Слике страница
PDF
ePub

The American Ambassador (Daniels) to the Mexican Minister for

Foreign Affairs (Puig)

No. 187 EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA,

Mexico, September 8, 1933. EXCELLENCY:

In order to facilitate the early exchange of ratifications of the Convention signed between Mexico and the United States for the rectification of the Rio Grande (Rio Bravo) in the Juárez Valley, dated February 1, 1933, and in order to establish clearly the understanding of both Governments with respect to the question of rights and use of waters of the Rio Grande (Rio Bravo) along the stretch covered by said Convention, the two Governments declare through this exchange of notes that the spirit and terms of the Convention of February 1, 1933, do not alter the provisions of Conventions now in force as regards the utilization of water from the Rio Grande (Rio Bravo) and that, consequently, these matters remain entirely unaffected and in exactly the same status as existed before the Convention of February 1, 1933, was concluded.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest and most distinguished consideration.

JOSEPHUS DANIELS. HIS EXCELLENCY SEÑOR Doctor Don José MANUEL PUIG CASAURANC, Minister for Foreign Affairs,

Merico.

November 11, 1933.

Agreement between the United States of America and Denmark for October 13, 1933. collect-on-delivery parcel-post service. Signed at Copenhagen, October November 11, 1933. 13, 1933, at Washington, November 11, 1933; approved by the President, November 17, 1933. Agreement between the United States Overenskomst mellem De Forenede Stater of America and Denmark for

i Amerika og Danmark angaaende Collect-on-Delivery Service

Postopkrævningsudveksling For the purpose of concluding Med det Formaal at indføre Collect-on-delivery arrangements for the exchange Udveksling af Pakker med Post- Denmark. between the United States of opkrævning mellem Forenede America (including Alaska, Stater i Amerika (med Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Guam, Hawaii, Puerto Rico, Guam, SaSamoa, and the Virgin Islands of moa og Virgin Øerne) og Danthe United States) and Denmark mark (med Færøerne og Grøn(including Faroe Islands and land) er underskrevne James A. Greenland) of parcels marked Farley, Generalpostmester i De for the collection of trade charges, Forenede Stater i Amerika, og C. the undersigned, James A. Farley, I. Mondrup, Generaldirektør for Postmaster General of the United Post- og Telegrafvæsenet i DanStates of America, and C. l. mark, i Medfør af de os meddelte Mondrup, Director General of Bemyndigelser kommet overens Posts of Denmark, by virtue of om følgende Bestemmelser: authority vested in them, have agreed upon the following Articles:

ARTICLE I

ARTIKEL I 1. Parcel post packages admis- 1. Pakker, som kan modtages Admission of collect. sible for mailing and insurance til Postbesørgelse med angiven packages under the Parcel Post Agree- Værdi i Henhold til den i Køben- Vol. 47, p. 2402, ment signed at Copenhagen the havn den 9' December 1932 og i ninth day of December 1932, and Washington den 28' December at Washington the twenty-eighth 1932 underskrevne Postpakkeoday of December 1932, and having verenskomst, skal modtages til charges to be collected on de- Postbesørgelse med Postopkrævlivery, shall be accepted for mail- ning fra Danmark til alle Posthuse ing from Denmark to any money i Forenede Stater i Amerika, der order post office in the United udfører PostanvisningsforretninStates of America or from the ger, og fra Forenede Stater i United States of America to any Amerika til alle Posthuse i Danmoney order office in Denmark. mark 2. Collect-on-delivery parcels 2. Postopkrævningspakker kan Acceptance only

when insured. shall be accepted only when kun modtages som Pakker med insured. Collect-on-delivery angiven Værdi. Postopkrævningsparcels and the money orders pakker og Opkrævningspostan- Segregation of parissued in payment of the charges visninger skal behandles adskilt thereon shall be handled apart fra den almindelige Pakkepost og from ordinary dispatches of parcel de almindelige Postanvisninger. post and from ordinary money orders.

86637°-34-PT 2

25

November 11, 1933.

ance, etc., formalities.

May be extended to 3. By mutual consent through 3. Efter fælles Aftale ved Koruninsured matter.

correspondence, the collect-on- respondance kan Postopkrævdelivery service may be extended ningsudvekslingen udvides til at to ordinary (uninsured) parcel omfatte ogsaa almindelige Pakker post packages exchanged between (uden angiven Værdi), der udthe two countries with the pro- veksles mellem de to Lande, dog vision that each country may med den Bestemmelse, at hvert handle in transit and otherwise Land i Henseende til Befordring treat ordinary (uninsured) col- og Ekspedition iøvrigt kan belect-on-delivery parcels addressed handle almindelige Postopkrævto, or received from, the other ningspakker (uden angiven Værcountry in accordance with its di), der er afsendt fra eller bestemt own domestic regulations. til det andet Land, i Overens

stemmelse med dets egne inden

rigske Bestemmelser. Transit parcels not 4. The provisions of this Agree- 4. Bestemmelserne i denne included.

