Слике страница
PDF
ePub

count of Statonice the wife of Apopholanus, yet as it were forgetting his bonds, he mour ned over these words, and said weeping:-It were better for me to be dead, and with the Lord. For while I am in this body, and hear the wretched words of such false doctrine; behold, grief arises upon grief, and this trouble adds a weight to my chains, when I behold this calamity, and progress of the machinations of Satan, who searcheth to do wrong. And thus with deep affliction Paul composed his reply to the epistle.

-

EPISTLE OF PAUL

TO THE CORINTHIANS.

(Found in the Armenian Bible as an Apocryphal writing.)

LORD BYRON'S TRANSLATION.

Paul in bonds for Jesus Christ, distur

1.

bed by so many errors, to his Corinthian brethren, Health.

2. I nothing marvel that the preachers of evil have made this progress.

3. Այլ զի Տր Յիսուս վաղվաղակի արասցէ զգալուստն իւր վասն այնորիկ՝ որ փո փոխեն եւ անարգեն զՀրամանս նորա :

4. Այլ ես իսկզբանէ զայն ուսուցի ձեզ, որ ես ինքնին ընկալայ յառաջնոց ռաքե լոցն , որ զամենայն Ժամանակս ընդ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի շրջէին :

5.1ւ արդ՝ ասեմ՝, զի Տէր Յիսուս իրիս

ի |՝արիամայ կուսէ ծնաւ, որ էր 'ի զաւակէն Դաւթի,

6. ըստ աւետեաց Հոգւոյն Սրբոյ,` առ .՚ի Հօրէ ՚ի յերկնից աւաքելոյ ի նմա.

7• զի յաչխարհս մխեսցի Հիսուս, եւ ազա տեսցէ զամենայն մարմին իւրով մարմնովն • զի զմեզ ՚ի մեռելոց յարուսցէ

8. որպէս եցոյց զանձն օրինակ: 9• ւ զի յայտ լիցի զի մարդն ի Հօրէ ստեղծաւ :

:

[ocr errors]

10. վամն այնորիկ մարդն ՚ի կորստեանն իւրում` անխնդիր ոչ մնաց ,

11. այլ խնդրեցաւ, զի ՛ի ձեռն որդե գրութեանն կենդանասցի :

12. Հանզի ստուած որ ամենայնի Տերն է, Հայր Տեառն մերոյ Յիսուսի ֆրիստոսի . • որ արար զերկինս եւ զերկիր, առաքեաց նախ ՚ի Հրեայսն զ՝արգարէմն •

15. զի ի մեղաց անտի նոցա զնոսա կորզեսցէ, եւ Հանցէ յարդարութիւն իւր :

14. Օ ի կամէր նախ փրկել զտունն իս րայէլի, բաշխեաց արկ նա յոգւոյ անտի ՚ի վերայ |՝արգարէիցն .

3. For because the Lord Jesus is about to fulfil his coming, verily on this account do certain men pervert and despise his words. 4. But I verily, from the beginning have taught you that only which I myself received from the former Apostles, who always remained with the Lord Jesus Christ.

.

5. And I now say unto you that the Lord Jesus Christ was born of the Virgin Mary, who was of the seed of David,

6. according to the annunciation of the Holy Ghost, sent to her by our Father from heaven;

7. that Jesus might be introduced in the world, and deliver our flesh by his flesh, and that he might raise us from the dead; as 8. in this also he himself became the example. 9. That it might be made manifest that man was created by the Father,

10. he has not remained in perdition unsought,

11. but he is sought for, that he might be revived by adoption.

12. For God who is the Lord of all, the father of our Lord Jesus Christ; who made heaven and earth, sent first the Prophets to the Jews:

13. that he would absolve them from their sins, and bring them to his justice.

14. Because he wished to save first the house of Israel, he bestowed and poured forth his Spirit upon the Prophets;

15. որ զանմոլարն աստուածպաշտութիւն եւ զծնունդն րիստոսի քարոզեսցեն ժա մանակօք բազմօք

16. իսկ որ անօրէն իշխանն էր իբրեւ աս տուածանալ կամեցաւ, ձեռն արկաներ ՚ի

նոսա :

.

17.

եւ զամենայն մարդիկ մեղօք կապէր . 18. քանզի եւ դատաստանք աշխարՀի մել ձեալ էին :

19. |ստուած ամենակալ իբրեւ արդարա ցուցանել կամեցաւ, եւ ոչ կամեցաւ խոտել զիւր ստեղծուածն,

20. իբրեւ ետես չարչարեալ, ողորմեցաւ.

21. եւ առաքեաց ՚ի վախճան Ժամանակաց զՀոգին Սուրբ՚ի կոյսն, յառաջագոյն նկա տեալ |Մարգարէիւք :

22. Որ իբրեւ սրտի մտօք Հաւատաց, եղեւ արժանի յղանալ եւ ծնանել զՏէր մեր Յիսուս իրիստոս

25. ) ի կորստական մարմնովն , որով Հպարտացեալ յարգի լինէր չարն , նովին մարմնովն կշտամբեալ յանդիմանեսցի,

24. թէ չէր իսկ ստուած: Օի ՚ի մար մին անդր յիւր Յիսուս րիստոս կոչեաց եւ փրկեաց զկորստական մարմինն. եւ ձգեաց զնոսա ՚ի կեանսն յաւիտենից ՚ի ձեռն Հաւատոցն :

25. ) ի արդարութեան տաձար սուրբ յիւր մարմին անդր լինելոց Ժամանակացն պատրաստեսցէ .

15. that they should for a long time preach the worship of God, and the Nativity of Christ.

16. But he who was the prince of evil, when he wished to make himself God, laid his hand upon them,

17. and bound all men in sin.

18. Because the judgement of the world was approaching.

19. But almighty God, when he willed to justify, was unwilling to abandon his crea

ture;

20. but when he saw his affliction, he had compassion upon him: and

21. at the end of the time he sent the Holy Ghost into the Virgin foretold by the Prophets.

22. Who believing readily, was made worthy to conceive, and bring forth our Lord Jesus Christ.

23. That from this perishable body in which the evil Spirit was glorified, he should be reproved, and manifested

24. that he was not God. For Jesus Christ in his flesh had recalled and saved this perishable flesh, and drawn it into eternal life by faith.

25. Because in his body he should prepare a pure temple of justice for all ages;

1 1

« ПретходнаНастави »