Слике страница
PDF
ePub

Neg'i-noth
Ne-hela-mite
Ne-he-mi'ah
Ne-he-mi'as
Neh'i.loth
Ne'hum
Ne-hush'ta
Ne-hush'tah
Ne-hush'tan
Ne'i el
Nekeb
Nek'o-da
Nem'u-el
Nem'u.el-ite
Ne'pheg
Ne'phi
Ne'phis
Ne'phish
Ne-phish'e-sim
Nephtha-li
Neph'tha-lim
Neptho-a
Neph'to-ah
Neph'tu-im

Ne-phu_sim Niger
Ne're-us

Nim'ral
Ner'gal

Nim'rim
Ner'gal Sha-re’zer Nimrod
Ne'ri

Nim'shi
Ne-ri'ah

Nin'e.ve
Ne-ri'as

Nin'c.schi
Nero

Nin'e vice
Neth'a-neel

Nisan
Neth-a-nial Nis'ruch
Neth'i-nims No-adi'ah
Ne-to'phah

No'alt
Ne-toph'a thi

Neobal
Ne-toph'a-thite

Nodab
Ne-zi'ah

No'e
Ne'zib

No'e.ba
Nib'bas

No'ga, or
Nib'haz
Nib'shan

No'han
Ni-ca'nor

Nom'a-des
Nic-o-de'mus Noph
Nic-o. la'i-tanes No'phah
Nic'o-las

Nu-me'ni.us
Ni-cop'o-lis Nym'phas

No'gah

OD

OM

OP

Ob-a-dilah
('bal
Ob'di-a
O'bed
O'bed E'dom
O'beth
O'bil
O'both
O'cbi-el
O-cid'e-lus
0-ci'na
Oc'ran
O'ded

O-dol'lam
Od-o-nark'es
O'had
O'hel
Ol'a-inus
Ol'i-vet
Olym'pas
O-lymn'pi-us
Om-a'e-rus
O‘mar

O'nam
O'nan
O-nes'i-mus
On-e-siph'o-rus
O-ni'a-res
O-ni'as
O'no
O'nus
On'y cha
O'nyx

O'phel
O'pher
O'phir

O-me'ga

O'mer
Om'ri

[blocks in formation]

Pa'a-rai Pa-ca-i-a'na Pa'dan Pa'dan A'ram Padon Pa'gi-el Pa'hath Mo'ab Pa'i Pa'lal Pal-es-ti'nia Pales-tine Pallu Pal'lu-ite Palti Pal'ti-el Pal'tite. Palu Pam-phyi'i-a Pan'nang Pa'phos Para-dise Pa'rah Pa'ran Par'bar Par-mash'ta Par-me'nas Par'nath Par'nach

Pa'rosh Par-shan'da-tha Parthi-an Par'u-alo Par-va'im Pa'sach Pas-dam'mim Pa-se'ale Pa'shur Pas'so ver Pat'a-ra Pa-theus Path'ros Pa h-ru'sim Pat'mos Pat'ro bas Pa-tro'clus Pa'u Paul, Pawl Paulus Ped'a-hel Ped'ah-zur Ped-a i'ah Pekah Pek a-hi'ah Pekod Pel-a-i'ah Pel-a-li'ah

Pel.a-ti'ah Pe'leg Pe'let Pe'leth Peleth-ite Pe-li'as Pell'o-nite Pe'ni-el Pe-nin'nah Pen-tap'o-lis Pen'ta-teuch Pen'te-cost Pen'u-el Pe'or Per'a-zim Pe'resh Perez Perez-ite Pe'rez Uz'za Perga Per'ga-mos Pe-ri'da Per-me'nas Per-sep'o-lis Per'si-a Per'si-an Per'sis Per-u'da

Peter

Phicol
Peth-a-hi'ah Phil-a-delphi-a
Pe'thor

Phi-larches
Pe-thu'el

Phi-le'mon Pe-ul'tha-i

Phi-le'tus Pha'ath-Mo'ab Phil'ip Phạca-reth Phi-lippi Phai'sur

Philip'ian Phal. dai'us

Phi-listi-a Pha'le-as

Phi-lisotim Phaʼlec

Phil-is'tine Phallu

Phi-lolo-gus Phal'ti

Phi-lomoe-tor Phal'ti-el

Phin'e-as Phanuel

Phi'nees Phar'a-cim

Phin'e has Phaoraoke

Phi son Pharaoh-Hoph'ra Phlegon Phaorao-Nechol | Photos Phar-a-tho'ni Phrygʻi-a Pha'res

Phryg‘i-an Pha'rez

Phul Phar'ez-ite

Phur Phar-i'ra

Phural Phar'i-see

Phu'riin Pha'rosh

Phut

Phu'val Phar'zite

Phy-gellus Phas'e-ah

Phy-lac'te-ries Pha-selis

Pib'e-seth Phassi-ron

Pi-ha-hi'roth Phas'sa-ron

Pi'late Phebe

Pildash Phe-ni'ce

Pil'e-tha Phe-ni'ci-a

Pilltai Pher'es-ite

Pi'non Phib'e-seth

Pi'ra Phi'chol

Piram
Pira-thon
Pi-rath'on-ite
Pis'gah
Pi-sid'ia
Pi'son
Pis'pah
Pi'thom
Pithon
Plei'a-des
Poch'e-reth
Pollux
Pon'ti-us Pi'late
Pon'tus
Por'a-tha
Por'ci-us
Pos-i-do'ni-us
Pot'i-phar
Po-tiph'e-rah
Pre-to'ri-um
Pris'ca
Pris-cilla
Pro-choʻrus
Pros'e-lyte
Ptol-e-ma'is
Ptol'e-mee
Ptol-o-me'us
Pu'a, or
Pu'ah
Pudens
Pu'hite
Pu'nite
Pu'non
Pu'rim
Pu-te'o-li
Pu'ti-el :
Py'garg

Phar' par

'QU Quartus

QU | Quin'tus

[ocr errors]

R.