ment do not cover transit collect- Overenskomst omfatter ikke tranon-delivery parcels.

siterende Postopkrævningspakker. ARTICLE II

ARTIKEL II Postage rates, insur- 1. Parcels bearing charges for 1. Postopkrævningspakker skal

collection on delivery shall be underkastes de i fornævnte Oversubject to the postage rates, in- enskomst af 9/28' December 1932 surance fees, conditions of mail- for Pakker med angiven Værdi ing and other formalities appli- uden Postopkrævning indeholdte cable to insured parcels without Bestemmelser angaaende Porto,

trade charges as stipulated in the Værdiporto, BefordringsbetingelVol. 47, p. 2402. aforesaid Agreement of Decem- ser og andre Formaliteter, for

ber 9/28, 1932, when not incon- saavidt disse Bestemmelser ikke sistent with the provisions of this er uforenelige med BestemmelAgreement.

serneinærværende Overenskomst. 2. The Administration of origin 2. Poststyrelsen i Afsendelsesis entitled to collect from the landet er berettiget til udover den sender of each parcel mailed col- nødvendige Pakkeporto og andre lect-on-delivery, such collect-on- Gebyrer at opkræve hos Afsendelivery fee, in addition to the deren af en Postopkrævningspakrequired postage and other fees, ke den Postopkrævningsporto, der as may be prescribed by its er hjemlet ved dens egne Bestemregulations, which collect-on-de- melser; Postopkrævningsportoen

livery fee shall belong entirely to beholdes udelt af AfsendelseslanNo accounting. the country collecting it. No det. Der skal følgelig ikke fore

special account of these fees is to tages nogen Afregning af Post-
be made between the two Admin- opkrævningsportoen mellem de 2
istrations.

Poststyrelser.
ARTICLE III

ARTIKEL III
Maximum fee.
1. The maximum amount to be 1. Maksimum for

Postopcollected on delivery shall, for the krævningsbeløb skal indtil videre present, be 500 francs gold or its være 500 Guldfrancs eller det

equivalent in the currency of the hertil i Afsendelseslandets Mønt Changes by mutual country of origin. This amount svarende Beløb. Dette Beløb agreement.

may be increased or decreased at kan til enhver Tid forhøjes eller
any time by mutual agreement nedsættes efter fælles Overens-
through correspondence between komst ved Korrespondance mel-
the two Postal Administrations. lem de to Poststyrelser. . Post-
The amount to be collected on opkrævningsbeløb skal i alle Til-
delivery shall invariably be stated fælde angives i Afsendelseslandets
in the currency of the country of Mønt.
mailing.

Additional fee from sender.

en

2. When the sender makes a 2. Naar Afsenderen paa et til- Requests for redua

. request early enough for any re- strækkelig tidligt Tidspunkt duction or cancellation of the fremsætter Begæring om Nedamount to be collected on delivery sættelse eller Ophævelse af et the request shall be handled be- Postopkrævningsbeløb, skal tween the exchange offices which saadan Begæring behandles af de have handled the parcel, unless Udvekslingskontorer, der har beotherwise agreed to through cor- handlet Pakken, medmindre anrespondence between the Admin- den Fremgangsmaade aftales ved istrations.

Korrespondance mellem Poststy

relserne. ARTICLE IV

ARTIKEL IV The responsibility of properly Ansvaret med Hensyn til rigtig Packing, etc., responclosing, packing and sealing col- Indpakning, Lukning og Forseglect-on-delivery parcels lies upon ling af Postopkrævningspakker the sender, and the postal service paahviler Afsenderen, og Postof neither country will assume styrelserne i de to Lande paatager liability for loss arising from de- sig ikke noget Ansvar for Tab, fects which may not be observed der opstaar som Følge af Mangler, at the time of posting.

som ikke er blevet bemærket

ved Pakkens Indlevering. ARTICLE V

ARTIKEL V 1. The entire amount of the 1. Hele Postopkrævningsbelø- Entire sum remitted collect-on-delivery charges with- bet uden noget Fradrag af Postout any deduction for money anvisnings- eller Postopkrævorder fee or "collection” charges ningsporto skal tilstilles Afsenis to be remitted to the sender deren ved Postanvisning. Det by means of an international Postkontor, der udleverer money order.

