Слике страница
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

HIS ROYAL HIGHNESS

BARNES.

THE PRINCE OF WALES.

SIR, ,

In allowing

[ocr errors]

mo to dedicate this Work o Your Royal Highness

, you have conferred upon me an honor which I feel very sensibly: and I have only to regret, that the pages which you have

are not more deserving of such

thus distinguished illustrious patronage.

48. 49. 17. 18. 59, 11. 15. 31. 12, 10.

Believe me, Sir,
With every sentiment of respect,

Your Royal Highness's
Very grateful and devoted Servant,

THOMAS MOORE.

ODE 1. ΑΝΑΚΡΕΩΝ ιδων με 2. Δοτε μοι λυρην Ομηρου 3. Αγε, ζωγραφων αριστε 4. Τον αργυρον τορενων : 5. Καλλιτεχνα μοι τoρευσον 6. Στεφος πλεκων ποθ' εύρον 7. λεγουσιν αι γυναικες 8. Ου μοι μελει τα Γυγου 9. Αφες με τους θεους σου 10. Τι σοι θελεις ποιησω 11. Ερωτα κηρυνον τις 12. Οι μεν καλην Κυβηβην 13. θελω, θελω φιλησαι 14. Ει φυλλα παντα δενδρων 15. Ερασμιη πελεια 16. Αγε, ζωγραφων αριστε 17. Γραφε μοι Βαβυλλον ούτω

δοτε

γυναίκες 19. Παρα την σκιην, Βαθυλλε 20. Αί Μουσαι τον Ερωτα 21. Η γη μελαινα πινει 22. Η Τανταλου ποτ' εστη 23. Θελω λεγειν Ατρειδας 2Α. Φυσις κερατα ταυροις : 25. Συ μεν φιλη χελιδων .

[merged small][ocr errors][merged small]

18. Δοτε μοι,

ADVERTISEMENT. It may be necessary to mention, that, in arranging the Odes, the Translator has adopted the order of the Vatican Ms. For those who wish to refer to the original, he has prefixed an Index, which marks the number of each Odo in Bames and the other

21. 22. 30. 19. 20.

1. 2. 33.

editions.

AN ODE

BY THE TRANSLATOR

BARNES. .

16. 55. 45. 46. 44. 7. 4. 3. 43. 40. 23.

8. 41. 47.

2Α.

ODE 26. Συ μεν λεγεις τα θηβης 27. Ει ισχιοις μεν ίππου 28. “Ο ανηρ και της Κυθηρης 29. Χαλεπον το μη φιλησαι 30. Εδοκουν οναρ τροχαζειν 31. Υακινθινω με ραβδω 32. Επι μυρσιναις τερειναις 33. Μεσονυκτιοις ποθ' ώραις 34. Μακαριζομεν σε, τεττιξ 35, Ερως ποτ' εν ροδοισι 36. Ο πλουτος ειχε χρυσον 37. Δια νυκτος εγκαθευδων 38. Ιλαροι πιωμεν οινον 39. Φιλω γεροντα τερπνόν 40. Επειδη βροτος ετυχθην 41. Τι καλον εστι βαδιζειν 42, Ποθεω μεν Διονυσου 43. Στεφανους μεν κροταφοισι 44. Το ροδον το των ερωτων 45. 'Οταν πινω τον οινον 46. Ιδε, πως εαρος φανεντος 47. Εγω γερων μεν ειμι 48. Οταν ο Βακχος εισελθη 49. Του Διος και παις Βακχος 50. Οτ' εγω πιω τον οινον 51. Μη με φυγης ορωσα 52. Τι με τους νομους διδασκεις 53. Οτ' εγω νεων ομιλον 64. Ο ταυρος ούτος, ω παι 55, Στεφανηφορου μετΗρος 56. “Ο τον εν πονοις ατειρη 57. Αρα τις τορενσε ποντον 58. “Ο δραπετης και χρυσος 59. Τον μελανοχρωτα βοτρυν 60. Aνα βαρβιτον δονησω

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Επι ρυδινοις ταπησι, Τηϊος ποτ' και μελιστης Ιλαρος γελων εκειτο, Μεθυων τε και λυριζων" Αμφι αυτον οι δ' ερωτες Απαλοι συνεχορευσαν" “ο βελη τα της Κυθηρης Εποιει, ψυχος οιστους “Ο δε λευκα η υφυροισι Κρινα συν ροδοισι πλεξας, Εφιλει στεφων γεροντα "Η δε θεαων ανασσα, ΣΟΦΙΗ ποτ' εξ ολυμπου Εσορωσ' Ανακρέοντα, Εσορωσα τους ερωτας, "Υπομειδιά ας ειπε Σοφε δ' ώς Ανακρέοντα Τον σοφωτατον απαντων, Καλεουσιν οι

