кретање
270
Интеграли Јакобиевих једначина
271
Нов облик каноничких једначина за релативно кретање
272
Особине Поасонових заграда
276
Поасонова теорема
279
Израчунавање регуларног интегралног елемента
281
Узастопно формирање функција интегралног елемента
284
Други начин за израчунавање потпуног интеграла
289
Појам реда интеграљења
293
Једначине са три независно променљиве
294
Једначина са више независно променљивих
297
Карактеристична детерминанта групе
299
Изналажење нових интеграла карактеристика
301
Општи интеграл диференцијалних једначина карактеристика 88 Библиографски подаци
306
Јакобиева теорема
307
Генералисана Јакобиева теорема
310
Каноничке особине интеграла
313
Лиувилова испитивања и њихова генерализација 92 Библиографски подаци
315
Каноничке особине диференцијалних једначина карактеристика
316
Формирање потпуног интеграла у Лиувилову случају
318
Једначине које садрже експлицитно непознату функцију 94 Проблем Јакобиева интеграљења
322
95 Услови сагласности
323
Дефиниција потпуног интеграла
325
Сагласност п+1 једначина са и независно променљивих
326
Изналажење потпуног интеграла
329
Особине Вајлерових заграда
331
Израчунавањә регуларног интегралног елемента
334
Функционална група интеграла
335
Интеграли у инволуцији
336
Генералисане Јакобиеве теореме
341
Генералисане Лиувилове теореме
349
Формирање потпуног интеграла у генералисаном Лиувилову случају
353
Систем парцијалних једначина 1 Основни појмови 107 Библиографски подаци
357
Сагласне једначине
358
Трансформисани системи
359
Формирање система једначина
361
Разна решења система
362
Формулисање проблема
364
Израчунавање интегралног елемента
365
Једначине које се интеграле непосредно
369
Једначине које експлицитно садрже непознату функцију
370
Једначине решене по каноничким променљивима друге класе
372
Општи интеграл карактеристика
374
Формирање потпуног интеграла
377
Особине карактеристичних функција
379
Израчунавање потпуног интеграла и Кошиева интеграла
382
Једначине које садрже непознату функцију експлицитно
387
Особине карактеристичних функција
389
Теорија интеграбилног елемента 1 Изналажење општег интеграла қарактеристика 132 Библиографски подаци
413
Дефиниција интеграбилног елемента
414
Изналажење општег интеграла карактеристика једначине
415
Различити интеграли
417
Дефиниција интеграбилног елемента нормалног система пар цијалних једначина
419
Изналажење општег интеграла диференцијалних једначина карактеристика нормалног система парцијалних једначина
423
Различити интеграли
426
Изналажење потпуног интеграла парцијалних једначина 139 Потпуни интеграл једне једначине
427
Довољни услови
431
Увођење почетних вредности променљивих
433
Прва теорема
435
Друга теорема
436
Четврта теорема
439
Потпуни интеграл нормалног система једначина
441
Особине карактеристичних функција
443
Увођење почетних вредности променљивих
445
Израчунавање интеграбилног елемента 150 Потпуна функционална група једне једначине
446
Непотпуна функционална група
449
Изналажење нових интеграла карактеристика
450
Потпуна функционална група система
453
Непотпуна функционална група
455
1Ѵ Интеграбилни елементи једначина које садрже експлицитно непознату функцију 156 Потпуни интеграл система једначина
456
Особине карактеристичних функција
457
Функционална група интеграла
460
Изузетне функције групе
461
Изналажење нових интеграла карактеристика
465
Општи интеграл карактеристика 161 Генералисање Јакобиеве теореме
467
Генералисање Лиувилове теореме
470
Интеграбилни елемент
471
Особине карактеристичних функција интеграбилног елемента
473
Излажење општег интеграла карактеристика
474
Појмови С Лиа у теорији парцијалних једначина 1 Формирање С Лиових диференцијалних једначина и проблем њиховог интеграљења 167 ...
477
Појмови С Лиа
478
Формирање једначина једног система елемената
480
Генерализација појма множине
482
Формирање С Лиових изводних једначина
484
С Лиов потпуни интеграл
486
Генералисана Јакобиева теорема
487
Потребни услови који дефинишу С Лиов потпуни интеграл
490
Довољни услови
493
Изналажење облика једначина које допуштају С Лиове интеграле 176 Везе између интеграла карактеристика
496
Потпуни интеграл п1 класе
497
Једначине са три независно променљиве
498
Општи проблем
501
Формулисање проблема
508
Интеграљење система једначина у тоталним деференцијалима
509
Једначине са три независно променљиве
510
Општи проблем
512
Формулисање проблема
515
Формирање система једначина
519
Проширење Јакобиеве теореме
520
Особине С Лиова интеграла
523
Општи облик система који допушта С Лиове непотпуне интеграле
524
Библиографски подаци
527
Дефиниција
528
Особине тангенцијалних трансформација
529
Трансформације по хир
533
Структура тангенцијалних трансформација
534
Формирање тангенцијалних трансформација
535
Примери трансформације прве класе
537
Пример трансформације друге класе
541
Дефиниција
543
Једначине решљиве по каноничким променљивима друге класе
544
Везе између независно променљивих величина
550
ІІІ Примене тангенцијалних трансформација на интеграљење парцијалних једначина првог реда 201 Трансформације парцијалних једначина...
556
Трансформисане једначине функционалног облика
558
Примери
564
Тангенцијалне трансформације ма са колиқим бројем променљивих 204 Дефиниција
575
Особине образаца трансформације
577
Односи између функција трансформације
580
Други доказ релација између образаца тангенцијалне транс формације
581
Формирање тангенцијалних трансформација
585
Специјални случајеви трансформација
587
Коркинова метода и генерализација
592
Испитивање једног специјалног случаја
625
Непотпуна функционална група интеграла карактеристика
635
цију силе
655
Елиптичке координате
669
Интеграли живих сила и површина Свођење проблема на
680
Сингуларни облик једначина са две независно променљиве
688

Друга издања - Прикажи све

Библиографски подаци