The post office Pakke med Postopkrævning, op- lected from address.co delivering the collect-on-delivery kræver hos Adressaten det fulde parcel will collect from the ad- Postopkrævningsbeløb tillige med dressee the full amount of the den for Postopkrævningsbeløbets collect-on-delivery charges and Tilsendelse til Afsenderen i Afsenin addition thereto such money delseslandet nødvendige Postanorder fee or fees as are required visningsporto. to remit the amount of the collect-on-delivery charges to the sender in the country or origin. 2. The country effecting, de- 2. Det Land, der foretager

Collection charge for

delivery. livery of a collect-on-delivery Udleveringen af en Postopkrævparcel may at its option collect à ningspakke, kan efter dets egen reasonable amount, not in excess Bestemmelse opkræve hos Adresof 5 cents (25 oere), from the saten et passende Beløb som addressee as a collection charge, Indkasseringsgebyr, dog ikke over but this amount is not to be 5 cents (25 Øre), men dette deducted from the

from the collection Beløb maa ikke fradrages fra charges which are remitted to Postopkrævningsbeløbet, som tilthe sender.

stilles Afsenderen. 3. Examination of the contents 3. Det er forbudt Adressaten Examination prohib.

ited until charges paid. of a collect-on-delivery parcel by at undersøge Indholdet af en the addressee is prohibited until Postopkrævningspakke, før Postthe collect-on-delivery charges opkrævningsbeløbet og eventuelle and any other charges that may andre Gebyrer, der paahviler Pakbe due thereon have been col- ken, er betalt, selv om Afsenderen lected, even though the sender eller Adressaten fremsætter Begeor addressee may make request ring om, at saadan Undersøgelse that such action be permitted. tilstedes.

en

ARTICLE VI

ARTIKEL VI Entry on advice of 1. Every advice of a money 1. Enhver Postanvisning, der money order.

order issued in either country udstedes i de to Lande til Betaling in payment of collect-on-delivery af Postopkrævningsbeløbet paa charges on an insured parcel en Pakke med angiven Værdi, must show plainly the collect-on- skal paa et fremtrædende Sted delivery insurance) number of bære tydelig Angivelse af Pakkens the parcel and bear the letters Registernummer samt Anførslen C.O.D." or the word Rem- "C.O.D." eller "Remboursement". boursement" in a conspicuous

position. Information to 2. The

collect - on - delivery 2. Listerne over Opkrævningscompany advice.

money order advice lists shall postanvisninger skal udover de
show, in addition to the usual sædvanlige Angivelser udvise Pak-
details, the collect-on-delivery (in- kernes Registernummer. En Op-
surance) number of the parcels. krævningspostanvisning maa ikke
No collect -on - delivery money opføres paa Listen, uden at Af-
order shall be listed unless the senderens Navn og Modtagerens
remitter's name and the payee's Navn og nøjagtige Adresse an-
name and his exact address are gives.
included.

ac

[blocks in formation]

sacks

with

Exchange officos. 1. Parcels with collect-on-de- 1. Postopkrævningspakker skal

livery charges shall be exchanged udveksles mellem de samme Konthrough the same offices as are torer, som foretager Udvekslinappointed for the exchange of gen af Pakker med angiven Værdi insured parcels without collect-on- uden Postopkrævning.

delivery charges. Direct dispatch in The exchange of collect-on- Udvekslingen af Postopkræv

special markings.

delivery parcels between such ningspakker mellem disse Konoffices shall be effected in direct torer skal foregaa ved direkte dispatches in sacks containing Afslutninger i Sække, som kun nothing but collect-on-delivery indeholder Postopkrævningspakarticles, the letters “C.O.D.” or ker, og Bogstaverne “C.0.D.the word Remboursement” being eller Ordet "Remboursementskal entered very conspicuously in the anføres tydeligt saavel paa de documents covering them, as well paagældende Følgedokumenter

as on the labels of the sacks. som paa Sækkemærkerne. Separate listing bills required.

2. Such parcels will be listed 2. Saadanne Pakker skal opin separate bills to show, in tages i særlige Karter, i hvilken respect to each parcel, the collect- der for hver Pakke skal angives on-delivery number and post Registernummer, Afsendelseskonoffice and state of origin, and the tor og-stat og Postopkrævnings

collect-on-delivery amount. beløbet. Checking and report of receipt.

3. Upon receipt of a dispatch 3. Naar Udvekslingskontoret i of collect-on-delivery parcels at Bestemmelseslandet modtager en the exchange office of the country Afslutning med Postopkrævningsof destination, the dispatch must pakker, skal Afslutningen nøje

be carefully checked and other- kontroleres, og iøvrigt behandles Vol. 47, p. 2428. wise treated as provided in Article som fastsat i Artikel 8 i Ekspedi

8 of the Regulations of Execution tionsreglementet til Overenskom-
of the Agreement of December sten af 9/28 December 1932.
9/28, 1932.

« ПретходнаНастави »