σοφισται, Τι, γερων, τεον βιον μεν Τοις ερωσι, το Λυαιη, Κ' ουκ εμοι κρατειν εδωκας; Τι φιλημα της Κυθηρης, Τι κυπελλα του Λυαίου, Αιει γ' ετρυφησας αδων, Ουκ εμους νομους διδασκων, Ουκ εμον λαχων αυτον και “Ο δε Τηϊος μελιστης Μητε δυσχεραίνε, φησι, “Οτι, θεα, σου γ' ανευ μεν, “Ο σοφωτατος απαντων Παρα των σοφων καλουμαι Φιλεω, πιω, λυριζω, Μετα των καλων γυναικων Αφελως δε τερπνα παιζω, “Ως λυρη γαρ, εμον ητορ Αναπνει μονους ερωτας "Ωδε βιοτου γαληνην Φιλεων μαλιστα παντων, Ου σοφος μελωδος ειμι ; Τις σοφώτερος μεν εστε;

*

61. Πολιοι μεν ημιν ηδη 62. Αγε δη, φερ' ημιν, ω παι 63. Τον Ερωτα γαρ τον αβρον 64. Γουνουμαι σ' ελαφηβολε 65. Πωλε θρηκτη, τι δη με 66, Θεαων ανασσα, Κυπρι 67. Ω παι παρθενιον βλεπων 68. Εγω δ' ουτ' αν Αμαλθειης

56. 57. 58. 60. 61. 62. 67.

For the order of the rest, see the Notes.

[blocks in formation]

1. πορφυρίοις νοx trisyllabica. Anacr. Fragm. xxix. 3. | Αλιπορφύροις τάπησι dixit Psend-Anacreon, Od. viii. 2. ed. Fischer. πορφυρέη τ'Αφροδίτη. Anacr. Fragm. ΣΧxvi. Theocr. Ιd. iv. 125. πορφύρεοι δε τάπητες άνω, μαλακώτεροι

ύπνω. 1. σφαίρη δεύτέ με πορφυρέη, ut legenduro plane ex Athento.

} Η δε θεαων ανασσα

τερί δ' αυτόν αμφ' 'Έρωτες Αμφι αυτον οι δ' Ερωτες τί σοφώτερον γένοιτ' άν;
τρομερούς ποσίν χόρευον.

Απαλοι συνέχoρευσαν εμέθεν σοφώτερος τις ; 45 Τις σοφώτερος μεν εστι
τα βέλεμν' ο μεν Κυθήρης
έτοια καλής, δίστους Εποιει, ψυχης οιστους
Συρόεντας, εκ κεραυνού 9
δά λευκά καλλιφύλλους
κρέτα των ρόδoισι πλέξας,
εφέλει στέφων γέροντα.

REMARKS ON ANACREON.
κατά δ' ευθύς εξ 'Ολύμπου
Σοφίη θέαινα βάσα,
ισορώσ' 'Ανακρέοντα,
15

There is but little known with certainty of the ετερώσα τους 'Ερωτας,

life of Anacreon. Chamæleon Heracleotes,' who επομειδιώσά φησι' Υπομειδιασσάς ειπε

wrote upon the subject, has been lost in the general Σφ',-έτει βροτών σε τούτο Τον σοφωτατόν άπαντων

wreck of ancient literature. The editors of the καλέoυσι φελα πάντα, 19

poet have collected the few trifling anecdotes which καλέρυσιν οι σοφισται,

are scattered through the extant authors of antiτί, γέρων, μάτην οδεύεις

quity, and, supplying the deficiency of materials by βιότου τριβον τεού μεν μετά των καλών 'Ερώτων,

fictions of their own imagination, have arranged, μετά του καλού Λυαίου Τοίς Ερωσι, το Λυαιω

what they call, a life of Anacreon. These specious εμέ ' ώδε λαξ ατίζεις;

25 Κ' ουκ εμοι κρατειν εδωκας fabrications are intended to indulge that interest τη φίλημα της Κυθήρης,

which we naturally feel in the biography of τι κάτιλλα του Λυαίου,

illustrious men; but it is rather a dangerous kind of εσειι τρυφών λείδεις, Αίει γ' ετρυφησας αδων

illusion, as it confounds the limits of history and με δέσμι' ου διδάσκων, Ούκ

romance, and is too often supported by unfaithful έμεν ου λαχών άωτον και

30 Ουκ
εμον λαχων αυτον

citation,
ο εε Τέλος μελωδός,
Σε περίκ νόον γε μη μοι

Our poet was born in the city of Téos," in the Μήτε δυσχεραίνε, φησι χαλέσαινε, φήσ', ανευθε

delicious region of Ionia, and the time of his birth ότι σε σοφώς καλούμαι

"Οτι, θέα, σου γ' ανευ μεν appears to have been in the sixth century before ταρα των σοφών απάντων. Ο σοφωτατος απαντων

