Слике страница
PDF
ePub

nubu, as, how.
Որզան, որբար, որգոն, as.

font, totally, wholly, altogether. Pin up, in vain, needless, to no purpose. q, diversly, otherwise, contrarily. willy, altogether, totally, wholly. breu puin qlu, more and more. Այսպես, սոյնպէս, so, in this manner. Vasqubu, qaju, so, thus, in that man

ner.

յնպէս, նոյնպէս, thus, in that manner. Tu, in like manner, so, thus. juopfum, alike, so, thus.

Uhop, alike, equally, in the same

manner.

իարդ, որպէս զիարդ, as, like, how. Onpop, as, for example.

Dupusup, badly, sadly, ill, miserably, cruelly.

Այլապես, այլազգաբար, diversly, other

wise.

Buymuß, jaymu, evidently, clearly, openly, publicly.

Wypu, quopt, explicitly, plainly, openly, clearly.

IL', publicly, openly.

Ծածուկ, ՛ի ծածուկ, ծածկաբար, զան Juweup, secretly, in secret, under hand. Ink buyu, apk pif, silently, tacitly, quietly. The pupp, easily.

Րռնի, բռնաբար, forcibly, by force, violently.

newpш, hardly, not easily, scarcely.

↑ Swpht, Suphu, necessarily, inevitably. Bulundugu, unwillingly, forcibly,with regret. կամակար, ՚ի կամակարուց, willingly, vo– luntarily, readily.

() ուր, ՚ի զուր , տարապարտուց, վայրապար, ընդ վայր, ՚ինանիր, in vain, vainly, to no purpose, without any reason. Bunu, unfitly, improperly, amiss, absurdly.

Bu, ignorantly, unknowingly. buque, by fraud, fraudulently, deceitfully.

phy, nakedly.

Հետի, Հետիոտս, on foot.

paq, newly, recently, freshly, lately, just now.

V', jusuf, wjupuu, so much, so many. | յդչափ, այդքան, so much, so many. Nesunt, oppuù, as much, how much, how many, as far.

Համանգամայն, միանգամայն, ՛ի միասին, wn Swwwpw4, together, altogether, all at once, wholly, totally, completely, entirely, in the mean while.

C, much, many, greatly, a great deal, very, enough.

3WILL, WI WILL, more, at most, too much, very much.

l'aшkku, more than.

Սակաւ, սակաւ մի, սակաւիկ ինչ, խուն մի, խուն ինչ, փոքր մի, դոյզն ինչ, փոքր ՚ի

zun, little, but little, some, somewhat, something, less, in a small quantity. PronmhwyĻu, sufficiently, well enough, duly, tolerably.

CONJUNCTION

A Conjunction is an indeclinable word which connects the parts of speech together, or one sense with another.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

[‚1⁄2‚ ▲ or m2, and, or.

ւս, եւս եւ, եւ եւ, այլ, այլեւ, նաեւ, նաեւս, buk, qup&tum, also, too, still, yet, more,

even.

կամ, եւ կամ, կամ՝ թէ, թէ, եթէ, or, either.

Այլ, բայց, սակայն, Համայն, այլ սակայն, բայց սակայն, բայց միայն, բայց եթէ, մի այն, միայն թէ, քան թէ, եթէ ոչ, but, only, unless, except, save, nevertheless, notwithstanding, however, yet, provided, upon condition that, if not.

Թէ եւ, թեպետ, թեպետեւ, though, although, however.

, though not.

Ո՛չ եթէ, իբր ոչ եթէ, no, not.

Ոչ միայն, not only.

լոյս է, այն է, նա է, այսինքն, այսինքն է, it is, that is to say, to wit.

Որպէս, իրը, իբրեւ թէ, որպէս այն թէ, իբր այն թէ, as, if it were.

ստ որում, as, how.

[ocr errors]

()րինակ իմն, զորօրինակ, as, for example. լրդ, եւ արդ, այլ արդ, բայց արդ , իսկ արդ, ապաքէն, then, therefore, in consequence, now.

ն զի, rather.

[ocr errors]

O ի, քանզի, վամն զի, որպէս զի, փոխանակ զի, այնու զի,այն զի, նա զի, որովՀետեւ, մինչ, for, because, that, whereas, forasmuchas, in order to, to the end that, since. Ուր, where.

Որ, that.

պա, ուրեմն , ապաքէն, ապա ուրեն, նա ուրեմն, ուստի, վասն որոյ, այսր աղագաւ, սմին իրի, դմին իրի, նմին իրի, այսուՀե տեւ, then, therefore, wherefore, in or by consequence, for this reason. «Զիան,քան թէ, առաւել, մանաւանդ, յա ւէտ,նա, թող թէ, than, rather, at most, on the contrary.

[ocr errors]

Մինչ, մինչեւ, մինչզի , անգամ, զի, զի եւ, so that, till, untill.

է, եթէ, իսկ թէ, ապա թէ, ապա եթէ or ապեթէ, if.

'պա թէ ոչ,

otherwise.

Դեթ, գոնէ, գոնեայ, at least.

է, եթէ, եւ թէ, զի, բայ, բամ, որ,

[ocr errors]

that.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

րանի, երանի թէ, յանկարծ, իցէ թէ,

[ocr errors]

2,

would to God, may it be! ՞, ո՞վ, ո՞վ թէ, բարէ , վաշ, oh! oh! wonderful! see! o God!

Il' ‚ á·L, AS, AS AS, ES, ÉS, Ly, quy վայ, ա ա, ափսոս, աղէտ, աւաղ, եղուկ, quiet, oh! alas! woe be to! poor! wretch that!

wiz, quiz quiz, ass, oh joy!

«<, Luiz, fS, JES, ES5, SË SE, j, 5, a! ah!

Vs, ál, bizim, uyi, o! fie! pish!

175, Suinqw, Su, Suî, come, come on, cheer, well well.

diq, forbear.

18, ep, bring, come.

14, help, come, come bring.

« ПретходнаНастави »