Ra'a-mah
Rameses

Remophan
Ra-a-mi'ah
Ra-mi'ah

Rem'phis
Ra-am'ses
Ra'moth

Re'pha-el
Rab'bah

Ra'moth Gile-ad Re'phah
Rab'bath
Rapha

Reph-a-i'ah Rab'bat

Ka'pha-el Re'pha-im Rab'bi Ra'phah

Reph'i-dim
Rab'bith
Rapha-im

Re'sen
Rab-bo'ni
Ra'phon

Resheph
Rab'mag
Ra phu

Re'u
Rab'sa-ces
Ras'ses

Reu'ben
Rab'sa-ris
Rath'u-mus

Reu'ben-ite
Rab'sha-keh
Ra’zis

Reu'el
Ra'ca, or
Re-a-i'ah

Reu'mah
Raocha
Re'ba

Rezeph
Ra'chab
Re-bek'al, or

Re-zi'a
Ra'cal
Re-bec'ca

Re'zin
Ra'chal
Re'chab

Re'zon
Ra'chel
Re'chab-ite

Rhe'gi-um
Rad'da-i
Re'chah

Rhe'sa
Re-el-ai'ah

Rho'da
Ra'ges
Re-el-i'us

Rhodes
Rag'u-a
Ree-sai'as

Rhod'o-cus
Ra-gu'el
Re'gem

Rho'dus
Ra'hab
Re'gem Me

Rib'a-i
Ra'chab

lech

Rib'lah
Ra'ham
Re'gom

Rim'mon
Raokem
Re-ha-bi'ah

Rim'mon-Pa'
Rak'kath
Re'hob

rez Rak'kon

Re-ho-bo'am Rin'nah
Ra'ma, or Re'ho both Ri'phath
Ra'mah
Re'hu

Ris'sah
Ra-mas'se
Re'hum

Rith'mah
Ra'math
Rei

Riz'pah
Ra-math-a'im Zó | Re'kem

Ro-bo'am
phim
Rem-a-li'ah

Ro-ge'lim
Ram'a-them Re'meth
Ra'math-ite Rem'mon

Ro-i'mus Ra'math Le'hi Rem'mon-Meth' Ro-mam-ti-e' Ra'math Mis'peh

Ra'gau

Roh'gah

O-ar

zer

[blocks in formation]

Sa-bach'tha-ni Sal'lu-mus
Sab'a-oth

Salma, or
Sa'bat

Salmah Sa-bat'te-as

Sal-man-a' sar Sab'a-tus

Sal'mon Sab'ban

Sal-mo'ne Sab-ba-the'us Sa'lom Sab-be'us

Sa-lo'me Sab-de'us

Sa’lu Sab'di

Sa'lum Sa-be'an

Sam'a-el Sa'bi

Sa-mai'as Sab'tah

Sam-a'ri-a Sab'te-chah

Sam-ar'i-tan Sa'car

Sam'a-tus Sack'but

Sa-me'i-us Sad-a-mi'as

Sam'gar Nebo Sa'das

Sa'mi Sad-de'us

Sa'mis Sadduc

Sam'lah
Sad'du-cees Sam'mus
Sa'doc

Sa'mnos
Sa-ha-du'tha Je'gar Sam-o-thra'cia
Sa'la

Samp'sa-mes
Sa'lah

Sam'son
Sal'a-mis

Sam'u-el
Sal-a-sad'a-i San-a-bas'sar
Sa-la'thi-el

San-a-bas'sar-us
Sal'cah

San'a-sib Salchalo

San-bal'lat Sa'lem

San'he-drim
Sa'lim

San-san'nah
Sal'la-i
Sal'lu

Sa'phat
Sal'lum

Saph-a-ti'as

Saph'ir
Sa'pheth
Sapph-i'ra
Sapph'ire
Sar-a-bi'as
Sa'ra, or
Sa'raz
Sa'rah
Sar-a-i'ah
Sa-rai'as
Sa-ram'a-el
Sar'a-mel
Sa'raph
Sar-ched'o-nus
Sar'de-us
Sar'dis
Sar'dite
Sar'di-us
Sar' dine
Sardo-nyx
Sa-re'a
Sa-rep'ta

Sar'gon

Sa'rid
Sa'ron
Sa-roʻthi-e
Sar-se'chim
Sa'ruch
Sa'tan
Sath-ra-baz'nes
Sath-ra-bu-za'nes
Saul, Sarl
Sav'a-ran
Sa'vi-as
Sce'va

Saph

« ПретходнаНастави »