Christ. He flourished at that remarkable period, φιλίω, τίω, λυρίζω, 36

when, under the polished tyrants Hipparchus and μετά των καλών γυναικών,

Polycrates, Athens and Samos were become the αφελώς δε τερπνα παίζω

rival asylums of genius. There is nothing certain κιθάρη γαρ, ως κέαρ μεϊ, Ως λυρη γαρ, εμον ητορ

known about his family, and those who pretend to ανητά μόνους 'Ερωτας. βιότου δε την γαλήνην

discover in Plato that he was a descendant of the 41 'αδε βίοτου γαληνην φιλίων μάλιστα πάντων,

monarch Codrus, show much more of zeal than of σοφός ου μελωδός είμι ; Ον σοφος μελωδος ειμι

either accuracy or judgment.

εμους νομους διδασκων

[ocr errors]

και Taesis pτο αμφιχόρευαν. Τheocr. Ιd. να. 142. πωτών Mademoiselle Scuderí, from whom he borrowed the idea, το ζουθαί περί πίδακας αμφί μέλισσαι, h. e. αμφεπωτώντο.

pretend to historical veracity in her account of Anacreon 6. Psend-Anaer. Ολ. 1. 12. τρομερούς ποσίν χορεύει:

and Sappho. These, then, are allowable. But how can 7. 10. ο μίν, Aic-και δε, ille. Bion. Id. 1. 82. χώ μεν δίστώς,

Barnes be forgiven, who, with all the confidence of a bio| δς δ' επί τόξον έβαιν', κ. τ. λ. itidem de Amoribus. grapher, traces every wandering of the poet, and settles him 8. 8. ετοίει-ίκ κεραυνού. Pseud-Απαcr. Οd. XXVIII. 18. το

at last, in his old age, at a country vila near Teos ? δε βλέμμα νύν αληθώς και από του πυρός ποίησον.

3 The learned Bayle has detected some infidelities of quo14. II. καλλιφύλλοις-ρόδοισι. Pseud-Anacr. Οd. ν. 3. το tation in Le Fevre. (Dictionnaire Historique, &c.) Madame

Dacier is not more accurate than her father: they have 13. Tmesis pro karaßãod. Psend-Anacr. Od. III. 15. drà

almost made Anacreon prime minister to the monarch of ’ ευθύ λύχνον άψας, h. e. ανάψας.

Samos. 18. Supple ivoja, quo rojro referatar. Eurip. Phæn. 12. + The Asiatics were as remarkable for genius as for luxury. τσέτα γάρ πατήρ έθετο. h. e. τούτο δνομα. βροτών φύλα | “Ingenia Asiatica inclyta per gentes fecere Poeta, Anacieon, Tárra adumbratum ex Paeud-Anacr. Od. . 4. pepów di

inde Mimnermus et Antimachus," &c.-Solinus. φίλα πάντα,

8 I have not attempted to define the particular Olympiad, 21. Psent-Anacr. Οd. XXIV. 2. βιότου τρίβoν οδεύειν. but have adopted the idea of Bayle, who says, “Je n'ai 35. £xch. Eumen. 538. pnoi viv, I képdos iowv, abíe nodi point marqué d'Olympiade ; car pour un homme qui a vécu

85 ans, il me senible que l'on ne doit point s'enfermer dans 32 παρίς νόον γε μη μοι χαλέπαινε, πε ρτστετ ταtionem in des bornes si étroites." 2 Aeri. 1. Υ. 133. "Ηρη, μή χαλέπαινε παρέκ νόον. Similen 6 This mistake is founded on a false interpretation of a paritionem particularum uñ por exbibePseud-Anacr. Od. very obvious passage in Plato's Dialogue on Temperance ; it

originated with Madame Dacier, and has been received imHe is quoted by Athenaeus εν τω περι του Ανακρέοντος. plicitly by many, Gail, alate editor of Anacreon, seems to The History of Anacreon, by Gacon (lo Poète sans fard, claim to himself the merit of detecting this error; but Bayle as he styles himself,) is professedly a romance; nor does had observed it before him.

[ocr errors]
[ocr errors]

The disposition and talents of Anacreon recom. We are told that in the eighty-fifth year of his age mended him to the monarch of Samos, and he was he was choked by a grape-stone;" and, however formed to be the friend of such a prince as Poly- we may smile at their enthusiastic partiality, who crates. Susceptible only to the pleasures, he felt see in this easy and characteristic death a peculiar not the corruptions of the court ; and, while Pythag- indulgence of Heaven, we cannot help admiring oras fled from the tyrant, Anacreon was celebrating that his fate should have been so emblematic of l's praises on the lyre. We are told too by Maxi- his disposition. Cælius Calcagninus alludes to this mus Tyrius, that, by the influence of his amatory catastrophe in the following epitaph on our poet :songs, he softened the mind of Polycrates into a

Those lips, then, hallow'd sage, which pour'd along spirit of benevolence towards his subjects.'

A music sweet as ang iygnet's song, The amours of the poet, and the rivalship of The grape hath closed forever! the tyrant,” I shall pass over in silence; and there Here let the ivy kiss the poet's tomb, are few, I presume, who will regret the omission

Here let the rose he loved with laurels tocm,

In bands that ne'er shall sever of most of those anecdotes, which the industry of

But far be thou, oh! far, unholy vine, some editors has not only promulged, but dis

By whom the favorite minstrel of the Nine cussed. Whatever is repugnant to modesty and Lost his sweet vital breath ; virtue is considered in ethical science, by a suppo Thy God himself now blushes to confess, sition very favorable to humanity, as impossible;

Once hallow'd vine! he feels he loves thee less

Since poor Anacreon's death. and this amiable persuasion should be much more strongly entertained, where the transgression wars It has been supposed by some writers that Anacwith nature as well as virtue. But why are we reon and Sappho were contemporaries; and the not allowed to indulge in the presumption? Why very thought of an intercourse between persons so are we officiously reminded that there have been congenial, both in warmth of passion and delicacy really such instances of depravity?

of genius, gives such play to the imagination, that Hipparchus, who now maintained at Athens the the mind loves to indulge in it. But the vision power which his father Pisistratus had usurped, dissolves before historical truth; and Chamæleon was one of those princes who may be said to have and Hermesianax, who are the source of the suppolished the fetters of their subjects. He was the position, are considered as having merely indulged first, according to Plato, who edited the poems of in a poetical anachronismo Homer, and commanded them to be sung by the To infer the moral dispositions of a poet from rhapsodists at the celebration of the Panathenea. the tone of sentiment which pervades his works, From his court, which was a sort of galaxy of is sometimes a very fallacious analogy; but the genius, Anacreon could not long bo absent. Hip- soul of Anacreon speaks so unequivocally through parchus sent a barge for him ; the poet readily his odes, that we may safely consult them as the embraced the invitation, and the Muses and the faithful mirrors of his heart. Wo find him there Loves were wasted with him to Athens.

the elegant voluptuary, diffusing the seductive The manner of Anacreon's death was singular. charm of sentiment over passions and propensities

1 Ανακρεων Σαμιοις Πολυκράτην ημερωσε. Maxim. Tyr. $ 21. 6 At te, sancte senex, acinus sub Tartara misit;
Maximus Tyrius mentions this among other instances of the Cygneæ clausit qui tibi vocis iter.
influence of poetry. If Gail had read Maximus Tyrius, how Vos, hederæ, tumulum, tumulum vos cingite, lauri,
could he ridicule this idea in Moutonnet, as unauthenticated ? Hoc rosa perpetuo vernet odora loco;

? In the romance of Clelia, the anecdote to which I allude At vitis procul hinc, procul hinc odiosa facessat,
is told of a young girl, with whom Anacreon fell in love while Quæ causam diræ protulit, uva, necis,
she personated the god Apollo in a mask. But here Made Crechoir ipse minus vitem jam Bacchus amare,
moiselle Scuderi consulted nature more than truth.

In vatem tantum quæ fuit ausa nefas. 9 There is a very interesting French poem founded upon

The author of this epitaph, Cælius Calcagninus, has this anecdote, impated to Desyvetaux, and called " Anacreon

translated or imitated the epigrams εις την Μυρωνος βουν, , Citoyen."

which are given under the name of Anacreon. 4 Fabricius appears not to trust very implicitly in this 6 Barnes is convinced (but very gratuitously) of the synstory. "Uvæ passæ acino tandem suffocatus, si credimus chronism of Anacreon and Sappho. In citing his authorities, Suidæ in OIVOTOTIS ; alii enim hoc mortis genere periise tra he has strangely neglected the line quoted by Fulvius Ursidunt Sophoclem."- Fabricii Bibliothec. Græc. lib. fi. cap. 15.

nus, as from Anacreon, among the testimonies to Sappho:It must be confessed that Lucian, who tells us that Sophocles was choked by a grape-stone, in the very same treatise men

Ειμι λαβων εισαρας Σαπφω παρθενον αδυφωνον. . tions the longevity of Anacreon, and yet is silent on the Fabricius thinks that they might have been contemporary, manner of his death. Could he have been ignorant of such but considers their amour as a tale of imagination. Vossius a remarkable coincidence, or, knowing, could he have neg- rejects the idea entirely; as do also Olaus Borrichius and lected to remark it? See Regnier's introduction to his others. Anacreon.

* An Italian poet, in some verses on Belleau's translation

« ПретходнаНастави »